C ++ в примери и задачи - Издателство Асеневци
   
C ++ в примери и задачи
zoom Увеличи изображението

C ++ в примери и задачи

Цена: 24.95 лв.
+ 2.90 лв. за доставка
ISBN: 978-954-8898-68-3
Автор: Алексей Василев
Корица: Мека
Страници: 342 стр
Формат: 165х235 мм
Година на издаване: 2015
Издател: Асеневци
Количество: 

Анотация

C++ е един от най-популярните и търсени езици за програмиране. Той е изключително гъвкав и богат и е невъзможно да си представим професионален програмист, който да не го знае.
Опитът показва, че един материал се усвоява най-добре, ако е илюстриран с примери. Освен това, понякога е много трудно да се обясни дадена концепция или подход, ако те не са придружени с практически материал.

Тази книга е предназначена за онези, които не знаят или са слабо запознати с езика C++ и искат бързо да се научат да програмират на него. Ето защо в първа глава ще намерите основополагащи примери. Тук ще научите как е организирана програмата в C++; как се въвеждат и извеждат данни чрез прозореца на конзолата; как се декларират променливи и изпълняват прости аритметични операции.

В следващите глави последователно се разглеждат по-сложни примери и задачи, свързани с управляващите инструкции, с използването на указатели, масиви, обекти, обобщени класове и функции. Обърнато е внимание и на най-важните механизми на обектно-ориентираното програмиране, които могат да бъдат реализирани в С++.
Казано накратко - в книгата ще намерите множество тематично подбрани примери и задачи, които покриват всички основни раздели и въпроси, които са важни от гледна точка на изучаването на C++.

Авторът е положил максимални усилия, за да направи съдържа­нието достатъчно просто и нагледно.

За автора

Алексей Николаевич Василев е доктор на физико-математическите науки и професор във физическия факултет на Киевския национален университет. Неговите книги по програмиране и математическо моделиране са издадени в общ тираж от над 40 000 екземпляра.

Съдържание

Въведение

За книгата и езика С++...6
   За книгата ...6
   Езикът за
   програмиране C++...8
   Среда за разработка...8
   За автора...8
   Обратна връзка...9
   Благодарности...9

Глава 1
Прости програми...10
   Първата програма...10
   Запознаване с променливи...16
   Запознаване с функции...22
   Запознаване с оператора за цикъл...25
   Запознаване с условен оператор...29
   Запознаване с масиви...31
   Задачи за самостоятелна работа...34

Глава 2
Управляващи инструкции...36
   Оператор за цикъл for...36
   Оператор за цикъл do-while...42
   Оператор за избор switch...45
   Вложени условни оператори...51
   Вложени оператори за цикъл...52
   Цикъл за обхождане на колекция...56
   Генериране и прихващане на изключения...59
   Инструкция за безусловен преход...64
   Задачи за самостоятелна работа...66

Глава 3
Указатели, масиви и препратки...69
   Запознаване с указатели...69
   Масиви и указатели...72
   Запознаване с препратки...76
   Динамично заделяне на памет...78
   Особености на символните масиви...81
   Двумерни масиви...86
   Масиви с указатели...93
   Задачи за самостоятелна работа...99

Глава 4
Функции...102
   Деклариране и дефиниране на функция...102
   Предефиниране на функции...107
   Стойности на аргументите по подразбиране...112
   Рекурсия...115
   Механизми за предаване на аргументи на функция...117
   Предаване на указател като аргумент на функция...121
   Предаване на масив като аргумент на функция...123
   Предаване на текст във функция...130
   Указател като резултат на функция...132
   Препратка като резултат на функция...135
   Динамичен масив като резултат на функция...138
   Указател към функция...143
   Задачи за самостоятелна работа...149

Глава 5
Класове и обекти...154
Запознаване с класове и обекти...154
Открити и закрити членове на класа...159
Предефиниране на
методи...162
Запознаване с конструктори и деструктори...167
Принципи на предефиниране на оператори...174
Запознаване с наследяването...183
Задачи за самостоятелна работа...191
Препоръки за самостоятелна работа...193

Глава 6
Използване на класове и обекти...194
   Указател към обект...194
   Създаване на масив от обекти...202
   Масив като поле на класа...206
   Функтори и индексация на обекти...212
   Конструктор за създаване на копие...215
   Наследяване и закрити полета на базовия клас...220
   Виртуални методи и наследяване...222
   Множествено наследяване...226
   Достъп до обектите чрез променлива на базовия клас...228
   Препоръки за самостоятелна работа...233

Глава 7
Обобщени функции и класове...234
   Обобщени функции...234
   Обобщена функция с няколко параметъра...239
   Предефиниране на обобщена функция...241
   Явна специализация на обобщена функция...243
   Обобщени класове...245
   Явна специализация на обобщен клас...248
   Стойности на параметрите по подразбиране...252
   Наследяване на обобщени класове...254
   Целочислени обобщени параметри...259
   Препоръки за самостоятелна работа...270

Глава 8
Разни задачи...271
   Запознаване със структури...271
   Обобщени структури...274
   Работа с комплексни числа...276
   Клас за реализация на числов масив...280
   Контейнер за динамичен масив...290
   Контейнерен клас за реализация на множества...295
   Асоциативен контейнер...299
   Обработка на грешки...302
   Запознаване с многонишково програмиране...304
   Препоръки за самостоятелна работа...309

Глава 9
Математически задачи...310
   Метод на последователните приближения...310
   Метод на разполовяването...313
   Метод на допирателните...319
   Интерполационен полином на Лагранж...321
   Интерполационен полином на Нютон...324
   Изчисляване на интеграл по метода на Симпсън...329
   Изчисляване на интеграли по метода на Монте Карло...332
   Решаване на диференциално уравнение по метода на Ойлер...335
   Решение на диференциално уравнение по метода на Рунге-Кута...338
   Заключителни бележки...340

Заключение
Полезни съвети...341

 

Company MAXXmarketing GmbH