• 0 Items - 0.00лв.
    • Количката е празна

Общи условия за ползване
Tърговските условия регламентират работата ни по отношение на продажбата на стоки към потребителите, както и нашите взаимни права и задължения. С достъпа си до сайта asenevtsi.com и информацията в него Вие приемате, че сте запознати и съгласни с условията по-долу. Асеневци трейд ЕООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

Авторско право
Уебсайтът asenevtsi.com е собственост на Асеневци трейд ЕООД ЕИК 202191944. Съдържанието на сайта asenevtsi.com е предмет на авторско право. Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично разрешение на Асеневци трейд ЕООД.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Точност и истинност на информацията
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Асеневци трейд ЕООД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. Асеневци трейд ЕООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Асеневци трейд ЕООД
Седалище и адрес на управление: София, ул. Еровете 13, ет.2, ап.5
Адрес за упражняване на дейността: София, бул Искърско шосе 19
Данни за кореспонденция: София, ул. Еровете 13, ет.2, ап.5; e-mail: store@asenevtsi.com
Вписване в публични регистри: ЕИК 202191944

Комисия за защита на личните данни
София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: +359 2 91 53 518
е-mail: kzld@cpdp.bg
Web site: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
София, пл. „Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: +359 2 980 25 24 факс: +359 2 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Web site: www.kzp.bg

Рекламации и връщане

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

– Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
– Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
– При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
– Рекламацията се подава чрез имейл до store@asenevtsi.com.
– При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
– При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
– Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
– Срокът спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
– Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
– Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Контакт с нас
Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на Асеневци трейд ЕООД и работата с него, изпращайте своите писма на e-mail: store@asenevtsi.com