• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

27.95лв.

Angular & TypeScript

практическо програмиране

Share

Angular е едно от най-популярните средства за създаване на уеб приложения, предоставящо множество готови решения като навигация, панели с инструменти, меню, възможности за анимация и автоматично дописване на кода.
Благодарение на него, разработката на приложения е значително опростена, тъй като не се налага да реализирате всички тези второстепенни инструменти самостоятелно. Така имате възможност да се концентрирате изцяло върху логиката на приложението.
Книгата покрива подробно:
настройката на средата – Angular, Node.js, Git;
синтаксиса на TypeScript – типове променливи, функции, обектно ориентирано програмиране, интерфейси, кортежи;
работата с модули, компоненти, шаблони и шаблонни променливи;
изграждането на връзки към данни и събития;
създаването на потребителски директиви;
работата с форми, детайлно е разгледан модулът FormsModule;
потоци и сървиси;
маршрутизация и предаване на параметри на маршрутите;
тестване и публикуване на приложение на реален уеб сървър;
разгледана е и библиотеката Angular Material, с помощта на която може да изграждате UI елементи (потребителски интерфейс).
Опитът показва, че най-доб­ре и най-лесно програмиране се учи на базата на реални примери. Ето защо в книгата има много примери, кодовете на които са предоставени за безплатно сваляне.

Свалетe кода Angular&TypeScript (~1Gb)
Година

2020

Корици

Меки

Преводач

Влади Владев

Редактор

Ивелин Михайлов

Страници

340

Формат

162х235

Съдържание

Въведение…7
Необходими знания…9
Как да четете тази книга?…9
Примери…11
Необходимо програмно обезпечение…13
Глава 1. Настройка на средата …14
1.1. Избор на операционна система…14
1.2. Избор на браузър…14
1.3. Избор на текстов редактор…15
1.4. Инсталиране на Node.js…15
1.5. Инсталиране на Angular…20
1.6. Инсталиране на Git…21
Глава 2. Създаване на първото приложение…23
2.1. Създаване на нов проект…23
2.2. Обзор на пакета package.json…25
2.3. Стартиране на приложението…27
2.5. Създаване на пълноценно приложение…29
2.5.1. Промяна на index.html…29
2.5.2. Модел на данните …32
2.5.3. Създаване на шаблон…34
2.5.4. Създаване на компонент на приложението…35
2.5.6. Как работи приложението …37
2.6. Модернизация на приложението…39
2.6.1. Извеждане на таблица…39
2.6.2. Двустранно свързване на данни…42
2.6.3. Добавяне на елементи в списъка…45
Глава 3. Синтаксис на TypeScript…48
3.1. Въведение в TypeScript…48
3.1.1. Какво е TypeScript?…48
3.1.2. За какво ни е TypeScript?…49
3.1.3. Предимства на TypeScript…50
3.1.4. Редактори с поддръжка на TypeScript…51
3.2. Незадължителни типове…55
3.3. Функции…58
Тип на параметрите и на връщаните стойности…58
Незадължителни параметри и параметри по подразбиране…59
Анонимни функции, или функции със стрелка…60
Презареждане на функции…61
3.4. Обектно ориентирано програмиране в TypeScript…62
3.4.1. Деклариране на класове…62
3.4.2. Модификатори за достъп…65
3.4.3. Методи на класа…66
3.4.4. Наследяване. Ключовите думи extends и super…68
3.5. Шаблонни типове…69
3.6. Интерфейси. Ключовата дума interface…70
3.7. Кортежи…74
3.8. Индексируеми типове…74
Глава 4. Основи на Angular…76
4.1. Компоненти…76
4.1.1. Въведение в компонентите…76
4.1.2. Свойства на декоратора на компонента…78
4.1.3. Създаване на нов компонент…80
4.1.4. Генериране на съдържание на компонента…82
4.1.5. Използване на стилове за компонентите …84
4.1.6. Елементът ng-content…90
4.1.7. Взаимодействие между компонентите…91
4.1.8. Жизнен цикъл на компонента. Събития на компонента…95
4.2. Модули…100
4.2.1. Въведение в модулите…100
4.2.2. Инсталиране на модул…103
4.2.3. Създаване на функционален модул…104
4.3. Зареждане на приложението…105
4.4. Шаблони и шаблонни променливи…107
4.4.1. Интерполация…108
4.4.2. Практически примери. Свойството template…108
4.4.3. Декораторът ViewChild…111
4.4.4. Декораторът ContentChild…114
Глава 5. Свързване с данни и събития…116
5.1. Свързване на данни…116
5.1.1. Едностранно свързване на данни…117
5.1.2. Двустранно свързване на данни…128
5.2. Свързване на събития…130
Глава 6. Директиви…133
6.1. Типове вградени директиви…133
6.2. Атрибутивни директиви…134
6.2.1. Създаване на атрибутивни директиви…134
6.2.2. Взаимодействие с потребителя, декораторите HostListener и HostBinding…137
6.2.3. Свойството host…141
6.2.4. Параметри на директивите…142
6.3. Структурни директиви…145
6.3.1. Директивата ngIf…145
6.3.2. Директивата ngFor…146
6.3.3. Директивата ngSwitch…150
6.3.4. Използване на звезда…151
6.3.5. Създаване на собствена структурна директива…151
Глава 7. Работа с форми…155
7.1. Включване на FormsModule…155
7.2. Директивата ngModel. Реализация на двупосочно свързване на данни…157
7.3. Обектът ngModel. Получаване и изменение на модела…165
7.4. Валидиране на форма…169
7.4.1. Проверка за коректно въведени данни в полетата за въвеждане…169
7.4.2. Стилизация на грешките след валидация…175
7.5. Изпращане на форма. Директивата ngForm…178
Глава 8. Потоци…185
8.1. Вградени потоци…185
8.2. Параметри на потоците…187
8.3. Форматиране на дата. Потокът date…188
8.4. Форматиране на числа. Потокът decimal…189
8.5. Форматиране на валута. Потокът currency…190
8.6. Вериги потоци…192
8.7. Създаване на собствени потоци…192
Глава 9. Сървиси…197
9.1. Въведение в сървисите…197
9.2. Внедряване на зависимости. Декораторът @Injectable()…202
9.3. Декораторът Optional…205
9.4. Използване на сървиси в дъщерни компоненти…206
9.5. Йерархия на сървисите…212
9.5.1. Глобално ниво…212
9.5.2. Ниво на модул…213
9.5.3. Ниво на компонент…214
Глава 10. Маршрутизация. Създаване на многостранично приложение…216
10.1. Подготовка на проекта…217
10.2. Определяне на маршрутите…220
10.2.1. Добавяне на маршрути. Модулът RouterModule…220
10.2.2. Поредност на маршрутите…225
10.2.3. Преадресация на заявките…226
10.3. Връзки вътре в приложението…227
10.4. Параметри на маршрута…232
10.5. Параметри на низа на заявката…236
10.6. Програмна навигация…239
10.7. Предаване на параметри от форма…241
Глава 11. Http сървис…245
11.1. Подготовка за използване на HttpClient…245
11.2. Изпращане на прости заявки…247
11.3. Създаване на сървис за получаване на данни…249
11.4. Зареждаме сложни данни…251
11.5. Обектът Observable…253
11.6. Обработка на грешки…257
11.7. Предаване на параметри в заявката…259
11.8. HTTP методи и обработка на отговор…262
11.9. Работа с база данни MySQL…265
11.10. Междудомейнни заявки…269
Глава 12. Публикуване на приложението на уеб сървър…272
12.1. Бързо сглобяване и публикуване на проекта…272
12.2. Режим watch…275
12.3. Автоматично разгръщане…276
12.4. Опции на командата ng build…277
12.5. Конфигурация на сървъра…279
Глава 13. Материален дизайн. Разработка на потребителски интерфейс…282
13.1. Въведение в материалния дизайн…283
13.2. Изграждане на приложение с поддръжка на Angular Material…284
13.3. Навигационен панел…285
13.4. Таблица с данни…289
13.5. Изучаваме документацията…295
Глава 14. Тестване на Angular приложението…297
14.1. Инструменти за тестване…297
14.1.1. Инструменти за тестване на Angular…297
14.1.2. Jasmine…298
14.1.3. Karma…299
14.1.4. Protractor…300
14.2. Стартиране на модулно тестване…301
Глава 15. Реално приложение или събиране на всичко в едно…304
15.1. Създаване на приложение. Включване
на необходимите библиотеки…304
15.2. Създаване на компонент на страницата…310
15.3. Сървис на съдържание…314
15.4. Маршрутизация…317
15.5. Навигиране по страниците на сайта…321
15.6. Промяна на размера на елемент…322
15.7. Редактираме таблицата на стиловете…325
Вместо заключение…328
Приложение 1. Основи на HTML…329
Структура на HTML документа…329
Тагът <body>…330
Тагове за заглавия…332
Тагове за абзац и подравняване на текста…332
Форматиране на текста…333
Промяна на шрифта на текста…334
Вмъкване на картинки…334
Номериран и маркиран списък…334
Връзки…335
Таблици…336