TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ 

 

Да се управляват промените е невъзможно. Промените  могат да се изпреварват. Централна задача на мениджмънта в XXI век е колкото може повече организации да се превърнат в лидери на промените. За това е необходимо:

·         Политика, насочена към създаване на бъдещето;

·         Методика за търсене и прогнозиране на промените;

·         Стратегия за внедряване на подобрения както във вътрешната, така и във външната дейност на организацията;

·         Политика, позволяваща да се уравновесят промените и стабилността.                                                    П. Дракър

 

 

 

 

Идеята за постоянни подобрения в стопанската активност на организациите се отнася до процесите, качеството на продукцията и системата за мениджмънт. Тази идея активно се разработва след 50-те година на ХХ век от Деминг, Файгенбаум, Джуран, Кросби, Исикава, Тагучи и други водещи в областта на качеството специалисти.

Днес постоянните подобрения се считат като едно от основните средства за повишаване на конкурентоспособността на органи­зациите.

Подобренията трябва да бъдат заложени в структурата и характера на организацията, а постоянните подобрения да са цел на всеки поотделно и на организацията като цяло.

 Ключови преимущества :

·         Нарастване на конкурентните възможности благодарение на развитието на организацията;

·         Гъвкаво реагиране на динамичната външна среда.

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ 

ЦИКЪЛ НА ДЕМИНГ

БЕНЧМАРКИНГ 

КОНЦЕПЦИЯ 20 КЛЮЧА

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ  

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ