TQM
Home
В Сайта
Автори
Въведение
Съдържание
Речник
Карта
Поръчка на книгата
Бизнес консултации

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

 

Единственият източник на конкурентни преимущества за    компанията се явяват съдържащите се в нея знания и способността на компанията да се обучава по-бързо

 от конкурентите.

                                                                       Питър Сенге

 

 

Основни принципи

Екипно обучение.

Екипното обучение се явява жизнено важно, тъй като екипите, а не отделните личности се явяват основна обучаваща единица в съвременните организации. Доказано е, че при екипно обучение се получават по-високи резултати и всеки участник се развива по-бързо.

От съществено значение за постигане на високи резултати се явява способността на членовете на екипа да достигнат състояние на съвместно мислене.

Системно мислене

Съвкупност от знания и инструменти, които са предназначени за възприемане на цялостта на явленията.  Те позволяват на служителите да откриват закономерности  в сложни системи и да приемат решения за тяхното оптимизиране.

Системното мислене включва изграждане на концептуални структури, обхващащи обем от знания и технологии, получени в течение на много години.

 

Когнитивни модели

Без сами да знаят това, дълбоко в съзнанието си хората съхраняват интелектуални модели, които активно влияят на техните убеждения и вярвания.

Откриването, създаването и използването на тези модели, оказва сериозно влияние върху цялостното състояние на организацията и нейното развитие.

Когнити́вност (лат. cognitio, познание, изучаване, осъзнаване) — термин, означаващ способност към умствено възприемане и преработване на външна информация.  Терминът в по-широк смисъл означава появата и създаване на знание и концепции, свързани с това знание, изразени както в мислите, така и в действията на човека.

Лично майсторство

Характеризира се с усъвършенстване на личността, достигане на майсторство, създаване на особена система за учене. Предполага достигане на определено равнище на професионализъм от служителите на организацията. 

Готовността и способността към обучение на организацията не могат да бъдат по-високи от тези на членовете на самата организация. За постигане на съответствие са необходими действия, които  насочват ценностните ориентири на служителите  към тези на организацията.

Общ поглед в бъдещето

Обща за всички картина на бъдещето, която дава мотивация за обучение и активно участие в дейността и развитието на организацията. Тя трябва да бъде стратегически обоснована, например чрез дърво на целите и BSC-метода. 

 

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ

ЗНАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ

КОРПОРАТИВНО ЗНАНИЕ

ОБУЧАВАЩА СЕ ОРГАНИЗАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ