• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

29.95лв.

JavaScript в примери и задачи

Share

Тази книга ще ви помогне самостоятелно да научите JavaScript – един от най-популярните и търсени езици за уеб програмиране. С негова помощ ще разширите функционалността на уеб страниците си и ще реализирате функции, които не могат да бъдат постигнати чрез стандартните HTML тагове. Невъзможно е да си представим професионален уеб програмист, който да не знае JavaScript.

Опитът показва, че най-доб­ре и най-лесно програмиране се учи с примери. Освен това е много трудно да се обясни дадена концепция или подход, ако те не са придружени с практически материал. Затова авторът е избрал именно този начин за структуриране на материала в книгата.

Съдържанието е разделено на три части. В първа част са обяснени начините за реализация на скриптове и основните синтактични конструкции на езика – променливи, оператори, функции. Във втората част са представени методите на обектно ориентираното програмиране в JavaScript. Показано е и как се работи с масиви и обекти.

Третата част, която е практическа, е посветена на писането на скриптове за уеб документи. Разглежда се обработката на събития, работата с обекти, методи, изображения. Тук постъпково са анализирани полезни примери от практиката. За по-доброто усвояване на материала, в края на всяка глава има резюме, в което се отделят основните и най-важни моменти, обсъждани в нея.

Авторът е положил максимални усилия да направи съдържанието достатъчно разбираемо и нагледно, а изучаването на JavaScript  увлекателно.

Кодовете на примерите от книгата са предоставени за безплатно сваляне и тестване.

JavaScript в примери и задачи
Година

2018

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Страници

554

Формат

159х235

Съдържание

Въведение…7
Скриптове и програми…8
Уеб документи и езикът HTML…10
Добавяне на скрипт в уеб документ…15
Концепция на книгата…21
Тестване на скриптовете и програмно обезпечение…24
Обратна връзка…31
За автора…32
Благодарности…32

Част I. Основи на JavaScript

Глава 1. Запознаване с JavaScript…33
Показване на текст в работния документ…34
Начини за реализация на скрипт…36
Запознаване с променливи…38
Скрипт с една променлива…40
Скрипт с две променливи…41
Присвояване на стойности от различни типове на една променлива…42
Изчисляване на изрази…43
Основни оператори…45
Аритметични оператори…45
Оператори за сравнение…48
Логически оператори…50
Побитови операции…53
Съкратени форми на оператора за присвояване…58
   Тернарен оператор…58
   Преобразуване на типовете…59
   Приоритет на операторите…60
Резюме…63

Глава 2. Управляващи инструкции…64
Условен оператор…64
   Общ синтаксис на условния оператор…64
   Пример с условен оператор…65
   Опростена форма на условния оператор…69
   Пример с опростена форма на условния оператор…69
   Вложени условни оператори…71
Оператор за цикъл while…77
   Синтаксис на оператора…77
   Пример за използване на оператора за цикъл…78
Оператор за цикъл do-while…80
   Синтаксис на оператора…80
   Пример с използване на оператора за цикъл…81
Оператор за цикъл for…83
   Синтаксис на оператора…83
   Пример за използване на оператора…84
Оператор за избор switch…89
   Синтаксис на оператора за избор…89
   Примери с използване на оператора за избор…90
Резюме…96

Глава 3. Функции…98
Запознаване с функции…98
   Дефиниране на функция…99
   Примери за деклариране на функция…100
Локални и глобални променливи…102
   Област на видимост и локални променливи във функция…103
Обръщане към глобална променлива във функция…105

   Създаване на глобална променлива във функция…107
   Глобална променлива като свойство на обекта на прозореца…108
Аргументи на функция…113
   Аргумент като локална променлива…113
   Механизъм за предаване на аргументи на функция…115
   Проверка на типа на аргумента…118
   Брой аргументи на функция…121
   Предаване на функция като аргумент…124
Рекурсия…126
Вътрешни функции…129
Присвояване на функция…134
Анонимни функции…138
Функция като резултат…143
Резюме…148

Част II. JavaScript и ООП

Глава 4. Запознаване с обектите и принципите на ООП…150
Концепция на ООП…150
Създаване на обект…152
   Литерал на обекта…152
   Обект с метод…155
   Присвояване на обекти…158
   Добавяне на свойства и методи в обект…160
   Конструктор на обекти…162
Инструменти за работа с обекти…165
   Оператор with…165
   Оператор for-in…167
   Оператор in…169
   Оператор delete и изтриване на свойства и методи…171
Прототипи…174
   Механизъм за достъп до свойствата и създаване на обект на основата на прототип…175
   Получаване на достъп до прототип…183
   Създаване на обекти без прототип…189
   Конструктори и прототипи…191
Свойства и методи…198
   Изброими и неизброими свойства…198
Резюме…215

Глава 5. Запознаване с масиви…218
Създаване на масив…218
   Явно задаване на елементите на масива…218
   Добавяне на елементи в масива…220
   Използване на обекта конструктор Array…222
Операции с масиви…227
   Методи за работа с масиви…227
   Присвояване и копиране на масиви…241
   Методи toString() и valueOf()…250
Двумерни масиви…254
Резюме…257

Глава 6. Използване на обекти…258
Обработка на изключителни ситуации…258
   Инструкция try-catch…258
   Обект на грешката…262
   Генериране на грешки…267
   Вложени try-catch блокове и блокът finally…271
   Създаване на грешка от потребителски тип…275
Обекти и масиви…279
   Обект като асоциативен масив…279
   Методи toString() и valueOf() за обекти…283
   Масиви и обекти като свойства на обект…288
Функция като обект…295
   Брой аргументи на функцията…296
   Функция с произволно количество аргументи…298
   Предаване на контекст на функция…301
Вградени обекти…311
   Обект Math…311
   Обект Number…313
   Обект Boolean…315
   Обект String…317
   Обект Date…321
Резюме…328

Част III. Използване на JavaScript

Глава 7. Уеб документи и скриптове…330
Място и роля на скрипта в уеб документа…330
   Поставяне на скрипт в документ…331
   Обработка на събития…337
Обектът на прозореца window…338
   Обектни модели…339
   Диалогови прозорци…340
   Отваряне и затваряне на прозорци…344
   Зареждане на документ…350
   Свойства и методи на обекта window…354
   Таймери…369
Обектът на документа document…386
   Свойства и методи на обекта document…386
   Настройка на цвета…394
   Методи write() и writeln()…396
   Програмно създаване на документ…399
Резюме…408

Глава 8. Елементи за управление и обработка на събития…409
Елементи за управление в уеб документа…409
   Бутони и полета за въвеждане…410
   Полета за отметка, превключватели и списъци…427
Работа с изображения…443
   Преглеждане на изображения…444
   Рисуване на изображение и текст…452
   Създаване на изображения в скрипт…459
Събития…468
   Обект на събитието…468
   Диспечеризация на събития…478
Резюме…487

Глава 9. Различни примери…488
Триадна крива на Кох…488
Калкулатор…499
Бягащ текст…516
Играта “Живот”…521
Динамични рисунки…538
Резюме…551

Заключение…552

   Малко за уеб програмирането…552