• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна
-20%

19.96лв.

C ++ в примери и задачи

един от най-популярните и търсени езици за програмиране

Share

C++ е един от най-популярните и търсени езици за програмиране. Той е изключително гъвкав и богат и е невъзможно да си представим професионален програмист, който да не го знае.
Опитът показва, че един материал се усвоява най-добре, ако е илюстриран с примери. Освен това, понякога е много трудно да се обясни дадена концепция или подход, ако те не са придружени с практически материал.

Тази книга е предназначена за онези, които не знаят или са слабо запознати с езика C++ и искат бързо да се научат да програмират на него. Ето защо в първа глава ще намерите основополагащи примери. Тук ще научите как е организирана програмата в C++; как се въвеждат и извеждат данни чрез прозореца на конзолата; как се декларират променливи и изпълняват прости аритметични операции.

В следващите глави последователно се разглеждат по-сложни примери и задачи, свързани с управляващите инструкции, с използването на указатели, масиви, обекти, обобщени класове и функции. Обърнато е внимание и на най-важните механизми на обектно-ориентираното програмиране, които могат да бъдат реализирани в С++.
Казано накратко – в книгата ще намерите множество тематично подбрани примери и задачи, които покриват всички основни раздели и въпроси, които са важни от гледна точка на изучаването на C++.

Авторът е положил максимални усилия, за да направи съдържа­нието достатъчно просто и нагледно.

Година

2015

Корици

Меки

Страници

342

Формат

165х235

Съдържание

Въведение

За книгата и езика С++…6
За книгата …6
Езикът за
програмиране C++…8
Среда за разработка…8
За автора…8
Обратна връзка…9
Благодарности…9

Глава 1
Прости програми…10
Първата програма…10
Запознаване с променливи…16
Запознаване с функции…22
Запознаване с оператора за цикъл…25
Запознаване с условен оператор…29
Запознаване с масиви…31
Задачи за самостоятелна работа…34

Глава 2
Управляващи инструкции…36
Оператор за цикъл for…36
Оператор за цикъл do-while…42
Оператор за избор switch…45
Вложени условни оператори…51
Вложени оператори за цикъл…52
Цикъл за обхождане на колекция…56
Генериране и прихващане на изключения…59
Инструкция за безусловен преход…64
Задачи за самостоятелна работа…66

Глава 3
Указатели, масиви и препратки…69
Запознаване с указатели…69
Масиви и указатели…72
Запознаване с препратки…76
Динамично заделяне на памет…78
Особености на символните масиви…81
Двумерни масиви…86
Масиви с указатели…93
Задачи за самостоятелна работа…99

Глава 4
Функции…102
Деклариране и дефиниране на функция…102
Предефиниране на функции…107
Стойности на аргументите по подразбиране…112
Рекурсия…115
Механизми за предаване на аргументи на функция…117
Предаване на указател като аргумент на функция…121
Предаване на масив като аргумент на функция…123
Предаване на текст във функция…130
Указател като резултат на функция…132
Препратка като резултат на функция…135
Динамичен масив като резултат на функция…138
Указател към функция…143
Задачи за самостоятелна работа…149

Глава 5
Класове и обекти…154
Запознаване с класове и обекти…154
Открити и закрити членове на класа…159
Предефиниране на
методи…162
Запознаване с конструктори и деструктори…167
Принципи на предефиниране на оператори…174
Запознаване с наследяването…183
Задачи за самостоятелна работа…191
Препоръки за самостоятелна работа…193

Глава 6
Използване на класове и обекти…194
Указател към обект…194
Създаване на масив от обекти…202
Масив като поле на класа…206
Функтори и индексация на обекти…212
Конструктор за създаване на копие…215
Наследяване и закрити полета на базовия клас…220
Виртуални методи и наследяване…222
Множествено наследяване…226
Достъп до обектите чрез променлива на базовия клас…228
Препоръки за самостоятелна работа…233

Глава 7
Обобщени функции и класове…234
Обобщени функции…234
Обобщена функция с няколко параметъра…239
Предефиниране на обобщена функция…241
Явна специализация на обобщена функция…243
Обобщени класове…245
Явна специализация на обобщен клас…248
Стойности на параметрите по подразбиране…252
Наследяване на обобщени класове…254
Целочислени обобщени параметри…259
Препоръки за самостоятелна работа…270

Глава 8
Разни задачи…271
Запознаване със структури…271
Обобщени структури…274
Работа с комплексни числа…276
Клас за реализация на числов масив…280
Контейнер за динамичен масив…290
Контейнерен клас за реализация на множества…295
Асоциативен контейнер…299
Обработка на грешки…302
Запознаване с многонишково програмиране…304
Препоръки за самостоятелна работа…309

Глава 9
Математически задачи…310
Метод на последователните приближения…310
Метод на разполовяването…313
Метод на допирателните…319
Интерполационен полином на Лагранж…321
Интерполационен полином на Нютон…324
Изчисляване на интеграл по метода на Симпсън…329
Изчисляване на интеграли по метода на Монте Карло…332
Решаване на диференциално уравнение по метода на Ойлер…335
Решение на диференциално уравнение по метода на Рунге-Кута…338
Заключителни бележки…340

Заключение
Полезни съвети…341