Тотално управление на качеството или новата философия на бизнеса - Издателство Асеневци
   
Тотално управление на качеството или новата философия на бизнеса
zoom Увеличи изображението

Тотално управление на качеството или новата философия на бизнеса

ISBN: 978-954-8898-02-7
Автор: Петранка Филева, Христо Тужаров
Корица: Мека
Страници: 232 стр.
Формат: 165х235 мм
Издател: Асеневци
Книгата не може да бъде поръчана

Анотация

За да прочетете извадки от книгата, натиснете ТУК

Сред множеството от концепции, които днес движат световния прогрес, се откроява една, поради своята история, доказани приноси и неоспорими качества. Нарича се Тотално управление на качеството (TQM) и почти половин век се прилага в полза на успеха и развитието, първоначално в Япония, а впоследствие и в целия свят.
Ако трябва с няколко думи да бъде представена книгата, то това би звучало така: “Коктейл от концепции, представени под ъгъла на TQM и базирани на информационни технологии”.
Направен е опит да се “надникне” в света на бизнес и информационните концепции през призмата на TQM принципите. Целта е да се даде най-обща представа за съвременната философия на бизнеса и механизмите, които осигуряват неговото развитие.
Тази книга не е ръководство за действие, което пряко би подпомогнало конкретна мениджърска дейност. Тя по-скоро е справочник, който представя основни понятия и търси връзките между тях. Представените знания помагат за ориентация в терминологичното разнообразие на актуални мениджърски похвати и в избора на цели и път, които да направят бизнеса по-успешен.
Изданието ще помогне на ръководители, специалисти по управление на качеството и учащи се да се ориентират в плетеницата от имена и школи, издигнали добрата организация на производствените процеси и контрола върху качеството като предпоставка за спечелване на потребителя, следователно и за успех в конкурентните битки.
Книгата може да бъде полезна и на научни работници, консултанти по управление на качеството и преподаватели - с детайлното представяне на една интересна област от знанието за съвременния мениджмънт и с подбора на свързаната с темата литература.

Тоталното управление на качеството (TQM - Total Quality Management) се явява новата философия на бизнеса по следните причини:

  • Дълга, съпроводена с впечатляващи успехи, история.
  • Концепция, призната и използвана от всички водещи в бизнеса лидери.
  • Философия на бизнеса, довела до качествени промени в начините за производство.
  • Модели на бизнеса, очертаващи основните направления на развитие.
  • Стандартизиран подход, който се поддържа от водещите в света организации по стандартизация и постоянно се обновява.

Въведение

Каква е необходимостта от тази книга
ХХІ век е вече реалност. Той ни посрещна със своите предизвикателства, които могат да се охарактеризират с няколко ключови думи – динамика, хаос, глобализация, информатизация. Предизвикателства, които изискват промени във всичко – битие, бизнес, отношения. Предизвикателства, които налагат борба за оцеляване и просперитет.
Какви са причините, които предизвикват у всеки страх и несигурност за утрешния ден, които ни карат да сънуваме кошмари и изискват бързи решения, насочени към промени?

В момента протичат три взаимосвързани революции:

Цифрова революция
Появата на компютрите предизвика процес, който наричаме понякога цифрова революция. Този процес обхваща прехода от аналогова към цифрова техника за съхраняване на данни, предаване и представяне на информация.
Без цифровата революция нямаше да съществува Интернет, мултимедия, видеоконференции, мобилни телекомуникации и много други технологии, които днес формират ежедневието ни.

Информационна революция
Информационната супермагистрала е петата информационна революция в историята на човечеството (Писменост -> Книгопечатане -> Електричество -> Микропроцесорна техника (компютри) -> Информационна супермагистрала).
Началото, поставено от Интернет, предвещава кардинални промени в общуването и взаимоотношенията между хората.

Революция на концепциите
Това е съвкупност от множество взаимосвързани и базирани на информационни технологии концепции, които водят до коренни промени в начина на производство и живот на обществото.
Тази революция на концепциите е ответна реакция и дава отговор на това, как човечеството ще използва постиженията на първите две революции в своя полза и за своя просперитет.
Сред множеството от концепции се откроява една, поради своята история, доказани приноси и неоспорими качества. Нарича се Тотално управление на качеството (TQM) и почти половин век се прилага в полза на успеха и развитието, първоначално в Япония, а впоследствие и в целия свят.
Тази книга прави опит да “надникне” в света на бизнес концепциите през призмата на TQM принципите. Тя цели да даде най-обща представа за съвременната философия на бизнеса и механизмите, които осигуряват неговото развитие.

Тази книга не е ръководство за действие, което пряко би подпомогнало конкретна мениджърска дейност. Тя по-скоро е справочник, който представя основни понятия и търси връзките между тях. Знанията, представени в книгата, помагат за ориентация в терминологичното разнообразие на актуални мениджърски похвати и в избора на цели и път, които да направят бизнеса по-успешен.

За кого е предназначена тази книга
Изданието ще помогне на ръководители, специалисти по управление на качеството и учащи се да се ориентират в плетеницата от имена и школи, издигнали добрата организация на производствените процеси и контрола върху качеството като предпоставка за спечелване на потребителя, следователно и за успех в конкурентните битки.
Книгата може да бъде полезна и на научни работници, консултанти по управление на качеството и преподаватели - с детайлното представяне на една интересна област от знанието за съвременния мениджмънт и с подбора на свързаната с темата литература.

Какво ново ви предлага тази книга
Ако трябва с няколко думи да бъде представена книгата, то това би звучало така: “Коктейл от концепции, представени под ъгъла на TQM и базирани на информационни технологии”.
Няколко са тезите, които ние представяме в книгата, и считаме за новост като форма и съдържание.

Онтологията – средство за представяне на знания
В книгата е направен опит да се представят знания чрез използване на онтологията. През 1993 г. Грубер (Gruber, Th. 1993) използва за пръв път понятието онтология (учение за битието) в областта на информатиката. Така произлязъл от философията термин започва да се използва за представяне на знания във вид на полуструктурирани концептуални модели.
В информатиката онтологията се дефинира като опит за всеобхватно и детайлно формализиране на някаква област на знанието с помощта на концептуална схема. Обикновено тази схема се състои от йерархични структури от данни, съдържащи съответни обекти, връзките между тях и правилата, приети в тази област. Прилага се като форма за представяне на знания за реалния свят или за части от него.
За описване на онтологията съществуват различни езици, като за случая най-подходящ е визуалният подход, който дава възможност нагледно да се формулират и обяснят природата и структурата на явленията.

Информатика + Бизнес = Неразделно цяло
“Информационните технологии и бизнесът стават все по-взаимосвързани. Аз считам, че сериозен разговор на една от тези теми, без да се засяга другата, просто е безсмислен” (Гейтс Б.: 1999).
В книгата е направен опит да се докаже тази теза, като се опишат съвременните информационни технологии и тяхното място и роля при реализиране на съответните бизнес концепции.

TQM принципите, базирани на информационни концепции
Всепризнато е, че TQM принципите са основата, върху която се развива съвременният бизнес. Тяхната реализация е немислима без използване на съвременни информационни технологии. Поради тази причина, четвъртата глава на книгата е посветена на съвременните информационни концепции (трудно запаметявани трибуквени абревиатури), които обезпечават всеки от TQM принципите. 

Структура и съдържание на книгата
При реализиране на книгата е използван подходът “зърнесто съдържание”. Книгата се състои от множество зърна (атоми), които представляват завършени информационни обекти (теми), обвързани чрез съдържанието (контента), и в много от случаите чрез графични изображения.
Вие можете да изучавате книгата последователно – все пак тя представлява някаква завършена логическа последователност, преследваща определени познавателни цели.

Можете да използвате отделни секции и теми, в зависимост от конкретната необходимост.
Можете и изобщо да не четете, ако представените концептуални модели са ви достатъчни, за да разберете същината на процесите и явленията.
Сигурно ще ви направи впечатление, че някои информационни обекти (лидерство, конкуренция, бизнес процеси, мисия, обучаваща се организация и т.н.) се разглеждат многократно в зависимост от контекста на разглежданата предметна област.
Причината е в това, че разнообразието от концепции не подменя основните елементи, които изграждат успешния бизнес. Те са неотменна част от стратегическото мислене на съвременната компания. И все пак всяка от споменаваните тук концепции има свой специфичен дизайн на елементите, предвиден да допринесе за по-точно и по-бързо изпълнение на задачите и за оптимално изразходване на ресурсите, за максимално удовлетворяване на очакванията на потребителите.
Логиката на изложението е видима в представените схеми. Тя може да бъде изразена и с думи. Говорим за революция на концепциите, която прехожда или следва революцията в технологиите. В единия случай новите концепции стимулират иновациите и причиняват усъвършенстване на технологиите. В другия случай новите технологии променят поведението на бизнеса и най-добрите практики стават основа на нови концепции. В тази динамична взаимовръзка неизменна остава надпреварата – усилието да водиш или оцеляваш. Колкото по-разгорещена е тя, толкова по-нужно е просветеното лидерство в учещата се организация.

Съдържание

Въведение 6
Каква е необходимостта от тази книга 6
За кого е предназначена тази книга 7
Какво ново ви предлага тази книга 7
Структура и съдържание на книгата 8

Част I
Въведение в управление на качеството

Съвременни тенденции в развитие на бизнеса 10
Организация. Същност 11
Организационна култура 14
Бизнес среда 17
Свободен пазар 19
Съвременен бизнес. Характерни особености 22
Подходи за управление 25
Парадигми на мениджмънта 27
Концепции за развитие 29

Управление на качеството. Същност 32
Качество. Основни понятия 32
Управление на качеството 35
Фази на развитие 36

Част II
Концепции за управление на качеството

Гурута на качеството 41
Едуард Деминг 42
Джоузеф Джуран 44
Филип Кросби 46
Арманд Фейгенбаум 49
Каору Ишикава 50
Геничи Тагучи. 51

Концепцията Кайдзен 52
Основни понятия 52
Базови принципи 53
Основни системи 55
Точно навреме 56
Обслужване на оборудването 58
Мениджмънт Хошин 60

Съвременни концепции 62
Шест сигма 63
Базови принципи “Шест сигма” 65
Съкращаване на времето на цикъла 67
Проактивно управление 68
Икономично производство 69
Теория на ограниченията 72
Устойчиво развитие 74
Организационно съвършенство 75

Част III
Тотално управление на качеството

Същност 78
Основни понятия 79
Подходи за внедряване 81

Модели 83
Премии в областта на качеството 83
Модел по ISO 9001:2000 85
Премия Болдридж 87
Модел на превъзходството 88
Трислоен модел по JIS TRQ 0005:2005 92

Стандартизация на TQM. 96
Стандарт ISO 9000:2000 97
Развитие на TQM стандартите 98
TQM стандарти. Перспективи. 100
Сертификация на системите по качество 101

Инженеринг по качеството 102
Инструменти за контрол на качеството 103
Седем стъпки за контрол на качеството 108
Седем инструмента за управление и планиране 111

Информационно осигуряване 112
Електронна нервна система 113
Информационни системи за организационно управление 115
Електронен бизнес 117
Мрежова икономика 117
Непрекъсната информационна поддръжка 119
Управление на контента 121
Итология. Основни понятия 122

Част IV
TQM. Основни принципи

Ориентиран към клиентите подход 124
Същност на подхода 125
Потребители. Основни понятия 127
Стълбица на ценностите 128
Удовлетворяване на потребителите 129
Устойчиви изисквания 130
Индикатори за качество 131
Оценка на клиента 132
Управление на взаимоотношенията с клиентите 133
CRM предпоставки 134
Развитие на концепцията 135
Жизнен цикъл. 137
CRM архитектура 137

Лидерство 140
Същност 140
Характерни черти 141
Активи за организацията 142
Изисквания 142
Стил на управление 144

Участие на персонала 146
Същност 146
Интелектуален капитал 148
Управление на знания 150
Знания. Основни понятия 152
Корпоративно знание 154
Жизнен цикъл 155
Обучаваща се организация 157
Електронно обучение 159

Процесен подход 162
Същност 162
Процес. Основни понятия 164
Процесът като информационен обект. 166
Структура на процеса 166
Управление на бизнес процеси 167
Жизнен цикъл на BPM 169
Управление на работни потоци 171
Система за управление WORKFLOW 173
Мониторинг на процесите 176

Системен подход 177
Същност 177
Система. Основни понятия 178
Обобщен модел на система 180
Характерни особености на системите 181
Пирамидален модел 182
Мисия и процеси 183
Подсистеми по управление на качеството 188

Постоянни подобрения 189
Същност 189
Цикъл на Деминг 191
Бенчмаркинг 194
Концепция 20 ключа 195
Ситуационен модел 197
Непрекъснати подобрения 198
Реинженеринг на бизнес процесите 199
Комбиниран подход на промени 201
Усъвършенстване на бизнес процесите 202

Приемане на решения, базирани на факти 204
Решения, базирани на факти 205
Бизнес анализ. Същност 206
Видове бизнес анализ 207
Управление на ефективността на бизнеса 208
Платформа Business Intelligence 210
Система с балансирани показатели 211
Информационно-аналитични системи 214

Взаимноизгодни отношения с доставчиците 217
Същност 217
Верига за доставки 218
Управление на веригата за доставки 219

Речник на съкращенията 224

Литература 229

Интернет ресурси 232

Company MAXXmarketing GmbH