• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-25%

Original price was: 33.00лв..Current price is: 24.75лв..

Java за всички

Share

Вече дълги години Java е част от малката група на най-популярните и търсени езици за програмиране. Той е красив, ефективен и най-главното – много продуктивен.
Основният критерий при подбора на материала в книгата е такъв, че читателят да може още от самото начало да започне да пише програми. В началото това ще бъдат прости програми, но постепенно с усвояването на материята степента на сложност ще се увеличава.
Обхванати са всички основни концепции, нужни за ефективното съставяне на програми на Java. Ето някои от тях:
• Базови типове и оператори
• Управляващи инструкции (оператори за цикъл, условни оператори и оператори за избор)
• Работа с масиви
• Дефиниране на класове и създаване на обекти
• Наследяване и използване на интерфейси
• Ламбда-изрази и работа с референции към методи
• Обработка на изключителни ситуации
• Многонишково програмиране
• Шаблонни класове и методи
• Система за вход/изход и работа с файлове
• Създаване на приложения с графичен интерфейс.

В края на всяка глава за по-доброто усвояване на материала се прави кратко обобщение.
Книгата ще послужи за пътеводител, приятел и надежден помощник на онези, които са решили да се приобщят към обществото на Java програмистите. Авторът е положил максимални усилия да направи съдържанието достатъчно разбираемо и нагледно.
Всички примери са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен за безплатно сваляне.

Свалете кода от книгата "Java за всички"
Година

2020

Корици

Меки

Страници

668

Формат

162х235

Съдържание

Въведение
За книгата и не само…7
Обектно ориентирано програмиране Java…8
Особености на езика Java…10
Java и другите езици за програмиране…11
Програмно обезпечение…15
Особености на книгата…17
Полезни ресурси…19
Обратна връзка…20
Благодарности…21

Глава 1.
Основи на Java…22
Прости програми…22
Запознаване с променливите…31
Базови типове данни…36
Преобразуване на типове…38
Основни оператори…42
Използване на основните оператори…50
Полет на хвърлено под ъгъл към хоризонта тяло…50
Изчисляване на скоростта по маршрут…53
Орбитата на спътник…56
Комплексни числа…58
Подскачаща топка…60
Решение на тригонометрично уравнение…62
Кодиране на символи…66
Изчисляване на параметрите на верига…68
Резюме…71

Глава 2.
Управляващи инструкции в Java…73
Условен оператор if…73
Оператор за избор switch…87
Оператор за цикъл for…93
Оператор за цикъл while…100
Оператор за цикъл do-while…102
Използване на управляващи инструкции…104
Изчисляване на експонента…104
Числа на Фибоначи…106
Изчисляване на числото π…107
Метод на последователните приближения…113
Решение на квадратно уравнение…115
Полет в атмосферата…119
Резюме…126

Глава 3.
Масиви…129
Едномерни масиви…129
Двумерни и многомерни масиви…134
Символни и текстови масиви…141
Присвояване и сравнение на масиви…151
Използване на масиви…158
Кодиране и декодиране на текст…158
Умножение на вектори…160
Числа на Фибоначи…163
Работа с полиноми…164
Сортиране на масив…166
Транспониране на квадратна матрица…169
Произведение на квадратни матрици…171
Задача с перколация…174
Резюме…182

Глава 4.
Класове и обекти…184
Запознаване с ООП…184
Създаване на класове и обекти…191
Статични полета и методи…198
Частни членове на класа…203
Ключовата дума this…206
Вътрешни класове…209
Анонимни обекти…211
Работа с класове и обекти…212
Схема на Бернули…213
Математически функции…217
Динамичен списък от обекти…223
Работа с матрици…227
Резюме…236

Глава 5.
Методи и конструктори…238
Презареждане на методи…238
Конструктор…245
Обект като аргумент и резултат от метод…249
Механизъм за предаване на аргументи…253
Прилагане на методите на практика…257
Интерполационен полином…257
Геометрични фигури…263
Матрична експонента…269
Операции с вектори…277
Операции с полиноми…284
Бинарно дърво…294
Резюме…300

Глава 6.
Наследяване…302
Запознаване с наследяването…302
Наследяване и частни членове…306
Пакети и защитени членове…309
Конструктори и наследяване…313
Предефиниране на методи…317
Заместване на полета при наследяване…325
Многослойно наследяване…327
Обектни променливи на суперкласа…331
Абстрактни класове…336
Анонимни класове…339
Резюме…351

Глава 7.
Интерфейси и ламбда-изрази…353
Запознаване с интерфейси…353
Интерфейсни променливи…360
Разширение на интерфейси…365
Анонимен клас на основата на интерфейс…367
Ламбда-изрази и функционални интерфейси…374
Референции към метод…384
Резюме…393

Глава 8.
Работа с текст…396
Обекти на класа String…397
Метод toString()…402
Базови операции с текст…405
Сравнение на текстови низове…408
Търсене на символи и поднизове в текст…410
Методи за работа с текст…413
Форматиран текст…416
Класът StringBuffer…422
Класът StringBuilder…428
Обработка на текст …431
Резюме…436

Глава 9.
Обработка на изключителни ситуации…438
Изключителни ситуации…438
Класове и изключения…441
Пример за обработка на изключения…444
Използване на обекта на изключението…446
Използване на няколко catch блока…450
Вложени try-catch конструкции…454
Генериране на изключение…460
Методи и контролируеми изключения…463
Създаване на класове на изключения…466
Резюме…469

Глава 10.
Многонишково програмиране…471
Създаване на дъщерна нишка…471
Управление на нишки…484
Фонови нишки…489
Създаване на няколко нишки…490
Главната нишка…494
Синхронизация на нишки…496
Резюме…503

Глава 11.
Шаблонни типове…505
Шаблонни методи…505
Презареждане на шаблонни методи…517
Шаблонни класове…520
Шаблонни интерфейси…527
Шаблонни класове и наследяване…528
Ограничения за шаблонните параметри…530
Запознаване с колекции…534
Списъци…536
Множества…543
Резюме…547

Глава 12.
Програми с графичен интерфейс…549
Създаване на прост прозорец…551
Прозорец с бутони и надпис…558
Компоненти и събития…569
Създаване на графика на функция…576
Калкулатор…599
Резюме…611

Глава 13.
От всичко по малко…613
Работа с файлове…613
Аргументи на командния ред…624
Методи с произволен брой аргументи…625
Цикъл по колекция…630
Рекурсия…633
Изброявания…638
Резюме…648

Заключение
Изводи и перспективи…651

Приложение
Програмно обезпечение…653
Изтегляне на програмното обезпечение…653
Използване на средата IntelliJ IDEA…657