• 0 Items - 0.00лв.
  • Количката е празна

29.95лв.

Анализ на данни с Excel

наръчник за инвеститори, предприемачи, финансисти и анализатори

Share

Открийте силата на Excel в анализа на данни. Книгата е изцяло практически ориентирана, като в повечето случаи към всеки пример се дават допълнителни, в това число и теоретични, сведения, което ще ви позволи да попълните евентуални пропуски в знанията ви. Ще намерите практически примери за:

 • Функции за работа с диапазони от данни, дата и час, масиви.
 • Текстови функции за обработка на данни и привеждането им в подходящ вид. Проверка на достоверността на данните.
 • Функции за преброяване, логически сравнения на стойности и изчисляване на очаквани резултати.
 • Работа с диаграми. Прогнозиране с помощта на линията на тренда.
 • Определяне на точката на рентабилност.
 • Формиране на инвестиционен портфейл, оценка на риска, анализ за рентабилността на паричните вложения и оценка на инвестициите.
 • Използване на теория на опашката за оптимизиране различни процеси.
 • Анализ на чувствителността – изчисляване по какъв начин промяната на един параметър, влияе на промяната на друг.
 • Анализ и избор на най-подходящата възможност за кредитиране, от няколко възможни варианта. Изчисляване на периодични плащания или бъдеща стойност на инвестицията и тяхното сравнение.
 • Определяне на цената на продукт чрез крива на търсенето.
 • Използване на средството за подбор на параметър, когато въпросите са повече от отговорите.
 • Намиране на оптималния способ за изпълнението на някакви действия.
 • Използване на обобщени таблици и срезове на данни като важна част от анализа.
 • Използването на надстройката за анализ на данни analysis toolpack, в случай че правите сложни статистически или инженерни анализи.
 • Оптимизиране на склад – по-ефективно използване на пространството и съкращаване на вътрешноскладовите движения.

Книгата съдържа много глави, но те са кратки, като в края на всяка глава ще намерите малък списък със задачи, които да изпълните самостоятелно.

Свалете примери от книгата "Анализ на данни с Excel"

Година

2023

Формат

162х235

Страници

328

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Редактор

Ивелин Михайлов

Съдържание

Въведение…9

Глава 1. Диапазони от данни…11
Създаване на именуван диапазон от данни…11
Именуван диапазон с абсолютна адресация…12
Именуван диапазон с относителна адресация…14
Използване на именувани диапазони в сложни формули…16
Диспечер на имена…16
Нюанси…17
Диапазон А:А…18
Избор на област на действие на именуван диапазон…19
Домашна работа…19

Глава 2. Функции за търсене…20
Функция за вертикално търсене…20
Синтаксис на функцията за хоризонтално търсене…21
Практически примери…21
Изчисляване на процента на комисионата…21
Американска система за оценяване…23
Ако нещо не стане, както трябва…24
Някои препоръки…25
Функция XLOOKUP…26
Домашна работа…28

Глава 3. Текстови функции…29
Текстови функции…29
Функциите LEN() и LENB()…31
Функция REPLACE()…31
Функция VALUE()…32
Функциите LEFT() и RIGHT()…33
Функция FIND()…34
Функция CLEAN()…36
Функция REPT()…37
Функция SUBSTITUTE()…37
Функциите SEARCH() и SEARCHB()…38
Функция UPPER()…39
Функция PROPER()…39
Функция MID()…40
Функция TRIM()…41
Функция CHAR()…41
Функция LOWER()…41
Функции CONCATENATE() …41
Домашна работа…42

Глава 4. Дати и функции за работа с дати…43
Показване на текущата дата…43
Определяне на работните дни. Изключване на празниците…44
Функция WORKDAY.INTL()…46
Определяне на работните дни между две дати…47
Извличане на компоненти на дата…48
Функция DATEDIF()…50
Домашна работа…51

Глава 5. Функция MATCH и свързаните с нея функции…52
Предназначение на функцията и нейните аргументи…52
Особености при работата с функцията…53
Пример за използване…54
Функция INDEX()…54
Как се използват функциите INDEX и MATCH съвместно?…56
Функция VLOOKUP()…57
Предимства на INDEX/MATCH…59
Търсене от дясно наляво…60
Функциите AVERAGE, MAX, MIN…60
Функция IFERROR…62
Домашна работа…63

Глава 6. Оценка на инвестиции с функция NPV…64
Постановка на задачата…64
Нетна настояща стойност…64
Използване на функцията NPV в Excel…65
Домашна работа…68

Глава 7. Полезни финансови функции в Excel…70
Предназначение на финансовите функции…70
Малко практика…71
Разсрочка с надплащане…71
Инвестиционна пенсионна програма…74
Разчет на месечните плащания…77
Функциите CUMIPMT() и CUMPRINC()…80
Изчисляване на максималната лихва…81
Функция NPER()…82
Домашна работа…83

Глава 8. Функции за време в Excel…86
Функция TIME()…86
Текущо време…87
Преобразуване на текстова стойност в стойност за дата/време…87
Извличане на компоненти на времето…88
Домашна работа…88

Глава 9. Функция IF…89
Синтаксис и прости примери…89
Проблеми при използване на функция IF…90
Използване на IF за проверка за наличие на символи в клетка…90
Проверка за грешка. Е-функции…90
Малко анализ…91
Изчисляване на разходите за придобиване на продукция…91
Функцията IFERROR()…93
Домашна работа…96

Глава 10. Анализ на чувствителността…98
Зависимост на печалбата от цената и себестойността…98
Зависимост на месечните вноски от размера на заема и лихвата…104
Домашна работа…105

Глава 11. Функции за преброяване…107
Предназначение на функциите…107
Функциите COUNTIF и COUNTIFS…108
Подготовка на таблицата с данни. Инструментът “Създай от избраното”…109
Практическо използване на COUNTIF…111
Определяне броя на колите с даден цвят или марка…111
Общият брой на колите…112
Знакът <> в условието…112
Работа с дати…113
Оператор *…113
Оператор ?…113
Броим празните клетки…114
Задаваме няколко условия. Функция COUNTIFS…114
Препоръки и често срещани грешки…115
Домашна работа…117

Глава 12. Функция за изчисляване на сума и средна стойност…118
Предназначение и синтаксис на функциите…118
Подготовка на таблицата с данни …121
Практически примери…122
Изчисляване на сумата на продажбите за всеки търговец…122
Колко бройки от дадена стока са продадени?…123
Колко единици от определена стока е продал даден търговец?…123
Средното количество на продукта…124
Сумата на приходите за определен ден…124
Домашна работа…124

Глава 13. Формули за масив…126
Предназначение на формулите за масив…126
Изчисляване на сумата на работната заплата с помощта на формула за масив…127
Функция TRANSPOSE…130
Изчисляване на средна стойност. Функция MEDIAN…132
Обобщение на данните за продажбите с помощта на функции за масив…134
Масив с константи…139
Домашна работа…140

Глава 14. Крива на търсенето и ценообразуване…143
Определяне на цената на продукта…143
Еластичност на търсенето…144
Прост способ за оценка на кривата на търсене…145
Линейна крива…145
Степенна крива…147
Готовност за заплащане за продукта…148
Ценообразуване на продукти със съпътстващи стоки…149
Нелинейно ценообразуване…152
Примери за нелинейно ценообразуване…152
Обединяване в пакет като начин за повишаване на печалбата…153
План за ценообразуване с максимална печалба…155
Домашна работа…160

Глава 15. Средство за подбор на параметър…161
Предназначение …161
Практически пример за кредит…161
Домашна работа…164
Глава 16. Сортиране в Excel…166
Сортиране на данните за продажбите…166
Сортиране въз основа на цвета на клетките…169
Домашна работа…170

Глава 17. Условно форматиране…171
Предназначение на условното форматиране…171
Използване на условно форматиране…174
Отделяне на продажбите над средното ниво…174
Хистограма на количеството продукти…176
Отделяне на клетки с определен текст…178
Оцветяване на клетки с определена дата…179
Отделяне на най-лошите и най-добрите резултати…180
Използване на цветови скали…182
Иконки за стойностите…184
Проблеми със съвместимостта…187

Глава 18. Работа с диаграми. Прогнозиране с помощта на линията на тренда…191
Създаване на комбинирана диаграма…191
Обработка на липсващи данни…195
Включване на етикети с данни…197
Линия на тренда. Прогнози…198
Линейна линия на тренда…200
Логаритмична линия на тренда…201
Експоненциална линия на тренда…202
Полиномна линия на тренда…203
Построяване на лентова диаграма…204
Съхранение на диаграмата като шаблон…207
Диаграма ”термометър”…208
Създаване на списък за избор на стойностите на данните…210
Диаграма във вид на спидометър…214
Домашна работа…218

Глава 19. Междинни суми…220
Изчисление на междинни суми…220
Функция SUBTOTAL…224
Домашна работа…226

Глава 20. Работа с таблици…227
Прилагане на форматиране към таблици…227
Достъп до фрагменти от таблицата…234
Построяване на хистограма по таблица…235
Домашна работа…236

Глава 21. Функция OFFSET…237
Предназначение на функцията …237
Практическо приложение…238
Създаване на референция към диапазон от клетки…238
Реални примери с използване на SUM за проследяване на продажбите…239
Функциите OFFSET и INDEX…241
Домашна работа…241

Глава 22. Инструмент Solver…242
Въведение в Solver…242
Търсене на максимална печалба…243
Домашна работа…247

Глава 23. Обобщение на данни. Пакетът Analysis ToolPack…248
Включване на надстройката…248
Инструментът Descriptive Statistics …249
Практическа ценност…254
Полезни функции в Excel …254
Орязана средна стойност на набор от данни…257
Домашна работа…258

Глава 24. Обобщени таблици и срезове на данни…259
Предназначение на обобщените таблици…259
Добавяне на обобщена таблица…259
Изменение на оформлението на обобщената таблица…263
Макети на обобщената таблица…263
Изменение на функциите на обобщената таблица и на формата на колоните…265
Свиване и разтваряне на полетата на обобщената таблица…267
Сортиране на обобщената таблица…268
Филтрация на обобщената таблица…270
Построяване на обобщена диаграма…271
Срезове на обобщената таблица …273
Вмъкване на празни редове в обобщената таблица…276
Обновяване на обобщената таблица…277
Функцията GETPIVOTDATA…278
Домашна работа…279

Глава 25. Проверка на достоверността на данните…280
Проверка на числови стойности…280
Проверка на дати…284
Проверка на число. Потребителски тип данни…284
Селектиране на клетки със зададена проверка на данни…285
Домашна работа…286

Глава 26. Теория на опашката…288
Фактори, влияещи на дължината на опашката и времето за пребиваване в нея…289
Устойчиво състояние на системата…290
Влияние на изменчивостта върху производителността на масовото обслужване…291
Определяне на средното време за преминаване през системата…292
Домашна работа…294

Глава 27. Импортиране на данни…296
Импортиране на данни от текстов файл…296
Импортиране на данни от интернет…299
Домашна работа…302

Глава 28. Складова логистика…303
Потоци в складовете…303
Сумарен материален поток…305
Изчисляване на рентабилността на склада…309

Глава 29. Формиране на инвестиционен портфейл…311
Анализ на риска…311
Формиране на инвестиционен портфейл…315
Домашна работа…320

Глава 30. Точка на рентабилност: подробно…321
Какво е точка на рентабилност?…321
Изчисляване на точката на рентабилност…322
Метод 1: известни цена и разходи…322
Метод 2: известни разходи и обем на продажбите…324
Метод 3: за сферата на услугите и търговията…326
Графика на рентабилност…327
Домашна работа…328