• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-20%

15.96лв.

C/C++

практическо програмиране в примери

Share

Тази книга не е поредният самоучител по С/C++, a наръчник с реални, добре обяснени примери, решени с помощта на езика за програмиране C/C++. Всички примери са щателно тествани, а към всеки пример се прилага неговият изходен код, както и скрийн­шот, потвърждаващ работоспособността на програмата. Ако компилирането на програмата изисква допълнителни опции, те са допълнително обяснени.

Книгата е разделена на:
Част 1, където ще намерите някои най-прости примери. Подобни програми може да напише всеки, който току-що се е запознал със синтаксиса на C/C++.
Част 2 описва операторите за вземане на решение и циклите. Тук програмите вече са значително по-сложни.
Част 3 демонстрира създаването и използването на собствени функции.
Част 4 е една от най-сложните, тъй като засяга най-трудната за начинаещите тема – указателите. Твърде много от грешките в програмите, писани от начинаещите програмисти, са свързани именно с тях.
Част 5 показва как се работи с низове.
Част 6 включва няколко примера, показващи как се работи с различни структури данни.
Част 7 е посветена на обектно-ориентираното програмиране. Ето защо всички примери в нея са написани на С++.
Част 8 съдържа примери за работа с файлове.
Част 9 представя няколко готови приложения – приложение клиент-сървър, миниигра и програма за изброяване на думите в текстов файл.
Част 10 съдържа описание на различни алгоритми за търсене и сортиране. Разглеждат се алгоритми за сортиране на масиви, свързани списъци, бинарни дървета и много други.
Част 11, както част 9, също съдържа готови приложения. Това е глава с изключително практическа насоченост, от която ще научите как може да създадете собствена командна обвивка, как да изчистите текст от HTML кода, как да запишете съобщение в системния журнал, как да изведете всички имейли от даден текст и много други неща.

C/C++
Година

2017

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Страници

266

Съдържание

Въведение…7

Част 1. Прости примери
Пример 1. Програмата “Здравей, свят!”…9
Пример 2. Извеждаме цяло число, въведено от потребителя…13
Пример 3. Сума на две числа…15
Пример 4. Умножение на две реални числа…17
Пример 5. Определяне на ASCII стойността на символ…18
Пример 6. Изчисляваме частно и остатък…20
Пример 7. Изчисляваме размера на int, float, double и char…22
Пример 8. Как работи ключовата дума long…23
Пример 9. Разменяме местата на две числа…24

Част 2. Вземане на решениe и цикли
Пример 10. Проверяваме дали дадено число е четно, или не…27
Пример 11. Проверяваме дали даден символ е гласна, или съгласна…29
Пример 12. Определяме най-голямото от три числа…32
Пример 13. Изчисляване на всички корени на квадратно уравнение. Включване на библиотеката math…34
Пример 14. Високосна ли е дадена година?…38
Пример 15. Проверяваме дали дадено число е отрицателно, или положително…39
Пример 16. Изчисляваме сума на естествени числа…41
Пример 17. Проверяваме дали даден символ е буква от азбуката, или не…46
Пример 18. Изчисляване на факториел…47
Пример 19. Извеждаме таблицата за умножение…48
Пример 20. Извеждаме последователността на Фибоначи…52
Пример 21. Изчисляване на НОД на две числа…53
Пример 22. Най-малко общо кратно…55
Пример 23. Намираме броя цифри на цяло число…58
Пример 24. Изчисляваме обратното число…59
Пример 25. Изчисляваме степен на число…60
Пример 26. Проверяваме дали числото е палиндром, или не…61
Пример 27. Просто ли е числото?…63
Пример 28. Извеждаме простите числа в даден интервал…64
Пример 29. Проверяваме за число на Армстронг…67
Пример 30. Извеждаме числата на Армстронг от даден диапазон…68
Пример 31. Създаваме пирамида и структура…70
Пример 32. Създаваме прост калкулатор с използването на switch..case…71

Част 3. Функции
Пример 33. Проверка на просто число или число на Армстронг с помощта на потребителска функция…74
Пример 34. Показваме простите числа между два интервала с използване на функция…78
Пример 35. Проверяваме дали едно число може да бъде представено като сума на две прости числа…80
Пример 36. Сума на n естествени числа с използване на рекурсия…82
Пример 37. Факториел с използване на рекурсия…84
Пример 38. НОД с използването на рекурсия…85
Пример 39. Конвертиране на двоични числа в десетични и обратно…86
Пример 40. Конвертираме осмични числа в десетични и обратно…91
Пример 41. Конвертираме двоични числа в осмични и обратно…93
Пример 42. Извеждаме изречение в обратен ред…95

Част 4. Масиви и указатели
Пример 43. Изчисляваме средната аритметична стойност с използване на масиви…97
Пример 44. Изчисляваме най-големия елемент в масива…98
Пример 45. Изчисляваме средното квадратично отклонение…100
Пример 46. Събиране на две матрици с използването на многомерни масиви…102
Пример 47. Умножение на матрици с използване на многомерни масиви…104
Пример 48. Транспонирана матрица…107
Пример 49. Умножение на две матрици с предаване на матрица във функция…109
Пример 50. Достъп до елементите на масив с използване на указатели…113
Пример 51. Суап на числа в цикличен порядък с помощта на извикване по референция…114
Пример 52. Търсене на най-голямото число с използване на динамично заделяне на памет…116

Част 5. Низове
Пример 53. Търсене на честотата на знаци в низ…118
Пример 54. Програма за определяне броя на цифрите и интервалите…120
Пример 55. Премахваме всички символи в низ без цифрите…122
Пример 56. Определяне на дължината на низ. Особености на функция scanf()…123
Пример 57. Конкатенация на два низа без функция strcat()…125
Пример 58. Копиране на низ без функция strcpy()…127
Пример 59. Сортиране на елементи в лексикографски порядък…128

Част 6. Структури и обединения
Пример 60. Запазваме информация за студент в структура…130
Пример 61. Събиране на две структури…133
Пример 62. Събиране на две комплексни числа с използване на структура и предаване на структура във функция…134
Пример 63. Структури и динамично заделяне на памет…136

Част 7. Обектно ориентирано програмиране
Пример 64. Пример за клас…139
Пример 65. Конструктори и деструктори…142
Пример 66. Масив от обекти…149
Пример 67. Наследяване…150
Пример 68. Презареждане на оператори…152

Част 8. Файлове
Пример 69. Записване на изречение във файл (C)…155
Пример 70. Четене на ред от файл и изобразяването му (С)…157
Пример 71. Показваме изходния код на програмата…158
Пример 72. Файлов вход/изход на C++…159
Пример 73. Презареждане на операторите << и >>…164

Част 9. Готови приложения
Пример 74. Приложение клиент-сървър…166
Пример 75. Миниигра “Змията”…174
Пример 76. Програмата word count на С …186

Част 10. Алгоритми за търсене и сортиране
Пример 77. Сортиране на свързан списък чрез вмъкване. Сортиране на реален файл…188
Пример 78. Бинарно търсене в целочислен масив…195
Пример 79. Бинарно търсене в масив от указатели към низове…198
Пример 80. Сортиране с метода на мехурчето…201
Пример 81. Сортиране на свързан списък по метода на мехурчето…203
Пример 82. Сортиране на масив от низове по метода на мехурчето. Сортиране на реален файл…208
Пример 83. Пирамидално сортиране…212
Пример 84. Сортиране на масив с вмъкване по низходящ и по възходящ ред…215
Пример 85. Сортиране чрез сливане. Свързан списък…217
Пример 86. Сортиране чрез сливане на масив…222
Пример 87. Бързо сортиране на масив…225
Пример 88. Сортиране на масив от низове с библиотечната функция qsort()…228
Пример 89. Сортиране на масиви с указатели към структури с помощта на функция qsort()…230
Пример 90. Сортиране чрез пряка селекция…233
Пример 91. Сортиране с помощта на бинарно дърво…237
Пример 92. Обръщане на свързан списък…240

Част 11. Още малко практика
Пример 93. Да направим свой shell…244
Пример 94. Получаване на информация за системата …246
Пример 95. Пишем съобщения в системния журнал…248
Пример 96. Обработка на получен сигнал …249
Пример 97. Сливане на два файла…251
Пример 98. Получаване на информация за файл…252
Пример 99. Скриваме въвежданата от потребителя парола…254
Пример 100. Премахваме HTML форматиране…255
Пример 101. Извеждаме IP адресите, имейлите и URL адресите, намерени в текст с помощта на регулярни изрази…257
Пример 102. Създаване на временен файл…263

Вместо заключение…265