Разработка на биологични растително-защитни продукти, прогнозни модели и съвременни технологии за биологично производство на ябълки и сливи - Издателство Асеневци
   
Разработка на биологични растително-защитни продукти, прогнозни модели и съвременни технологии за биологично производство на ябълки и сливи
zoom Увеличи изображението

Разработка на биологични растително-защитни продукти, прогнозни модели и съвременни технологии за биологично производство на ябълки и сливи

ISBN: 978-954-8898-96-6
Автор: Антон Йорданов Атанасов
Корица: Мека
Страници: 330 стр.
Формат: 210х297 мм
Година на издаване: 2016 г.
Издател: Асеневци
Книгата не може да бъде поръчана

Анотация

Книгата „РАЗРАБОТКА НА БИОЛОГИЧНИ РАСТИТЕЛНО-ЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ, ПРОГНОЗНИ МОДЕЛИ И СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЯБЪЛКИ И СЛИВИ“ представлява обобщен 30 годишен научно-изследователски труд на доцент д-р АНТОН ЙОРДАНОВ АТАНАСОВ.
Научните разработки са защитени с 5 патента, а резултатите от изследванията са докладвани на научни форуми проведени в България и чужбина.
Книгата е написана и представена като дисертационен научен труд (ДОКТОР НА НАУКИТЕ ), а постановката на опитите, методите на изследване, получените резултати и литературата представляват интерес за научни работници, изследователи, студенти, преподаватели и специалисти по растителна защита.

За автора

Доцент д-р Антон Йорданов Атанасов е роден на 21.ХІІ.1949 г. в град София. През 1974 г. завършва Агрономическия факултет на Селскостопанска Академия – София, със специалност „Растителна защита“. От 1975 г. до 1976 г. работи като специалист в отдел „Биологично изпитване и регистрация на инсектицидни препарати“ в Централна станция по растителна защита. От 1976 г. до 1979 г. е редовен аспирант в Ленинградската лесотехническа Академия им. „С.М.Кирова“- Ленинград (Санкт Петербург), Русия. Завършва редовна аспирантура и работи по тема : „ Изучение вирусных болезней монашенки (Lymantria monacha L.) и ивовой волнянки (Stilpnotia salicis L.; Lepidoptera, Orgyidae) в связи с их практическим использованием“. След успешна защита на дисертация през 1979 г. във ВИЗР –Пушкино му е присъдена научната степен „кандидат на биологическите науки“.
През 1979 г. започва работа като научен сътрудник в „Проблемна лаборатория по биологична и интегрирана борба“ към Институт за защита на растенията – Костинброд. През 1999 г. се хабилитира и му е присъдено научно звание - Старши научен сътрудник ІІ степен (доцент). През 2011 година участвува в конкурс за Директор на Институт за защита на растенията–Костинброд съгласно обява, публикувана във вестник „Новинар“ на 3 май 2011 година и конкурс обявен от СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ в изпълнение на заповед № РД-80 от 27.04.2011 г. на Председателя на ССА. Успешно се дипломира и като курсист от група, за подготовка на републикански експерти, по оценка и регистрация на инсектицидни препарати за растителна защита.
През годините разработва научни проблеми свързани с: Екология и патология на насекомите; Изучаване на ентомопатогенни вируси, бактерии, гъби и микроспоридии и възможности за тяхното използуване в биологичната борба с неприятелите по растенията; Методи за масово развъждане на насекомите; Насекомни клетъчни култури; Разработване на нови биоинсектициди; Биологична борба и производство на екологиично чиста плодова продукция.
Провежда скрининг изследване на инсектицидното действие на 26 вида растителни екстракти (от 15 семейства), от които 16 са изпитани за първи път, спрямо гъсеници на ябълковия плодов червей. В резултат, с колектив разработва три нови биоинсектицидни смеси за борба с гъсениците на Laspeyresia pomonella L.(Lepidoptera; Tortricidae и други насекоми.
През 1998 г. изолира нов за науката ядренополиедрен вирус по Erannis bajaria, Denis & Schiffermuller 1775. (Lepidoptera : Geometridae) .
За първи път в България съобщава голям брой нови патогенни причинители на болести по ябълковия плодов червей и други неприятели. Установява ролята им за редуциране на популациите на неприятеля и възможностите за тяхното използуване при създаване на нови биологични препарати. Предлага метод за разработване на нови биопестициди на основата на патогени и растителни екстракти. Изследва влиянието на пестицидите и биопестицидите върху представители на разред Colembolla sp.
За първи път в България са разработени фенологични прогнозни модели на ябълковия и сливовия плодови червей на базата на нелинейни уравнения за районите на Кюстендил, Троян и Пловдив. Определени са моментите за борба, и е направен сравнителен анализ на методите за прогноза и сигнализация при ябълковия и сливовия плодови червей.
Разработени са две нови растително защитни системи за биологично производствно на ябълки (ранни сортове )и сливи ( ранни и късни сортове).
За пръв път в България е доказана възможността за получаването на насекомни клетки от хемолимфа и гъсеници първа възраст от ябълков плодов червей отглеждани върху среда на Grace.
Автор е на четири патента и един полезен модел, свързани с прогнозата на неприятелите, технологията за масовото им развъждане и биологичните средства за борба. През 1985 г. е награден със златен медал и диплом на „Световната изложба на постиженията на младите изобретатели - България 85“.
Намерил е и описал нов за науката паразитоид Rissallus pomonella Atanasov, от семейство Braconidae, екзeмпляри от които е предоставил на Зоологическите музеи в Холандия и Русия.
Съавтор е на една монография и две ръководства. Автор и съавтор е на 75 научни и 14 научно-популярни и популярни статии, публикувани в наши и чужди научни и научно-популярни списания и сборници. С научни разработки и доклади учавствува в Международни симпозиуми, Национални научни сесии, Конференции и Международни изследователски програми.

 

Company MAXXmarketing GmbH