Копирайтинг. Съставяне на рекламни и PR текстове - Издателство Асеневци
   
Копирайтинг. Съставяне на рекламни и PR текстове
zoom Увеличи изображението

Копирайтинг. Съставяне на рекламни и PR текстове

Цена: 17.50 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-11-9
Автор: Кира Иванова
Корица: Мека
Страници: 188 стр.
Формат: 143x200 мм
Издател: Асеневци
Количество: 

Анотация

Умението да излагаме мислите си точно, красиво и убедително в писмен вид е признак на висок професионализъм. Това е особено важно за тези, които ежедневно се сблъскват с необходимостта от съставянето на различните видове PR текстове и рекламни послания.

В книгата ще намерите описание на структурата и фoрмата на всички основни видове текст, създаването на които е ежедневие на всеки рекламен и PR специалист. Изданието съдържа богат илюстративен материал. Заедно с разглеждането на задължителните изисквания към съдържанието на основните видове текст, всяка тема е снабдена с реални примери от практиката - от публикации във вестници и списания през последните години; от фирмени презентации, пресконференции, рекламни кампании и др. 

В книгата ще намерите над 100 образци от заглавия, слогани, печатни реклами и рекламни текстове, бюлетини, отчети, заявки, листовки, покани, делови писма, различните видове статии и др., както и коментари по структурата и съдържанието им. Ще научите какво трябва да знаете, преди да започнете работа по създаването и популяризирането на текстовете.

Книгата е ориентирана към специалистите в областта на PR и рекламата, журналисти, управители на фирми, маркетолози, редактори, както и към всички, в чиито задължения влиза изискването за владеене на грамотна писмена комуникация, без значение дали те работят в сферата на бизнеса, в нестопанска организация, или в органите на властта. Книгата може да се използва като справочник и от реализиралите се копирайтъри. Изданието ще бъде особено полезно и за онези, които тепърва поемат по трънливият път на професионалния комуникатор.

Предговор

Предговор към второто издание

Във второто издание на книгата са внесени някои допълнения. Те касаят преди всичко разширяването на тълкуванието на редица теоретични постановки, дадени в 1-та и 2-та глава на първия раздел.

Освен това е добавен илюстративен материал там където той е бил недостатъчен и е въведен в тези части, където по-рано изобщо не е бил представен. Много от главите завършват с предложение да се помисли над теоретичния материал и да се отговори на „Контролни въпроси”. Като цяло теоретичният и илюстративният материал не е променен.

Умението да излагаме мислите си точно, красиво и убедително в писмен вид се счита за норма за всеки образован човек. Още повече това се отнася за хората, професионалната дейност на които предполага (да, всъщност просто изисква) свободно владеене на навиците на писмената реч в рамките на избраната специалност. Както не е трудно да се досетим, става дума за специалис­тите в областта на връзките с обществеността, и тук няма значение това, дали те работят в сферата на бизнеса, в нестопанска организация, или в органите на властта. Навсякъде в задълженията на длъжността на такъв специалист ще влиза (и то като задължително) изискването за владеене на грамотна писмена комуникация.

Предлаганата книга съдържа теоретичен и практически материал, който е предназначен да помогне на тези от нас, които стъпват на трънливия път на професията на комуникатора; тя трябва да бъде в помощ и в определена степен да служи за справочник в минути на съмнения за тези, които вече са се включили в професионалната дейност на специалиста по връзки с обществеността. В книгата е дадено описание на структурата и формата на всички основни видове PR материали, които трябва да може да съставя във всекидневната си дейност PR специалистът.

Класификацията на PR текстовете е представена на основата на целевата насоченост на посланието, като по този начин се обособяват външната и вътрешната аудитория, а в качеството им на трета, особена целева аудитория се номинират средствата за масова комуникация, които са канал за връзка с целевите аудитории за всеки вид организация. Описанието на всеки вид PR текст включва задължителни изисквания за съставянето му и образци на такъв текст.

Образците, които са избрани за илюстрация, се отнасят към PR материалите за така нареченото открито ползване и са предназначени за средствата за масова комуникация във вид на релийзи, бекграунди, факт листи, или за външна аудитория във вид на листовки или брошури. Даже информационните писма, които се разпространяват от организациите в стотици и хиляди екземпляри, въпреки че те имат персонално, адресно обръщение, би трябвало да бъдат отнасяни към материалите, адресирани към широката аудитория, тъй като организацията, изпращайки такива писма на конкретни лица или организации, е едновременно заинтересована да разпространи възможно най-широко съдържащата се в тях информация.

Първият раздел започва с разглеждането на въпросите, посветени на правните и етичните норми на дейността на специалиста по връзки с обществеността; спазването на тези норми е задължително в най-голяма степен при изпълнение на задачи, свързани със създаване на писмени текстове и документи. А ако си спомним, че на практика цялата дейност на специалиста по връзки с обществеността по различни причини изисква представянето й в това число и в писмен вид, то включването на препоръки от етичен и правен характер е просто задължително. В тази връзка авторът счита за необходимо да включи в книгата във вид на приложение основните етични кодекси, възприети съответно в американската, международната и руската PR сфера.

Последната глава на първия раздел на пръв поглед не се отнася пряко към въпросите на съставянето на PR материали. Но това е само на пръв поглед, тъй като значението и характерът на взаимоотношенията между журналистите и специалис­тите по връзки с обществеността определят в голяма степен успешността на дейността на последните. Средствата за масова информация са основният канал за разпространение на PR материалите, а това значи, че успехът на дейността не само на тези, които създават тези материали, но и на организацията като цяло, а също така и нейният имидж зависят от това, доколко успешно си взаимодействат средствата за масова информация и връзките с обществеността.

Авторът смята за оправдано включването в книгата на раздела „Рекламни текстове”, тъй като работейки, например в PR агенция или даже в малка организация, специалистът по връзки с обществеността изпълнява много различни функции, и в това число като правило му се налага да съставя рекламни текстове. Разделът е посветен на въпросите на съставянето на рекламни текстове само за печатни носители и не се отнася за рекламата, която се разпространява по радиото и телевизията по силата на особената специфика и специалните изисквания на последните. Всяка тема на раздела е снабдена с примери, които са взети от публикациите във вестници и списания от последните години.

Авторът изразява надежда, че книгата ще намери своя читател и ще окаже помощ на тези, които може би се нуждаят от нея. Изразявам дълбока благодарност на своята бивша ученичка, която понастоящем е ръководител на рекламния отдел на Информационния център „КАДИС”, Б.Л. Иванова за предоставянето на информационните материали, които са използвани за илюстрация на теоретичните положения в тази книга.

Съдържание

Предговор към второто издание...7
Писмена комуникация в рамките на PR дейността...10
  Правни и етични аспекти на писмената PR комуникация ...11
    Публикация на информация, която е потенциално способна да нанесе вреда на обществото или на част от него...13
    Преднамерена публикация на информация, която нанася морален и материален ущърб на личност или организация...15
    Нарушаване на корпоративните правила...18
    Нарушаване на етичните норми...19
    Спазване на обществените интереси...20
    Добър вкус...21
    Порядъчност...21
    Последствия...21
    Контролни въпроси...23
  Основи на писмената комуникация и класификация на PR материалите...25
  Контролируеми от организацията PR материали за външната аудитория...30
    Общи положения...30
    Писмо...31
    Видове делови писма...34
    Информационен релийз...48
    Покана...50
    Проспект, дипляна...54
    Брошура...57
    Листовка...60
    Заявка и предложение...62
    Текст на речи и изказвания...64
  Контролируеми от организацията PR материали, предназначени за вътрешна аудитория...68
    Отчет...68
    Информационен лист, нюзлетър, бюлетин...72
    Медиен план...76
    Медийна карта...77
    Прес дайджест...79
  Неконтролируеми от организацията PR материали, предназначени за средствата за масова информация...80
    Писмо до редакцията...80
    Медиен релийз, нюз релийз, прес релийз...81
    Бекграунд...86
    Биографична справка...88
    Факт лист...91
    Статия ...93
    Имиджова статия...94
    Авторска статия...96
    Обзорна статия...97
    Занимателна статия...98
    Статия анонс...101
    Заявление за средствата за масова информация...102
    Медиен кит, нюз кит...103
  Връзките с обществеността и средствата за масова информация...107
    Контролни въпроси...113
Рекламни текстове...114
  Творческа платформа и концепция на рекламата...114
    Контролни въпроси...123
  Разновидности на макети (формати) на печатна реклама...124
    Мондриан...124
    Мрежа...125
    Прозорец ...126
    Пренаситена с текст реклама...128
    Рамка или рамков макет ...129
    Цирк, или организиран безпорядък...130
    Текстова реклама...131
    Макет „реклама на живо” ...132
    Лента...133
    Макет „аксиално разположение” ...133
    Макет „комикс” ...134
    Макет „азбука” ...135
    Макет „силует” ...135
    Макет „мултиреклама”...136
    Контролни въпроси...138
  Заглавието – основен елемент на рекламния текст...139
    Кое е важно в заглавието?...140
    Типове заглавия от гледна точка на тяхното съдържание...143
    Как заглавието може да заинтересува потенциалния потребител?...145
    Класификация на заглавията от гледна точка на прозрачността на съдържанието им...147
    Контролни въпроси ...148
  Подзаглавие, надпис към рисунка, слоган (фирмен лозунг), лого...150
    Варианти за подзаглавия...150
    Надписи към рисунки...151
    Слоган, или девиз...151
    Лого...154
    Контролни въпроси...154
  Основен текст на рекламната обява...155
    Някои опорни точки за написване на основния текст на печатната реклама...155
    Кое определя дължината на основния текст?...157
    Структура и форматиране на основния текст на рекламата...157
    Граматика и правопис...159
    Игра на думи, рими и алитерации...160
    Логика на изложението...162
    Контролни въпроси...163
  Класификация на стиловете на рекламните текстове и на различните подходи, които се използват при създаването им...164
    Избор на стил...164
    Фактологичен подход...165
    Подход с измислица...167
    Емоционален подход...168
    Повествователен стил...169
    Диалогичен стил...169
    Метафоричен стил...174
    Сравнителен подход...175
    Използване на рамкови конструкции...175
    Контролни въпроси...176
Приложение № 1 - Кодекс на Американската асоциация за връзки с обществеността ...177
  Декларация на принципите...177
  Ние се задължаваме: ...177
  Кодекс на професионалните стандарти на дейността по връзки с обществеността...178
Приложение № 2 - Атински кодекс ...181
Приложение № 3 - Декларация за професионалните и етичните принципи в областта на връзките с обществеността...183
Литература...186

Company MAXXmarketing GmbH