• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

29.95лв.

C# – основи на езика в примери

Share

C# вече дълги години е неизменна част от списъка с най-търсените езици за програмиране. Неговият код е компактен и разбираем – в това отношение този език за програмиране на практика няма конкуренция. На C# могат да бъдат създадени както малки конзолни приложения, така и програми с графичен интерфейс.

Опитът показва, че най-доб­ре и най-лесно програмиране се учи с примери. Освен това е много трудно да се обясни дадена концепция или подход, ако те не са придружени с практически материал. Затова авторът е избрал именно този начин за структуриране на материала в книгата.

В книгата последователно се разглеждат: базови типове данни и основни оператори; управляващи инструкции; масиви; статични методи; класове и обекти; работа с текст; презареждане на оператори; наследяване; свойства и индексатори.

За удобство, при усвояването на материала, книгата е разделена на относително неголеми глави. Всяка глава съдържа примери за решаване на различни задачи и завършва с кратко резюме, в което се отделят основните и най-важни моменти, обсъждани в нея. За затвърждаване на материала, в края на всяка глава има задачи за самостоятелна работа.

Авторът е положил максимални усилия да направи съдържанието достатъчно разбираемо и нагледно, а изучаването на C# увлекателно. Примерите в книгата са щателно тествани, а кодът към тях е предоставен за безплатно сваляне.

C# - основи
Година

2018

Корици

Меки

Страници

594

Формат

162х235

Съдържание

Въведение. Езикът C# и технологията .Net Framework…6
История на създаването на езика C#…6
Особености на езика C#…8
Програмно обезпечение…11
Собствено за книгата…17
Обратна връзка…18
Благодарности…19
За автора…20

Глава 1. Запознаване с езика C#…21
Структура на програмата…21
Първата програма…25
Използване на среда за разработка…27
Пространство от имена…32
Програма с диалогов прозорец…33
Настройка на вида на диалоговия прозорец…43
Прозорец с поле за въвеждане…47
Конзолен вход…52
Четене на числа…56
Форматиран извод…59
Резюме…62
Задачи за самостоятелна работа…63

Глава 2. Базови типове данни и оператори…65
Променливи и базови типове данни…66
Литерали…72
Управляващи символи…75
Преобразуване на типове…77
Деклариране на променливи…82
Аритметични оператори…86
Оператори за сравнение…91
Логически оператори…93
Побитови оператори и двоични кодове…97
Оператор за присвояване…108
Съкратени форми на операциите за присвояване…110
Тернарен оператор…113
Приоритет на операторите…114
Примери на програми…115
Резюме…121
Задачи за самостоятелна работа…122

Глава 3. Управляващи инструкции…124
Условният оператор if…125
Вложени условни оператори…132
Оператор за избор switch…139
Оператор за цикъл while…149
Оператор за цикъл do-while…156
Оператор за цикъл for…158
Инструкция за безусловен преход goto…165
Прихващане на изключения…168
Резюме…176
Задачи за самостоятелна работа…178

Глава 4. Масиви…180
Едномерни масиви…180
Инициализация на масив…191
Операции с масиви…193
Цикъл по масив…204
Двумерни масиви…208
Многомерни масиви…218
Масив с различна дължина на редовете…223
Масив от обектни референции…228
Параметри на командния ред…233
Резюме…237
Задачи за самостоятелна работа…239

Глава 5. Статични методи…241
Запознаване със статичните методи…242
Презареждане на статични методи…250
Масив като аргумент на метод…253
Масив като резултат от метод…258
Механизми за предаване на аргументи на метода…265
Рекурсия…277
Методи с произволен брой аргументи…282
Главен метод на програмата…288
Резюме…290
Задачи за самостоятелна работа…292

Глава 6. Запознаване с класове и обекти…294
Базови принципи на ООП …295
Класове и обекти…299
Дефиниране на клас и създаване на обект…302
Използване на обекти…308
Частни членове на класа и презареждане на методи…313
Конструктор…317
Деструктор…323
Статични членове на класа…328
Ключовата дума this…336
Резюме…342
Задачи за самостоятелна работа…345

Глава 7. Работа с текст…348
Класът String…349
Създаване на текстов обект…352
Операции с текстови обекти…359
Методи за работа с текст…371
Методът ToString()…388
Резюме…394
Задачи за самостоятелна работа…395

Глава 8. Презареждане на оператори…398
Операторни методи…398
Презареждане на аритметични и побитови оператори…403
Презареждане на оператори за сравнение…421
Презареждане на операторите
true и false…439
Презареждане на логически оператори…443
Презареждане на операторите за преобразуване на типа…448
Команди за присвояване и презареждане на оператори…457
Резюме…459
Задачи за самостоятелна работа…461

Глава 9. Свойства и индексатори…465
Запознаване със свойствата…465
Използване на свойствата…474
Запознаване с индексаторите…492
Използване на индексатори…498
Двумерни индексатори…509
Многомерни индексатори…520
Презареждане на индексатори…524
Резюме…532
Задачи за самостоятелна работа…534

Глава 10. Наследяване…537
Запознаване с наследяването…538
Наследяване и ниво на достъп…543
Наследяване и конструктори…549
Обектните променливи на базовите класове…557
Заместване на членове при наследяване…563
Предефиниране на виртуални методи…567
Предефиниране и заместване на методи…571
Предефиниране и презареждане на методи…575
Наследяване на свойства и индексатори…578
Резюме…587
Задачи за самостоятелна работа…589

Заключение

Какво ще има по-нататък?…594