• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

19.95лв.

Наръчник по предпечатна подготовка

978-954-8898-17-1 ,
Share

Предпечатната подготовка е един от основните етапи, през които преминава всяко печатно изделие. Преди да се стигне до нея, обаче, са необходими редица предварителни проучвания за актуалността и качеството на текстовия и илюстративен материал, както и анализ на оформлението на съществуващите сродни изделия, оценка на тяхното оформление и параметри. Много често се прави и предварително изчисляване на очакваната себестойност на изделието и пазарната му цена. На тази основа се създава общата концепция за крайния му вид – обем, формат, цветност и други.

В по-широк смисъл, предпечатната подготовка обхваща всички дейности, извършвани до предаването на изделието за печат. Това е сложен и продължителен процес, състоящ се от множество взаимосвързани етапи, за всеки от които отговаря човек с определена роля – автор, редактор, преводач, художник, коректор, дизайнер, технически редактор, страньор и други. Често един човек съвместява няколко от изброените роли, особено, що се отнася до дейностите, свързани с техническото и художествено оформление. Разбира се, за качествената подготовка на едно печатно изделие е необходимо този специалист да познава целия производствен процес и съответните технологични особености – знания, които се придобиват в резултат на многогодишен опит в практиката.

Този наръчник има за цел да подпомогне в ежедневната работа автори, специалисти по предпечатна подготовка, издатели, дизайнери, редактори, учащи и др. В книгата, на достъпен за читателя език, са представени както основните знания свързани с подготовката за печат (избор на шрифтове, набор, цветоотделяне, работа с текст, изображения и таблици, експортиране на готовия проект в pdf или ps файл и др.), така и необходимата допълнителна информация за видовете печатни технологии, довършителните процеси в полиграфията, приложението на различните видове принтери и скенери и други. Предоставен е терминологичен речник на основните и на някои не много популярни термини, употребявани в издателско-полиграфическата работа. Като приложение са прикрепени десет мостри от по-масовите видове хартии, използвани в полиграфията.

В настоящото второ преработено издание, освен разширяването на съществуващите раздели, са добавени и нови, даващи повече информация за PDF файловете, знаците, поставяни върху опаковките и етикетите, баркодовете и други.

При подбора и разработването на включените в книгата въпроси се акцентира върху практическата им насоченост. Авторът изказва благодарност на приятелите и специалистите за помощта и подкрепата при създаване на книгата. Благодари и на тези, които добросъвестно и доброжелателно ще направят препоръки за подобряване на следващото издание.

Съдържание

Въведение…12

Издателските системи…13
Текстови редактори…13
Текстообработващи системи…13
Издателски системи…13
Файлови формати…14

Шрифтове…16
Основни понятия…16
Анатомия на шрифта…17
Параметри на шрифта…18
   Кернинг (Kerning) …18
       Кегел (Font size)…18
       Тракинг (Tracking) …19
       Големина на буквите…19
       Лединг (Leading)…20
Видове шрифтове според предназначението…20
Шрифтовете в компютъра…21
Растерни шрифтове (bitmap)…21
       Type1…21
       TrueType…22
       OpenType…23
Ефекти върху шрифтовете…23
Напасване на дължината на текста…24
Съвети за използване на шрифтовете…24
Вмъкване на символи…25

Елементи на изданията…27
Корица…27
Мека (обикновена) корица…27
       Твърда корица…28
Формат на изданието…29
Наборно поле…30
Бели полета…31
Титулни страници…31
Съдържание…31
Колонелементи…32
Колонцифра…32
  „Жива“ колонцифра…32
       Библиографско каре…35
ISBN и ISSN…35

Елементи на дизайна…37
Оформяне на текст…37
Избор на шрифт и кегел…37
       Бита буква …37
       Подравнявания…38
       Отстъп и настъп…38
       Отместване от базовата линия…38
       Често допускани грешки при оформянето на текст…39
Къде да разположим илюстрациите…39
Как да разположим илюстрациите…40
Открито врязване…41
       Закрито врязване…41
       Глухи илюстрации…41
       „На живо“…41
       Като приложение…43
       „На продължение“…43
       Други…43
Списъци с таблици и илюстрации…43
Оформяне на таблици…44
Линии…47
Формули…47
Стилове…48
Висящ ред…48
Оформяне на начални и крайни страници…50
Оформяне на стихотворен текст…52

Работа с цвят…56
Светлина…56
Цветно зрение…56
Цвят…58
Цветно колело…58
Как да използваме цветовете…60
      Цветови схеми…60
       Топли и студени цветове…62
       Психология на цвета…62
Цветови обхват (Гама)…63
Прости (spot) цветове…64
RGB…66
sRGB…67
AdobeRGB…67
CMY (CMYK)…68
HSB…69
Lab…70
Режими на смесване на цветовете…71

Работа с изображения…74
Видове изображения…74
Векторни изображения…74
       Растерни изображения…75
Дълбочина на цвета…75
Щрихови изображения…76
       Изображения в сивата скàла…76
       Цветни изображения…76
       Индексирани цветове…77
Компресия…77
LZW…78
       JPEG…78
Aлфа канали…79
Разделителна способност…81
Графични файлови формати…81
Съвети при избор на файлов формат…83

Подготовка за печат…85
Припокриване…85
Трапинг…86
Възпроизвеждане на изображения…88
Полутонове…88
        Точка на принтера – dpi…89
        Растерна (полутонова) точка…89
Видове растери…91
Цветоотделяне…91
Същност…91
        Ъгли на растера…92
        Формиране на отпечатъка…92
        Цветоотделяне на Spot…94
Линиатура…94
Линиатурата и резолюцията на растерните изображения…96
        Линиатурата и хартията…96
Общо количество мастило (Total ink limit)…96
Нарастване на точката (dot gain)…97
Моаре…99
Общи положения…99
        Моаре при сканиране…101
        Обектно моаре…103
        Моаре при отпечатване…103
        Моаре на жълтия цвят…103
Генериране на черното…104
    UCR…104
        GCR…105
Монтаж…105
Някои грешки, допускани при подготовката за печат…108
Огледално отпечатване на паус…109

Служебни елементи…110
Пасери…110
Скали…111
Ножове…111
Грайфер…113

PS файл…114
Накратко за PostScript…114
Какво е PS файл…115
Създаване на PS файл…115
Инсталиране на PostScript принтeр…115
        ASCII или Binary…118
        Композитен или цветоотделен…119
Няколко съвета за генериране на файла…119
Проверка на файла…119
Какво е OPI…120
Какво е RIP…120
Какво представлява PPD файлът…120

Форматът PDF…122
Версии на PDF…123
PDF/X Стандарти…124
PDF/X-1a …124
        PDF/X-3…124
        PDF/X-4…124
        PDF/X-5…125
Стилове (presets)…125
Понижаване на резолюцията на изображенията и компресии…126

Довършителни операции…128
Лакиране…128
   Надпечатен лак…128
        UV лак…128
        Частично лакиране…129
Ламиниране…129
        Горещо ламиниране…129
        Студено ламиниране…129
        Рулонен и листов ламинат…129
Сгъване…130
Лепене…131
Шиене…132
        Кочанно шиене…132
        Тетрадно шиене…133
        Шиене с конци…134
Щанцоване и биговане…134
Рязане…135
        Верни страни …135

Печатни технологии…136
Офсетов печат…136
        Традиционен офсет…138
        Сух офсет…138
Ситопечат…138
        Някои характеристики на ситопечата…139
        Равнина – равнина…139
        Равнина – цилиндър…139
        Цилиндър-цилиндър…140
Дълбок печат…140
Тампонен печат…141
Висок печат…142
Флексопечат…143
Топъл печат…144
Сух печат…144

Принтери…145
Матрични принтери…145
Струйни принтери…146
        Непрекъснат печат…146
        Прекъснат печат…147
Лазерни принтери…148
Цифрови дубликатори…150
Сублимационни принтери…152
Сублимационен трансфер…152
Термотрансферни принтери…152
Сравнение на принтерите…153

Скенери…154
Видове…154
        Ръчни скенери…154
        Плоски скенери…154
        Барабанни скенери…155
        Скенери за диапозитиви…156
Основни характеристики на скенерите…156
        Разделителна способност…156
        Дълбочина на цвета…157
Динамичен диапазон (оптична плътност)…157
Режими за сканиране …158
С каква разделителна способност да сканираме…159

Оформление на книга…161
Определяне на ориентацията…161
Избор на формат на изданието…161
Определяне на размерите на наборното поле…162
Оразмеряване на корицата…164
Библиографски данни…166

Оформление на вестник…167
Особености при оформянето…167
Избор на шрифт…167
Ширина и брой на колоните…168
Използване на илюстрации…168
Използване на графики и таблици…170
Разделящи линии…171
Някои особености при оформянето…171
        Заглавия…171
        Разстояние между отделните елементи на страницата…172
        Колонтитули…173
        Библиографски данни…173

Оформление на списание…174
Изработване на макет…174
Избор на формат на изданието…174
Определяне на размерите на наборното поле…175
Оразмеряване на корицата…175
Особености при оформянето…176
Библиографски данни…176

Диплянки…178

Хартии…180
Видове хартии…180
        Oсновни видове…180
        Други видове…182
Някои характеристики на хартиите…183
Мостри от хартии…184

Знаци върху опаковките и етикетите…185
Извадки от някои нормативни документи…185
Екоетикетът на Европейския съюз…191
Знаци върху текстилните изделия…193

Баркодове…195
Същност…195
Изисквания към баркодовете…196
        Изисквания към цвета…196
        Изисквания към големината…196
Как се генерира баркод…198
Номера за GS1 кодиране…198

Терминологичен речник…201

Приложения…227
Мерни единици в типографията …227
Октаво и кварто формати в книгоиздаването…228
Някои формати на вестници…228
А, B и C формати…229
Други формати…231
Специфични наименования на някои кегели…231
Знаци за коректура…232
Размери на някои често срещани пликове…234