• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

22.00лв.

Заедно в бъдещето

програма за възпитание и развитие на деца от 4 до 7 години

978-619-7586-24-4 ,
Share

Програмата „Заедно в бъдещето“ е плод на 30-годишния педагогически опит на авторката, която прилага творчески великите идеи на световно признатите педагози и психолози. Пречупвайки през собствената си призма решенията, действията и ежедневните неотложни детски стремежи на бъдещото поколение за опознаването на този необозрим свят, авторката представя своя програма за работа с деца от 4 до 7 години в условията на съвременната детска градина. В теоретичен аспект представя природата на детското развитие и психологическите особености на децата в този възрастов период. Подчертава изключителната роля на ИГРАТА за цялостното развитие на детската личност! В практически аспект предоставя примерно годишно разпределение на образователното съдържание, организация на дневния режим, основавайки се на единството между психология и педагогика. Развива идеите на Жак Делор за четирите стълба на образованието, подчертавайки неизменното ЗАЕДНО във взаимодействията на участниците в педагогическия процес. В програмата се придава особена важност на творческото майсторство на УЧИТЕЛЯ, който трябва да намери пътя към себе си и към всяко дете от групата. В практичен план се представят ТЕСТОВЕ ЗА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ, които дават информация за степента на развитие на детето, постъпвайки в училище.
Програмата е един скок в историята на съвременното предучилищно образование. ТЯ създава предпоставки за разгръщане на педагогическия потенциал, себеразвитие и самоусъвършенстване на съвременния учител, който е поставен пред множество предизвикателства в динамично променящото се общество.

Нека да се изправим пред предизвикателствата теоретично и практически подготвени пред децата на бъдещето! НЕКА „ЗАЕДНО В БЪДЕЩЕТО“ помогне да извадим и разберем айсберга на детската душа.

Година

2021

Корици

Меки

Страници

236

Формат

143х215

Съдържание

Въведение…8
1. Философска концепция на програмата „Заедно в бъдещето“ за възпитание и развитие на децата от 4 до 7 години…12
2. Особености на психическото развитие на децата от 4 до 7 години…19
2.1. Проблемът за природата на детското развитие…19
2.2. Емоционално-волево развитие на детето от 4 до 7 години…24
2.3. Когнитивно развитие на детето от 4 до 7 години…25
Интелектуално развитие на децата от 0 до 7 години…29
2.4. Социално-личностно развитие на детето…32
3. Цел и задачи на програмата „Заедно в бъдещето“…37
4. Принципи на програмата „Заедно в бъдещето“…39
4.1. Публичност и откритост…39
4.2. Визийност и широта…39
4.3. Системност и последователност…40
4.4. Сътрудничество и взаимопомощ …40
4.5. Хуманност и демократичност…40
4.6. Инициативност и индивидуалност …41
4.7. Интелигентност и толерантност…41
4.8. Професионализъм и успеваемост …41
4.9. Свобода и добронамереност …42
4.10. Доброволност и мотивираност …42
5. Методи и подходи на педагогическо взаимодействие …44
5.1. Консултирането – иновационен психологически подход…45
5.2. Рефлексивен и ценностно ориентиран подход…48
5.3. Хуманно-личностен подход…48
5.4. Комуникативно-креативен подход…49
5.5. Целенасочено наблюдение…49
5.6. Обратна връзка …49
5.7. SWOT анализ…50
6. Социална и емоционална интелигентност в условията на съвременната детска градина…52
6.1. Емоционална интелигентност…52
6.1.1. Характеристика на емоционалната интелигентност…53
6.1.2. Етапи на развитие на емоционалната интелигентност…55
6.1.3. Техники за емоционална интелигентност…57
6.1.4. Техники за справяне с негативните емоции…57
6.2. Социална интелигентност…58
6.2.1. Характеристики на социалната интелигентност…59
6.2.2. Социалната интелигентност и собственото АЗ…61
6.2.3. Техники за социална интелигентност…62
6.3. Социална и емоционална интелигентност – неразривно свързани …64
7. Интерактивни технологии на педагогическо взаимодействие…65
7.1. Същност на интерактивното обучение…65
7.2. Интерактивни технологии на педагогическо взаимодействие…66
7.3. Техники за създаване на благоприятни социалнопсихологически условия за работа…68
8. Форми на педагогическо взаимодействие…70
9. Основни принципи и подходи за подбор и структуриране на образователното съдържание в групата…74
9.1 Нагледност и визийност …74
9.2. Тематичен и сезонен принцип …74
9.3.Ценностно-мотивиран принцип …75
9.4. Системно-структурен подход …75
9.5. Индивидуален подход …76
9.6. Научно-теоретичен подход …76
9.9. Достъпност и последователност…76
9.10. Спираловиден и надграждащ подход…77
9.11. Емпиричен подход …77
9.12. Дейностен подход …77
9.13. Доверие, взаимност и сътрудничество…78

10. Играта – доминираща дейност в живота на децата от предучилищна възраст…80
10.1. Същност на играта като човешка дейност…80
10.2. Функции на играта…82
10.2.1. Философска функция на играта …82
10.2.2. Педагогическа функция на играта…83
10.2.3. Развиваща функция на играта…83
10.2.4. Интегративна функция на играта…84
10.3.Структура на игровата дейност…85
10.3.1. Обективна структура на играта…85
10.3.2. Психологична структура на играта…86
10.3.4. Специфична структура на играта…87
10.4. Класификация на игрите…87
10.5. Педагогическа технология на игровото взаимодействие…94
10.5.1. Същност на игровата култура…94
10.5.2. Елементи на игровото взаимодействие…96
10.5.3. Игрово взаимодействие…97
10.5.4. Игрово пространство…99
10.5.5. Модели на игрово взаимодействие…100
10.5.6. Етапи на моделния процес …103
10.5.7. Основни форми на технологията на игрово взаимодействие…104
10.5.8. Структура и форма на протичане на игровото действие…105
10.5.9. Конфликтите, свързани с процесите на игровото взаимодействие…107
11. Организация и управление на съвременната детска градина. Мениджмънт и маркетинг…109
11.1. Мениджърът …111
11.2. Ообености на педагогическия процес в детската градина…112
11.3. Характеристика на екипа (трудовия колектив) в детската градина…117
11.3.1. Характеристика на труда на мениджъра на детската градина…118
11.3.2. Образование, самообразование и квалификация на мениджъра и екипа
на детската градина…138
11.3.2. Квалификация на педагогическите кадри…145
11.3.4. Етикетът в работата на директора-мениджър на детското заведение…148
12. Организация на възпитателно образователната дейност
в условията на съвременната детската градина…152
12.1. Дневен режим (примерен) …152
12.2. Седмичен хорариум…154
12.3. Организация на материалната и предметна среда …155
12.3.1. Гардеробно помещение…155
12.3.2. Столова…156
12.3.3. Спалня…156
12.3.4. Занималня…156
12.4. Примерно годишно разпределение на образователното съдържание по образователни направления според Държавните образователни стандарти …159
12.5. Диагностични процедури при работа с деца от 4 до 7 години…180
12.6. Документацията на групата…182
12.6.1. Дневник на групата…182
12.6.2. Портфолио на дете (виж приложението) …184
12.8.3. Портфолио на учител (виж приложението)…184
12.8.4. Портфолио на помощник-възпитател…184
12.7. Организация на празници, спортни състезания, лагери
и екскурзии на децата в детската градина…185
12.7.1. Празници – примерно годишно разпределение…185
12.7.2. Спортни състезания и игри се провеждат четири пъти в годината…186
12.7.3. Лагери и екскурзии…186
13. Работа с родителите…187
13.1. Взаимодействието „детска градина – семейство“ …187
13.1.2. Семейство…188
13. 2. Форми на взаимодействие с родителите…189
14. Учителят – творец на педагогическото изкуство…192
14.1. Професионални и педагогически компетенции…192
14.2. Психологически особености на учителската професия…193
14.3 Основни компоненти на педагогическата дейност …195
14.4. Потребности и мотиви за педагогическа дейност…195
14.5. Личностни качества на учителя…196
14.6. Педагогическо майсторство …197
15. Теоретико-приложни аспекти на програмата „Заедно в бъдещето“
за работа в условията на съвременната детска градина…201
15.1. Обогатяване на предучилищната педагогика…202
15.2. Развитие и усъвършенстване на психичните процеси…203
15.3. Условия за ефективна социализация…204
15.4. Интегративни връзки…204
Приложение…208
Тестове за училищна готовност…208
Социална готовност за училище…208
Психологическа готовност за училище…209
Интелектуално-познавателна готовност за училище…211
Анкета за родители на деца, посещаващи детска градина…212
Протокол за регистриране на резултатите от проведената диагностика през учебната …. година…214
Портфолио (дете)…219
Портфолио (учител)…222
Източници…233