© Христо Тужаров

Съдържание

Въведение в базите данни

    Бази данни

        Функционален модел

        Релационен модел

        Съответствие с реалния свят

        Принципи на релационния модел

    Модел PER

        Същност

        Типови конфигурации

        Изисквания към модела

        Типови обекти и техните атрибути

        PER модел "Производство"

        Примерни PER модели

    Програмна среда ACCESS

        Същност

        Архитектура

        Съхранение на данни

        Достъп до данните

        Свързване на данните

    Методология за разработка 

        Същност

        Основни принципи

        Жизнен цикъл

        Етапи на обучение

        Етапи на разработка

        Помощни средства