Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час? - Издателство Асеневци
   
Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час?
zoom Увеличи изображението

Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час?

Цена: 14.95 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-08-9
Автор: Светлана Иванова
Корица: Мека
Страници: 172 стр.
Формат: 130x200 мм
Издател: Асеневци
Количество: 
Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час? Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час? Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час? Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час? Изкуството за подбор на персонал. Как да оценим кандидата за един час?

Анотация

Днес, най-често, в бизнеса побеждава онзи, чийто екип е по-добър. Нуждаете се от “правилните” хора на “правилното място”? Как обаче да разберете кой от тях съответства на това определение, а кой – не?

  В книгата авторът разглежда по-голямата част от методиките за подбор и оценка на персонал, като на тези, които са издържали изпитанията на практиката и са показали своята ефективност, е отделено повече внимание. Те ще ви помогнат:

    • Да структурирате интервюто ефективно - така ще достигнете целите, които сте си поставили, ще намалите вероятността от социално-желателни отговори, както и вероятността да наемете добър служител, в добра компания и въпреки това, те да не си подхождат.

    • Да оцените мотивацията на кандидата, неговите ценности, лоялност, склонност към конфликти, способност за работа с клиенти и работа в екип. Да разкриете начина му на мислене и да разберете повече за това, как той взема решения и възприема действителността.

    • Да прецените доколко поднесената от интервюирания информация е достоверна и да установите до каква степен за кандидата е характерна откритостта и честността.

    • Да разберете как самият кандидат оценява своя опит, предпочитанията му към видовете работа и стиловете мениджмънт.

В книгата ще намерите още и 136 ситуации (cases), които ще ви помогнат да оцените уменията и да проверите модела на поведение на интервюирания при разрешаване на ситуации в различни сфери; 95 примера с конкретни ситуации в различни области, като са посочени очакваните правилни отговори от страна на кандидатите; 10 фрагмента от проведени интервюта с интерпретация на отговорите.

Книгата е ориентирана към специалистите по човешки ресурси, консултанти по наемане на персонал, мениджъри, управители на фирми и организации, психолози, преподаватели, учащи и др. Изданието е особено полезно и за търсещите работа, като ще им помогне по-добре да преценят своите възможности и да се подготвят за предстоящото им събеседване при бъдещия работодател.

За автора:

Светлана Владимировна Иванова - сертифициран инструктор и сертифициран мениджър по човешки ресурси, кандидат на психологическите науки, професионалeн преподавател.

Има проведени над 9000 интервюта с кандидати за работа в над 150 компании. Автор е на повече от 50 програми за трейнинг, участвала е в провеждането на няколкостотин трейнинга, включително на комплексни програми за големи компании и техните филиали. Разработила е и е внедрила успешно значителен брой методики за мотивиране, интервюиране и оценка на персонала, част от които са поместени в настоящата книга.

Въведение

Днес не е нужно да убеждаваме почти никого, че “правилните” хора, мотивирани, обучени, притежаващи необходимите за дадената работа и дадената организация компетенции, в много голяма степен определят успеха на бизнеса. Почти не останаха монополни пазари, всяко ноу-хау бързо се улавя от конкуренцията, затова сега най-често побеждава онзи, чийто екип е най-добър. В последно време все по-често се появяват статии за това, че при оценката на инвестиционните рискове и при определяне на пазарната стойност на компанията се анализира екипът - в някои случаи само топ­мениджърът, а в редица други екипът като цяло. В книгата ще разгледаме как правилно да ОЦЕНИМ кандидатите, оставяйки зад кадър процеса на търсене и различните методики, тъй като това е отделна и многостранна тема. Следователно ние говорим за това, че имаме кандидати, а най-важното е да не сбъркаме при избора на най-добрия, като след това грамотно да си построим системата на ситуационното ръководство.

И така, нуждаем се от “правилните” хора на “правилното място”. Как обаче да разберем кой от тях съответства на това определение, а кой – не? На практика съществуват множество подходи за избор и оценка на персонала. Ще ги разгледаме накратко, преди да преминем към изучаването на методиките, които ще ни помогнат да създадем оптималната система за оценка на персонала.

...

...

...

Методиките, които са представени тук, са резултат от около 9000 проведени интервюта, многобройни организационни диагностики и дейности по обучението и развитието на персонала. Ще разгледаме начините за интервю и структурата която дава най-ефективните резултати, правилата за формиране на профила на компетенциите на кандидата за свободното място, няколко различни вида и метода за провеждане на интервю, които в комбинация отговарят по най-добрия начин на нашите задачи, начини за откриване на дезинформация и повишаване на достоверността на представата ни за кандидата, която получаваме в хода на интервюто. Всички методики ще бъдат разгледани върху практически примери, взети от реални интервюта или изказвания на хора. Освен това, ще имате възможност да практикувате самостоятелно интерпретация на резултати от проведени интервюта за различни свободни места, актуални за търговските структури.

Няколко идеи, без които не можем да продължим напред:

  • Няма универсално добри и лоши кандидати – има такива, които са ПОДХОДЯЩИ за тази организация и тази работа, и такива, които не са подходящи.
  • В повечето методи за интервюиране, които ще бъдат представени, няма еднозначно правилни отговори, има ПОДХОДЯЩИ и неподходящи за даденото свободно място и корпоративна култура. Изключение правят методиките, които оценяват конкретни навици.
  • За да се направи какъвто и да било категоричен оценъчен извод въз основа на интервюто, трябва да се провери минимум ТРИ пъти, при което е най-добре да се редуват различни подходи в различните моменти на интервюто.
  • В природата и обществото не съществуват ИДЕАЛНИ кандидати, затова е много важно да умеете да подреждате ПРИОРИТЕТИТЕ в изискванията си към кандидата и да изберете най-добрия, тоест най-подходящия за вашата компания и свободното място.
  • ЗНАНИЕТО и НАВИКЪТ са принципно различни неща. За да се НАУЧИТЕ да прилагате всички онези методи, които ще разгледаме, трябва много да ТРЕНИРАТЕ и да ги усвоявате ПОСТЕПЕННО, като изберете за начало онези подходи, които са най-актуални именно за вас, и по-нататък добавяте все нови и нови методи и подходи. 

След като изучите повечето представени методики, ще можете самостоятелно да ги адаптирате към спецификата на вашия бизнес и компания, като по този начин ще получите инструментариума, който е най-подходящ именно за вас.

Преди да преминете към избора на методи за оценка и провеждането на интервю, много важно е ясно и правилно да определите стратегическите и тактически задачи на организацията и да разберете какви хора именно оптимално ще подхождат за дадената работа в дадената организация и колектив. При неправилно определяне на целите и приоритетите съществува огромен риск да се движите в неправилната посока.

Съдържание

Въведение 5

Формиране на профила на длъжността въз основа на стратегическите и текущи цели на организацията 10
ктура и закономерности на интервюто 20

Анализ на метапрограмите и лингвистичен анализ на речта 26

 Типове референции 27
  Стремеж – избягване 30
  Процес – резултат 32
  Процедури - възможности 34
  Сходство - различие 40
  Склонност към позициониране в работните отношения – “Единак” - “Мениджър” - “Екипен играч” 44
  Съдържание – обкръжение 48
  Активност – рефлективност 51
 Лингвистичен анализ на речта 56

Case интервю или ситуационно интервю 60
Cases, които проверяват уменията и разбирането на бизнес процесите в сферата на:
  продажбите 62
  маркетинга 65
  мениджмънта и оценката на персонала 67
  логистиката, дистрибуцията и обслужването на клиенти 70
  финансите 73
  административната работа 75
  обучението, работата с персонала 77
Cases, проверяващи обучаемостта, умението за бързо адаптиране към нова информация 80
Cases, определящи ценностите и моделите на поведение 82
Cases, изискващи изход от зададени проблемни ситуации 84

Проективни методики 87
 Проективни въпроси 87
  Мотивация 91
  Ценности, честност, лоялност 100
  Колектив, общуване с хората (въпроси 5, 6) 102
  Мотивация на кариерата (въпрос 7) 103
  Конфликти (въпроси 12-15) 103
  Клиенти (въпроси 13, 14) 104
  Ръководител (въпрос 20) 105
  Сътрудник (въпрос 19) 105
 Проективно интервю 105

Оценка на достоверността на информацията 113

Практикум 121

Десет фрагмента от различни интервюта 122

Интерпретация на резултатите 128

Приложение - cases в различни области с правилни отговори 143
  В областта на продажбите 143
  Свързани с основите на маркетинга 151
  При мениджмънт, оценка на персонала и управление на персонала 154
  В логистиката, дистрибуцията и обслужването на клиенти 159
  Свързани с финансите 165
  В бизнес администрацията и секретариата 168

Обобщение 172

Company MAXXmarketing GmbH