ВЪВЕДЕНИЕ

 

Каква е необходимостта от тази книга?

Намираме се пред нова фаза в общественото си развитие - информационното общество. Развитието и просперитетът на това общество ще се базира на милиони информационни системи, изградени в различни сфери на човешкото битие. За да бъдат разработени, внедрени и ефективно експлоатирани тези системи са необходими качествено нови подходи и средства. Очевидно е, че сега използвания подход ( професионалисти в областта на програмирането разработват и внедряват системите) няма да може да се справи с тази мащабна задача. По примерни изчисления около 5 % от човешките ресурси на планетата ще са необходими за решаване и. Ето защо водещите софтуерни компании налагат тенденцията за разработка на програмните приложения от самите потребители. За целта се предлагат инструментални среди за разработка на приложения, които не изискват специализирана подготовка. Microsoft Access е типичен пример за реализацията на тази тенденция.

Новите подходи и средства за изграждане на информационните системи налагат необходимостта от преосмисляне на начините за тяхното представяне пред потребителите.

Тази книга е един опит в това направление. Стремежът на автора е да представи изучаваната материя в по-структуриран, достъпен и формализиран вид, като по този начин се улесни изучаването и.

Основна цел на книгата е да подпомогне потребителите да преминат от едната на другата страна на барикадата, т.е. да задоволяват информационните си потребности със собствени разработки. Постигнат ли това, те ще могат да се развиват успешно и да се справят  с постоянно обновяваните инструментални среди за разработка.

В тази връзка могат да бъдат посочени няколко различия в сравнение с  многото подобни заглавия, предлагани на българския книжен пазар:

¨Защитава се тезата, че може да бъде създадено завършено програмно приложение в среда на Access, без да се ползва програмен код.

¨Представена е само частта от Access, чрез която може да бъде реализирана основната цел - създаване на  локални приложения.

¨Всички примери са на български език.

¨Разработката на приложение се описва стъпка по стъпка, като за целта е разработен команден език, включващ определен набор от действия.

¨В приложения е отделена справочната информация, необходима в хода на разработката. 

 

За кого е предназначена тази книга?

Книгата, която държите в ръцете си е предназначена за водещи потребители, които имат амбиция, знания и подходящ начин на мислене, за да се справят с нелеката  задача по създаване на собствено приложение. Ако вие сте един от тях е необходимо да  притежавате  или да развиете следните характеристики:

¨Отлични и детайлни познания за областта, в която работите или се готвите да работите. Вие трябва да знаете не само как, къде и кога протичат процесите във вашата организация, но и да имате идеи за тяхното усъвършенстване и оптимизиране.

¨Добра компютърна грамотност. Това означава да владеете добре Word  и  Excel, както и да можете да извършвате базови настройки на Windows.

¨Аналитично мислене. Трябва да притежавате умения за декомпозиране на нещата от реалния свят. Без да усвоите този начин на мислене ще ви бъде трудно да извършвате анализ и моделиране на системите и данните, процеси  на които се базира всяка разработка на приложение.

¨Логическо мислене.  Една сутрин вие се събуждате и в главата ви се оформя план за целия ден с повечето от възможните варианти. Тази сутрин вие можете да си кажете “Да, аз наистина мисля логично”. За да създавате сложни процедури в приложенията си, е необходимо да усвоите този начин на мислене и някои техники, като логически блок-схеми, блок-схеми на потоците от данни и други подобни.

¨Познания върху подходите и техниките за преобразуване на нещата от реалния в компютърния свят. Вие трябва да можете да обработвате данни и да получавате необходимата ви информация за  всичко, което ви заобикаля и с което контактувате. Това може да бъде както домашната ви котка или семейния бюджет, така и мощна с много дейности организация.

Какво ново ви предлага тази книга?

В книгата е направен опит за представяне на няколко нови подхода за създаване на приложения:

¨Нов обектен модел на данните В началото на 70-те години д-р Код разработва релационния модел на данните. На тази база,  няколко години по-късно д-р Чен  създава модела “Обекти - връзки” за  практическа реализация на релационни бази данни.  Счита се, че тези две научни постижения са класиката и основата на теорията за най-разпространените в момента в света бази данни - релационните.  Предлаганият модел се явява развитие на модела, предложен от д-р Чен и значително облекчава и опростява дейностите по анализ и моделиране на данните.

¨Команден език  за описание дейностите по създаване на приложение.  Във всички книги за обучение по даден програмен продукт многократно се описват едни и същи действия, използвани в различни аспекти. Това увеличава обема на книгата и я прави трудно читаема.  Удобството на използвания подход е, че описанието на отделните техники и на цяло приложение става възможно за автора и лесно разбираемо за читателите. 

¨Методология за постъпково изграждане на приложението.  Много са хората, които владеят в една или друга степен техниките на Access, но са малко тези, които могат да създадат завършено приложение. Образно казано са достатъчни около 1000 стъпки, за да създадете едно сравнително сложно приложение, но само ако се движите по отъпкана пътека. Представете си, какво би станало, ако ви пуснат в една тъмна гора. Най-вероятно е да направите 1000 стъпки в кръг, без да достигнете крайния пункт. 

¨Структуриране имената на използваните в приложението  обекти.  Цялата история на програмирането е свързана с латиницата. Програмния код и всички наименования трябваше да се пишат на латиница.  Това изискваше подготовка и създаваше затруднения - нещо подобно на получено писмо по Интернет на български език, написано на латиница. Днес в средата на Access, вие можете да създадете завършено приложение без да напишете дори сричка на латиница. В книгата е направен  опит да се предложи подход за наименоване обектите на Access на български език. Важното в случая е не да приемете този подход, който като начален вариант е твърде несъвършен, а да се замислите върху необходимостта от него.

¨Относително пълен справочник на това, което е необходимо при разработката и трудно се запомня. В приложения към книгата е изложена цялата необходима ви, според автора информация за периода, след  като прескочите бариерата и решите, че можете да създавате собствени програмни приложения.

 

Христо Тужаров

Октомври, 2001

Tujarov@uni-vt.bg

                                                                       

 

 

 

 

Структура и съдържание

Част 1 “Въведение в базата”  ви запознава с базови понятия в областта на информационните системи и базите данни. Специално внимание е отделено на анализа и моделирането на данните, като подробно е описан предлагания обектен модел на данните. Предложена е методология за създаване на приложения и е направен опит за структуриране на имената на използваните обекти и полета. Накратко е направено въведение в програмната среда Access, като са описани възможностите на продукта и неговата архитектура.

Част 2 “Средства и техники” описва  инструменталните средства и техниките, които предоставя Access за работа с всеки един от неговите обекти. За  представяне на отделните техники се използва специално разработен за целта  команден език.

Част 3 “Разработка на приложение” предлага примерна разработка на модул “Продажба на стоки”.  Стъпка по стъпка са описани всички дейности по създаване на едно приложение.. За всяка от фазите на разработка са предложени общи съображения, с които разработчикът е желателно да се съобразява, ако иска да постигне добра производителност.

Част 4 “Приложения” представлява справочник на необходимата за една разработка информация: типове данни, свойства на обектите на Access, събития, изрази, опции, функции и други. 

 

Използвани обозначения

Обозначение

Използване

è

Разделител на  дейности при описание техниките на Access.

u

Условен преход при описание техниките на Access.

Italic

Примери

Щриховано поле

Описание на команда

Обект/Действие

Название на команда