• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

17.50лв.

Копирайтинг

Съставяне на рекламни и PR текстове

Изчерпан

Share

Умението да излагаме мислите си точно, красиво и убедително в писмен вид се счита за норма за всеки образован човек. Още повече това се отнася за хората, професионалната дейност на които предполага (да, всъщност просто изисква) свободно владеене на навиците на писмената реч в рамките на избраната специалност. Както не е трудно да се досетим, става дума за специалис­тите в областта на връзките с обществеността, и тук няма значение това, дали те работят в сферата на бизнеса, в нестопанска организация, или в органите на властта. Навсякъде в задълженията на длъжността на такъв специалист ще влиза (и то като задължително) изискването за владеене на грамотна писмена комуникация.

Предлаганата книга съдържа теоретичен и практически материал, който е предназначен да помогне на тези от нас, които стъпват на трънливия път на професията на комуникатора; тя трябва да бъде в помощ и в определена степен да служи за справочник в минути на съмнения за тези, които вече са се включили в професионалната дейност на специалиста по връзки с обществеността. В книгата е дадено описание на структурата и формата на всички основни видове PR материали, които трябва да може да съставя във всекидневната си дейност PR специалистът.

Класификацията на PR текстовете е представена на основата на целевата насоченост на посланието, като по този начин се обособяват външната и вътрешната аудитория, а в качеството им на трета, особена целева аудитория се номинират средствата за масова комуникация, които са канал за връзка с целевите аудитории за всеки вид организация. Описанието на всеки вид PR текст включва задължителни изисквания за съставянето му и образци на такъв текст.

Съдържание

Предговор към второто издание…7
Писмена комуникация в рамките на PR дейността…10
  Правни и етични аспекти на писмената PR комуникация …11
Публикация на информация, която е потенциално способна да нанесе вреда на обществото или на част от него…13
Преднамерена публикация на информация, която нанася морален и материален ущърб на личност или организация…15
Нарушаване на корпоративните правила…18
Нарушаване на етичните норми…19
Спазване на обществените интереси…20
Добър вкус…21
Порядъчност…21
Последствия…21
Контролни въпроси…23
  Основи на писмената комуникация и класификация на PR материалите…25
Контролируеми от организацията PR материали за външната аудитория…30
Общи положения…30
Писмо…31
Видове делови писма…34
Информационен релийз…48
Покана…50
Проспект, дипляна…54
Брошура…57
Листовка…60
Заявка и предложение…62
Текст на речи и изказвания…64
  Контролируеми от организацията PR материали, предназначени за вътрешна аудитория…68
Отчет…68
Информационен лист, нюзлетър, бюлетин…72
Медиен план…76
Медийна карта…77
Прес дайджест…79
  Неконтролируеми от организацията PR материали, предназначени за средствата за масова информация…80
Писмо до редакцията…80
Медиен релийз, нюз релийз, прес релийз…81
Бекграунд…86
Биографична справка…88
Факт лист…91
Статия …93
Имиджова статия…94
Авторска статия…96
Обзорна статия…97
Занимателна статия…98
Статия анонс…101
Заявление за средствата за масова информация…102
Медиен кит, нюз кит…103
  Връзките с обществеността и средствата за масова информация…107
Контролни въпроси…113
Рекламни текстове…114
  Творческа платформа и концепция на рекламата…114
Контролни въпроси…123
  Разновидности на макети (формати) на печатна реклама…124
Мондриан…124
Мрежа…125
Прозорец …126
Пренаситена с текст реклама…128
Рамка или рамков макет …129
Цирк, или организиран безпорядък…130
Текстова реклама…131
Макет „реклама на живо” …132
Лента…133
Макет „аксиално разположение” …133
Макет „комикс” …134
Макет „азбука” …135
Макет „силует” …135
Макет „мултиреклама”…136
Контролни въпроси…138
Заглавието – основен елемент на рекламния текст…139
    Кое е важно в заглавието?…140
Типове заглавия от гледна точка на тяхното съдържание…143
Как заглавието може да заинтересува потенциалния потребител?…145
Класификация на заглавията от гледна точка на прозрачността на съдържанието им…147
Контролни въпроси …148
  Подзаглавие, надпис към рисунка, слоган (фирмен лозунг), лого…150
    Варианти за подзаглавия…150
Надписи към рисунки…151
Слоган, или девиз…151
Лого…154
Контролни въпроси…154
  Основен текст на рекламната обява…155
    Някои опорни точки за написване на основния текст на печатната реклама…155
Кое определя дължината на основния текст?…157
Структура и форматиране на основния текст на рекламата…157
Граматика и правопис…159
Игра на думи, рими и алитерации…160
Логика на изложението…162
Контролни въпроси…163
  Класификация на стиловете на рекламните текстове и на различните подходи, които се използват при създаването им…164
    Избор на стил…164
Фактологичен подход…165
Подход с измислица…167
Емоционален подход…168
Повествователен стил…169
Диалогичен стил…169
Метафоричен стил…174
Сравнителен подход…175
Използване на рамкови конструкции…175
Контролни въпроси…176
Приложение № 1 – Кодекс на Американската асоциация за връзки с обществеността …177
  Декларация на принципите…177
Ние се задължаваме: …177
Кодекс на професионалните стандарти на дейността по връзки с обществеността…178
Приложение № 2 – Атински кодекс …181
Приложение № 3 – Декларация за професионалните и етичните принципи в областта на връзките с обществеността…183
Литература…186