С - в примери и задачи - Издателство Асеневци
   
С - в примери и задачи
zoom Увеличи изображението

С - в примери и задачи

Цена: 29.95 лв.
безплатна доставка
ISBN: 978-619-7356-04-5
Автор: Алексей Василев
Корица: Мека
Страници: 622 стр
Формат: 159х235 мм
Година на издаване: 2016
Издател: Асеневци
Количество: 

 

Анотация

Ако искате да станете истински софтуерен инженер, не може да не минете през школата на С. Езикът С е прост, лаконичен, широкообхватен и най-важното – изключително ефективен. Той лежи в основата на голямото семейство на С-езиците, към което принадлежат С++, С#, PHP, JAVA и др.

Тази книга е за тези, които биха искали не само да се научат да програмират на С, но биха искали да започнат своето развитие като програмисти, стъпвайки на солидни основи от фундаментални знания за програмирането.

Най-добре и най-лесно програмиране се учи с примери. Може дълго да разсъждаваме върху принципите, концепциите и подходите при съставянето на програми, но ако всичко това не е подкрепено с практически навици, резултатите няма да бъдат задоволителни. Материалът в книгата е подбран и съставен като е взето предвид именно това обстоятелство.

Ето защо в началото на всяка глава се разглеждат съответните теоретични основи, след които се представят примери, свързани с обсъждания аспект на проблема. В края на главата ще намерите примерни решения на конкретни задачи, както и резюме, чиято цел е да помогне на читателя да затвърди разгледания материал. Пак там са поместени и задачи за самостоятелна работа, предполагащи написването на програмен код. Условията на задачите са аналогични на представените в съответната глава и в много отношения са техни вариации.

Така ще усвоите работата с променливи, типове данни, указатели, оператори, видове масиви, изброявания, битови полета и файловия вход/изход. Особено внимание е отделено на управляващите инструкции, структурите и обединенията, динамичното заделяне на памет и работата с функции.

Авторът е положил максимални усилия, за да направи съдържанието достатъчно разбираемо и достъпно, а изучаването на С - дори приятно и занимателно.

Автора

Алексей Николаевич Василев е доктор на физико-математическите науки и професор във физическия факултет на Киевския национален университет. Неговите книги по програмиране и математическо моделиране са издадени в общ тираж от над 40 000 екземпляра.

Съдържание

Езикът С и процедурното програмиране
Езици и стандарти...9
Парадигми на програмирането...13
Структура и концепция на книгата...16
Компилатори и среди за разработка...19
   Компилатори...19
   Среда за разработка Dev-C++...21
   Среда за разработка Code::Blocks...27
   Среда за разработка NetBeans...32
   Компилация от команден ред...46
Обратна връзка...51
За автора...52

Глава 1. Запознаване с езика С
Първа програма...54
   Принципи на създаване на програма...54
   Код на първата програма...58
Използване на променливи и на базови типове данни...61
   Основни типове данни...61
   Използване на променливи...67
   Модификатори на типове...73
   Литерали...74
   Управляващи символни инструкции...78
Запознаване с указатели...79
   Указатели и променливи...79
   Деклариране на указател...80
   Използване на указатели...82
Оператори...85
   Аритметични оператори...85
   Оператори за сравнение...88
   Логически оператори...89
   Побитови оператори...93
   Тернарен оператор...97
   Особености на оператора за присвояване...97
   Съкратени форми на оператора за присвояване...98
Запознаване с условните оператори...99
   Стандартна форма на условния оператор...99
   Опростена форма на условния оператор...102
   Използване на тернарен оператор...104
Запознаване с оператори за цикъл...106
   Оператор за цикъл while...106
   Оператор за цикъл do-while...110
   Оператор за цикъл for...112
Запознаване с функции...117
   Дефиниране на функция...117
   Използване на функции...119
   Създаване на макрос...122
Запознаване с масиви...126
   Числов масив...126
   Символен масив и реализация на текст...129
Конзолен вход и изход...134
   Вход и изход на символи...134
   Вход и изход на низове...135
   Форматиран вход и изход на данни...135
Примерни решения на задачи...143
   Енергия на електрон...143
   Степени на двойката...146
   Изчисляване на корен от комплексно число...147
   Изчисляване на дохода от паричен депозит...151
   Изчисляване на дължина на текст...153
   Скорост на електрона при фотоефект...154
   Изчисляване на косинус...157
   Битов състав на число...162
Резюме...166
Задачи за самостоятелна работа...168

Глава 2. Управляващи инструкции
Условен оператор if...171
   Схема за изпълнение на условния оператор...171
   Проверяемо условие...174
   Вложени условни оператори...176
   Използване на условен оператор...178
Оператор за избор...191
   Дефиниране на оператор за избор...191
   Използване на оператор за избор...194
   Прилики и разлики между условния оператор и оператора за избор...199
Оператори за цикъл while и do-while...207
   Оператор за цикъл while...207
   Особености и използване на оператор while...209
   Оператор за цикъл do-while...219
Оператор за цикъл for...224
   Дефиниране на оператор за цикъл for...224
   Използване на оператор за цикъл for...226
Инструкция за безусловен преход goto...234
Примерни решения на задачи...237
   Решаване на квадратно уравнение...237
   Решаване на квадратно уравнение в множеството на комплексните числа...240
   Решаване на алгебрично уравнение по метода на допирателните...243
   Решаване на алгебрично уравнение по метода на хордите...247
Резюме...252
Задачи за самостоятелна работа...254

Глава 3. Масиви, указатели и динамично заделяне на паметта
Указатели...258
   Адресация на паметта...258
   Указател като променлива...260
   Деклариране на указател...261
   Операции с указатели и адресна аритметика...263
   Използване на адреси и указатели...265
   Указатели с общо предназначение...275
   Многоравнищна адресация...282
Динамично заделяне на памет...286
   Заделяне и освобождаване на памет...286
   Използване на динамично заделяне на памет...288
Едномерни масиви...295
   Създаване на статичен едномерен масив...297
   Инициализация на масив...302
   Масиви и указатели...303
   Създаване на масив с променлива дължина...306
   Създаване на динамичен масив...308
Двумерни масиви...311
   Статични двумерни масиви...311
   Инициализация на двумерен масив...313
   Двумерен масив с променлива дължина...315
   Двумерен динамичен масив...317
Символни масиви...321
   Едномерни символни масиви...321
   Функции за работа с текст...325
   Двумерни символни масиви...328
Разни операции с масиви...330
   Триъгълен масив...330
   Масив с редове с променлива дължина...332
   Указател към масив...334
   Използване на анонимни масиви...340
Примерни решения на задачи...346
   Сортиране на масив по метода на мехурчето...346
   Събиране по „колонки“...348
   Обединение на числови множества...351
   Произведение на полиноми...354
   Създаване на квадратна матрица с единици по двата диагонала...357
   Завъртане на матрица...358
   Изтриване на стълб от матрица...360
   Умножение на матрици...362
   Записване на текст в обратен ред...364
Резюме...366
Задачи за самостоятелна работа...368

Глава 4. Функции
Създаване на функция...372
   Прототип на функция...372
   Локални и глобални променливи...374
   Статични локални променливи...378
Аргументи на функция...382
   Механизъм за предаване на аргументи...382
   Предаване на указател като аргумент...385
   Предаване на едномерен масив като аргумент...388
   Предаване на двумерен масив като аргумент...394
   Предаване като аргумент на текст...402
Резултат от функция...405
   Механизъм и особености на връщането на резултат от функция...405
   Указател като резултат от функция...407
   Динамичен масив като резултат от функция...410
   Указател към статична локална променлива като резултат от функция...415
Рекурсия...421
Указател към функция...426
   Деклариране на указател към функция...426
   Предаване на указател към функция като аргумент...433
Главна функция на програмата...442
Функция с променлив брой аргументи...449
Примерни решения на задачи...455
   Реализация на полином...455
   Интерполационен полином...457
   Решение на уравнение по метода на допирателните...461
   Решаване на диференциално уравнение...464
   Матрична експонента...468
   Детерминанта на матрица...475
Резюме...480
Задачи за самостоятелна работа...483

Глава 5. Структури и обединения
Запознаване със структури...488
   Дефиниране на структура...488
   Създаване на екземпляр на структура...489
   Пример за използване на структура...491
Операции с екземпляри на структура...493
   Инициализация на структура...493
   Присвояване на структура...495
   Структури и функции...498
   Предаване на екземпляр на структура като аргумент на функция...498
   Екземпляр на структура като резултат от функция...501
Структури и масиви...505
   Масив от екземпляри на структура...505
   Масив като поле на структура...509
   Динамични масиви и структури...513
Структури и указатели...519
   Указател към екземпляр на структура...519
   Указател като поле на структура...521
Вложени структури...529
   Екземпляр на структура като поле на структура...529
   Дефиниране на структура в структура...532
Някои особени свойства на структурите...535
   Структури с масиви с произволен размер...535
   Анонимен екземпляр на структура...539
   Анонимна структура...542
Обединения...544
   Запознаване с обединения...544
   Използване на обединения...549
Примерни решения на задачи...558
   Указател към функция като поле на структура...558
   Операции с вектори...560
   Комплексна експонента...563
   Изчисляване на производна на полином...567
Резюме...573
Задачи за самостоятелна работа...575

Глава 6. Заключителни бележки
Директиви на предпроцесора...578
   Директива за макроопределение...578
   Директива за включване на файлове и заглавия...585
   Оператори на предпроцесора...588
   Други директиви на предпроцесора...590
Оператор typedef...593
Изброявания...599
Битови полета...601
Файлов вход и изход...604
   Общи принципи за работа с файлове...604
   Четене и записване на символи...609
   Четене и записване на текст от файл...612
   Форматиран вход и изход във файл...617
Резюме...622

Company MAXXmarketing GmbH