• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

Политика за защита на лични данни

Настоящата Политика за защита на личните данни, наричана по-долу „Политика за защита на личните данни“, дава информация за начина, по който “Асеневци Трейд” ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, „Администратор“, „ние“ и/или „нас“, собственик/оператор на интернет страницата: www.asenevtsi.com, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, обработва (включително, но не само събира и съхранява) лични данни на субекти на лични данни, като например ползвателите на Интернет страницата и на услугите на Доставчика, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, „Вие“ и/или „Вас“, както и относно правата на последните в тази връзка.

Понятието „лични данни“, използвано в Политиката за защита на личните данни, има значението, дадено му в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, наричан по-долу за краткост „Общ регламент относно защитата на данните“ и/или „ОРЗД“, а именно: „всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.“

Относно Администратора
1. Наименование: “Асеневци Трейд” ЕООД, ЕИК 202191944
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Витоша, Еровете, 13, ет. 2
3. Електронна поща: store@asenevtsi.com
4. Вписване в публични регистри: ЕИК 202191944.

Информация за компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни на Република България
2. Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Телефон: 02 915 3 518
4. Електронна поща: kzld@cpdp.bg
5. Интернет страница: https://www.cpdp.bg/

Основания за събиране и обработване на лични данни
Ние обработваме (включително, но не само събираме и съхраняваме) Ваши лични данни единствено във връзка със своята дейност и в съответствие с изискванията на приложимото законодателство, включително на Закона за защита на личните данни на Република България и на Общия регламент относно защитата на данните.
Обработваме лични Ви данни въз основа на поне едно от следните основания:
• Съгласие на Ползвателя за обработване на лични данни;
• Обработването на личните данни е необходимо за изпълнение на договорни задължения на Доставчика към Ползвателя;
• Обработването на личните данни е необходимо за предприемане на стъпки по искане на Ползвателя преди сключване на договор;
• Обработването на личните данни е необходимо за спазване на законови задължения на Доставчика;
• Обработването на личните данни е необходимо за целите на легитимните интереси на Доставчика за извършване на неговата дейност.

Цели за събиране и използване на данни
Ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни на Ползвателите във връзка с осъществяване на предоставяните от нас услуги и на комуникация във връзка с използването на Интернет страницата, както и за следните цели:
• Комуникация и идентификация при изпълнение на договор за услуга и договор за покупко-продажба (включително при изпълнение на съответен договор);
• Комуникация, идентификация, обработка и изпълнение на отправени запитвания, направени поръчки, заявки, резервации, покупки на стоки или услуги (включително подготовка за сключване на договор, приемане на поръчки, експедиране на стоки, решаване на проблеми, свързани с анулиране на поръчки, резервации, връщане на закупени стоки, възстановяване на заплатени суми и други);
• Изпълнение на данъчни и други законови задължения;
• Счетоводни цели във връзка с ползване на нашите услуги;
• Защита на легитимните ни интереси във връзка с изпълнение на задълженията ни към държавни и общински органи (например: Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи);
• Защита на легитимните ни интереси във връзка със съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции и с цел подобряване на представянето на Интернет страницата;
• Защита на информационната сигурност на Интернет страницата;
• Статистическа информация за ползването на Интернет страницата;
• Предоставяне на рекламно съдържание спрямо интересите на Ползвателя;
• Оставяне на коментари към съдържанието в Интернет страницата;
• Създаване и управление на профил в Интернет страницата и ползване на функционалностите, които предоставя;
Ако субект на данни откаже да ни предостави някои или всички лични данни, които са необходими за съответната цел, посочена по-горе, ние може да не сме в състояние да предоставим съответната услуга (например да изпълним и изпратим поръчка, заявена от Ползвателя) или да изпълняваме съответните законови изисквания (например да дадем възможност на субекта на данни да упражни правата си съгласно ОРЗД).

Лични данни
Ние събираме следните категории лични данни на Ползвателите за следните цели и на следните основания:
• Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес), както и други данни, които ни предоставите доброволно, за целите на обработка на Ваши запитвания, предоставяне на предложения за услуги и предоставяне на услуги от наша страна, при изразено от Вас желание, включително комуникация с Вас в тази връзка, и на основание предприемане на стъпки по Ваше искане за евентуално сключване на договор, изпълнение на договор, по които Вие сте страна или съгласие за обработване, предоставено от Вас;
• Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес) и информация свързана с плащане и избрани методи на плащане за целите на издаване и изпращане на счетоводни/данъчни документи (фактури) във връзка с използвани от Вас услуги, включително комуникация с Вас в тази връзка, и на основание предприемане на стъпки по Ваше искане за евентуално сключване на договор, изпълнение на договор, по които Вие сте страна или изпълнение на наше законово задължение;
• Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес), информация свързана с адрес за доставка (само в случаите, в които сте посочили, че желаете доставка до определен адрес) и информация свързана с плащане и избрани методи на плащане за целите на заплащане на направени поръчки и/или закупени стоки или услуги, включително издаване и изпращане на счетоводни/данъчни документи (фактури) във връзка с регистрация на профил, направените от Вас поръчки, закупени стоки или услуги, и на основание предприемане на стъпки по Ваше искане за евентуално сключване на договор и/или изпълнение на договор, по които Вие сте страна;
• Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, телефонен номер и имейл адрес) и информация свързана с възстановяване на заплатени суми за направени поръчки, резервации, закупени стоки или услуги, в случай на анулиране на поръчки, връщане на продукти, и на основание изпълнение на договор, по които Вие сте страна и/или спазване на законови задължения;
• Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия и имейл адрес) и информация свързана с оставяне на коментари към съдържанието в Интернет страницата, при изразено от Вас желание;
• Вашият IP адрес, настройките на браузъра и предпочитания език, посетените страници, както и извършени действия за целите на изпращане на Push уведомления, при изразено от Вас желание за получаване на такива;
• Други данни, които могат да бъдат необходими в определени случаи или свързани с предоставянето на услуги на Ползватели от наша страна, включително необходими за изпълнение на задължения по договор (например дата на раждане) или други данни, които Ползватели решат доброволно да споделят с Нас, и на основание изпълнение на договор, по които Вие сте страна, съгласие за обработване, предоставено от Вас или спазване на наше законово задължение.

Ние не обработваме, съответно събираме от Ползвателите, специални категории лични данни (например: данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, генетични или биометрични данни, както и данни за сексуалния живот и сексуалната ориентация на субекта на данни).
Ние не вземаме решения, основани единствено на автоматично обработване на данни, включително профилиране.

Срок за съхраняване на лични данни
Ние съхраняваме личните данни на Ползвателите за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на съответната цел на обработване или от законово установения срок, когато това е приложимо.
• Лични данни, предоставени от Вас при попълване на контактната форма ще бъдат съхранявани до изпълнение на заявката или удовлетворяване на питането, във връзка с което сте се свързали с нас, както и максимум до една година след това за статистика и маркетингови анализи;
• Лични данни на наши клиенти, обработвани във връзка с договори, сключени между нас и съответния Ползвател, ще бъдат съхранявани за период не по-дълъг от десет години, считано то 1-ви януари на годината, следваща тази, в която договорът е отчетен за данъчни цели;
• Лични данни на наши клиенти, обработвани във връзка с издаване на данъчни документи (фактури) ще бъдат съхранявани за период не по-дълъг от десет години, считано то 1-ви януари на годината, следваща тази, в която документът е отчетен за данъчни цели;
• Лични данни на наши партньори/доставчици, обработвани във връзка с договори, сключени между нас и съответния партньор/доставчик, ще бъдат съхранявани за период не по-дълъг от десет години, считано то 1-ви януари на годината, следваща тази, в която договорът е отчетен за данъчни цели;

Срокът на съхранение зависи, наред с друго, и от продължителността на правоотношенията, възникнали между нас и съответния Ползвател, както и от целите, за които личните данни се обработват. Когато има индикация/и за потенциална/и правна/и претенция/ии или отговорност, тези срокове ще бъдат съответно удължени. Когато обработването се основава на съгласието на Ползвателя (например: в случаите на лични данни, предоставени от трети лица за директен маркетинг), ние съхраняваме тези лични данни докато имаме валидно съгласие за обработването им.
След изтичане на горните срокове, ние полагаме нужните грижи да изтрием и/или унищожим съответните Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

Предаване на данни към трети страни
За да могат нашите служители, представители и партньори да изпълнят законовите си задължения и/или да изпълнят договорни задължения (например за изпращане на стоки, които са обект на покупко-продажба) за тях са достъпни личните данни на Ползвателите. В тази връзка е възможно, по собствена преценка и при спазване на изискванията на ОРЗД, да предадем всички или част от личните Ви данни на трети лица като счетоводители, професионални консултанти, включително адвокати (за целите на финансово-счетоводно и административно обслужване на дейността ни), облачни платформи за обработка/съхраняване на данни (за целите на организационното обслужване на дейността ни, например: съхраняване и обработване на договорите с Ползвателите на облачни платформи с цел по-голяма сигурност), компании, предоставящи пощенски услуги (за целите на организационното обслужване на дейността ни, например: изпращане на договори на хартиен носител на Ползвателите, изпращане на стоки обект на покупко-продажба), доставчици на ИТ услуги, системна администрация, маркетингови услуги (за целите на предоставяне на по-надеждна и качествена работа на Интернет страницата и по-сигурна обработка на данните), доставчици на услуги за съхраняване на чужда информация (т.е. хостинг компании) (за целите на изпълнение на договори с Ползватели).
Въз основа на приложимото законодателство или по искане на публични органи, всички или част от личните Ви данни могат да бъдат достъпни и за публични органи.
Ние нямаме намерение да предаваме личните Ви данни в страни извън Европейската икономическа общност или на международни организации.

Вашите права
Във всеки момент, докато обработваме личните Ви данни, и при съблюдаване на ограниченията, заложени в приложимото законодателство, Вие, субектът на данните, имате следните права:
• Право на достъп – имате право да поискате информация дали обработваме Ваши лични данни, както и да получите достъп до и копие от такива Ваши лични данни; в случай че поискате повече от едно копие на такива Ваши лични данни, може да дължите плащане на съответна такса за всяко допълнително копие;
• Право на поправка/коригиране – имате право да поискате Ваши лични данни да бъдат коригирани, в случай че считате, че те са неточни или непълни. Ние ще извършим такива поправки/корекции без ненужно забавяне;
• Право на изтриване/да бъдете забравени – при определени обстоятелства (например: съответните лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани; оттеглили сте съгласието си за обработване на определени Ваши лични данни, за чието обработване няма друго правно основание) можете да поискате Вашите лични данни, които обработваме, да бъдат изтрити от нашите регистри/нашата база данни без ненужно забавяне. В определени случаи Ние можем да откажем изтриването на такива Ваши лични данни (например: обработването на личните данни е необходимо за спазване на определено законово задължение или за установяване, упражняване или защита на правни претенции);
• Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия (например: обработването на определени Ваши лични данни е неправомерно, но Вие не желаете тези данни да бъдат изтрити), имате право да поискате ограничаване на начина, по който се обработват Ваши лични данни;
• Право на преносимост – когато личните Ви данни са ни предоставени от Вас и се обработват по автоматизиран начин, имате правото да поискате тези Ваши лични данни да Ви бъдат предадени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да бъдат прехвърлини на друг администратор на лични данни, ако това е технически осъществимо;
• Право на възражение – имате право, по всяко време, да възразите срещу обработването на личните Ви данни за определени цели, в който случай ние ще спрем да използваме личните данни за конкретната цел, освен ако нямаме преимуществени легитимни основания за това (например: имате право, по всяко време, да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, като в този случай ние ще прекратим обработването на Вашите лични данни за тези цели без ненужно забавяне);
• Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – имате право да не сте обект на решение, което се основава само на автоматизирано обработване на личните Ви данни, включващо профилиране, като също така имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от такова обработване;
• Право да оттеглите съгласието си за обработване – в случай че обработваме Ваши лични данни на основание предоставено съгласие, във всеки един момент, имате право, да оттеглите съгласието си. Оттеглянето няма да повлияе на законосъобразността на обработването, основаващо се на съгласие преди неговото оттегляне.

В случай че, по искане на Ползвател, изтрием личните му/ѝ данни от нашата база данни, ние ще съхраняваме само информацията, която може да е необходима за защита на нашите легитимни интереси или за публични органи.
Имате право да поискате да Ви информираме относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Ние можем да откажем да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
В случай че от нас се изисква да предадем лични данни на друг администратор, да коригираме или да изтрием лични данни, да ограничим обработването на лични данни или да прекратим такова обработване, да предоставим информация относно получателите, на които са били предоставени личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, или да предоставим достъп до лични данни, и при опасения във връзка със самоличността на Ползвателя, отправил съответното искане, ние може първо да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността на въпросния субект на данните.
В случай че при обработката на Вашите лични данни има трето лице, на което са предадени всички или част от Вашите лични данни (както е посочено по-горе), всички горепосочени искания ще бъдат препратени на това трето лице.
Упражняването на посочените по-горе права е безплатно за Ползвателите, освен когато отправените искания са явно неоснователни или прекомерни. В такъв случай ние можем или да наложим разумна такса за изпълнение на искането, или да откажем да предприемем действия по искането.

Жалба до надзорен орган
В случай че считате, че личните Ви данни не се обработват законосъобразно или че някое от правата Ви, свързани със защитата на лични данни, е нарушено, имате право да подадете жалба до компетентния надзорния орган за защита на личните данни, посочен в настоящата Политика за защита на личните данни. Също така имате право да търсите защита на правата си по съдебен ред.
В случай на наличие на препратки към други интернет страници в Интернет страницата на Доставчика, Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с политиките за защита на лични данни/поверителност на тези други интернет страници. При посещение от Ваша страна на тези страници Ваши лични данни могат да бъдат обработвани от въпросните интернет страници, което обработване не е обхванато от настоящата Политика за защита на лични данни.

Относно изявлението за защита на личните данни
Изявлението за защита на личните данни е предназначено да защити идентификацията на нашите потребители. Можете да разглеждате страниците на сайта asenevtsi.com, собственост на Асеневци трейд ЕООД ЕИК 202191944, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да използвате някои от специализираните ни модули и услуги, необходимо е да публикувате желаните от нас лични данни, за да извършим услугата, която сте заявили, но личните Ви данни продължават да бъдат защитени. Подчертаваме, че събираме данни, които са необходими за извършване на желаната услуга, като в този процес използваме изключително онези данни, които сме получили директно от вас.

Осигуряване безопасност на данните
Приоритетна цел на сайта на Асеневци трейд ЕООД е да гарантира на своите потребители разумно ниво на безопасност на личните данни. Това се отнася за всички персонални данни, посочени при онлайн регистрацията, както и всички останали, вписани по един или друг начин в сайта.

Сигурност на събраната информация
Асеневци трейд ЕООД с голямо внимание се грижи личните данни на потребителите да бъдат максимално защитени от губене, промяна, неоторизирано публикуване или каквато и да било форма на злоупотреба.

Изменения на изявлението
Изявлението за запазване на личните данни може да бъде променяно, но при всяка негова промяна се задължаваме да публикуваме и датата на тази промяна. Ако в съдържанието му се променят някои основни параметри, всички промени ще бъдат публикувани в сайта или ще Ви изпратим лично известие за това. Съветваме нашите потребители периодично да преглеждат това изявление, за да се информират за начините, по които са защитени личните им данни.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси свързани с обработването на Ваши лични данни от сайта на Асеневци трейд ЕООД изпращайте своите писма на e-mail: store@asenevtsi.com

Дата на последна промяна: 25 май 2024