Word инструментални ленти
Работа с инструментални ленти
 Standard (Стандартна)
 Formatting (Форматиране)
Autotext (Автотекст)
Clipboard (Клипборд)
Equation (Математически уравнения)
Print preview (Предпечатен преглед)
Header and Footer(Колонтитули)
Save as/Open (Съхранение на документи)
Tables (Таблици)


Drawing (Рисуване)

Picture (Илюстрации)
Word art (Художествен текст)
Outlining (Скица)

Excel (Електронна таблица)
Microsoft graph ( Диаграми)
Visual Basic
Forms (Формуляри)
Mail Merge (Сливане)
Database (База от данни)
Коментари/Веб