ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

 

Оперативна памет / Изтичане

Съществува възможност едно приложение да изяде цялата ви налична памет, тъй като някои приложения не освобождават паметта, която са използвали за определени задачи дори след приключването им.

uАко искате да откриете проблема è Инструменти/Активиране è  Команда System monitor (Системен монитор) è Отваря се работния екран на програмата è Меню Edit (Редактиране)è Команда Add Item (Добави елемент) è Категория Kernel (Ядро)è Тема Threads (Нишки) è ОК è Следете стойността в появилия се екранuАко тя се разширява и свива в зависимост от броя на пуснатите програми всичко е нормалноuАко се разширява независимо от това какво правите, имате проблем è

uЗа да освободите паметта затворете и рестартирайте  приложениетоuАко паметта не се освободи è Рестартирайте компютъра.

 

Оперативна памет / Настройки в BIOS

По подразбиране оперативната памет е настроена да бъде възможно най-сигурна, но и най-бавна. За да ускорите работата и е необходимо за преминете в процес на ръчна настройка и да коригирате съответните времена.

Оперативна памет/ Ръчна настройка  è Оперативна памет/ Време за изчакване è Оперативна памет/ Време между последователните достъпи è Оперативна памет/ Време четене u Ако в някой от случаите това доведе до чести блокировки на компютъра, върнете настройките в началното им положение.

 

 Оперативна памет / Ръчна настройка

Производителите на компютри често конфигурират паметта доста консервативно, така че да останат резерви при модулите памет. Тези резерви можете да използвате, като конфигурирате в BIOS съответните параметри ръчно. Деактивирайте автоматичното разпознаване и за всеки вид RAM (пример с  SDRAM) направете индивидуални настройки.

BIOS/Настройка è

uAMI èAdvanced Chipset Setup è Set SDRAM Timing By SPD è Disabled

u AwardèChipset Features Setup è SDRAM Configuration è Disabled

uPhoenix: няма възможности за настройка.

   

Оперативна памет / Време за изчакване

Намалете времето за изчакване между редовете (Row Adress Strobe) и между колоните (Column Adress Strobe) в паметта със стойност по-малка с 1, от “3Т” на “2Т”.

BIOS/Настройкаè SDRAM Configuration è Disabled è

uAMI è Advanced Chipset Setup è RAS to CAS Delay Time è Намалете от  3Т на 2Т

uAward è Chipset Features SetupèSDRAM RAS to CAS Delay è Намалете от  3 на 2

uPhoenix: няма възможности за настройка

Оперативна памет / Време между последователните достъпи

След всеки достъп до RAM, контролерът на паметта трябва да организира наново всяка клетка от паметта, преди да може да чете следващите данни. Погрижете се това да става по-бързо: намалете стойността за времето между последователните достъпи до паметта с 1, съответно при SDRAM от “3Т” на “2Т” и при EDO- или FPM- модулите от “4Т” на “3Т”.

BIOS/Настройкаè

uAMI è Advanced Chipset Setup è SDRAM RAS# Precharge YT è Намалете от  3Т на 2Т

uAwardèChipset Features Setup è SDRAM RAS# Precharge è Намалете от  3 на 2

 

Оперативна памет / Време четене

Ако имате SDRAM, можете да забързате четенето, като намалите времето за съответния чип на паметта.

uAMI è Advanced Chipset Setup è SDRAM CAS# Latency è Намалете началната стойност с едно.

uAward è Chipset Features Setup è SDRAM CAS# Latency, YT Намалете началната стойност с едно.

 

Виртуална памет / Ръчна настройка

Когато компютърът ви се нуждае от достъп до повече данни отколкото оперативната памет може да събере, Windows слага остатъка в голям файл на твърдия диск, наричан още swap файл или виртуална памет. По подразбиране големината на този файл се настройва динамично.

Контролен панел/ Активиране è Щракнете два пъти  върху иконата System (Система) è

98u Изберете Performance (Производителност) è Щракнете бутон Virtual Memory (Виртуална памет) è Отваря се диалоговия прозорец Virtual Memory (Виртуална памет) è Деактивирайте опцията  Let Windows manage my virtual memory settings (Нека Windows да управлява виртуалната памет) è Активирайте опцията Let me specify my own virtual memory settings (Нека аз да задам размета на виртуалната памет) è

XP u Щракнете бутон Advanced (Разширени) è Изберете Performance (Производителност) è Укажете твърдия диск. Ако имате два диска, изберете този, който е по бърз и не се използва интензивно за запис на файлове è Въведете фиксиран  размер на файла (една и съща цифра за Minimum и Maximum) -  3 пъти по-голям от размера на оперативната памет (ако тя е под 64МВ) или 2 пъти по-голям (ако тя е 64МВ или повече) è Потвърдете настройката и рестартирайте системата.

 

Виртуална памет / Изключване

Ако разполагате с повече от 128 Mb памет вие може да укажете на Windows да не създава файл за временната памет докато това не стане необходимо.

Добавете в секцията [386Enh] на файла System.ini следния ред: ConservativeSwapFileUsage=1

 

Виртуална памет /Дефрагментиране

При дефрагментиране на диска swap файла не се дефрагментира. Това налага периодично да извършвате една по-сложна процедура.

uАко имате инсталиран  Norton Utilities, използвайте функцията Speed Disk, като имате предвид, че Speed Disk изпраща данните, само когато сте фиксирали определена големина за тях, т.е файлът трябва да е с фиксирана големина è Стартирайте Speed Disk и следвайте инструкциите

uМожете да използвате и помощната програма Disk Defragmenter (Програма за де фрагментиране на диска) на Windows в менюто System Tools (Системни инструменти), като отчетете факта, че тя третира swap файла (временния файл) като непреместваем è

uАко имате повече от един диск è Виртуална памет/ Ръчна настройка èПреместете swap файла (временния файл) на друг диск или дял като използвате настройката è Диск/ Дефрагментацияè Върнете swap файла обратно.

uАко имате само един дискè Виртуална памет/ Ръчна настройка èАктивирайте опцията Disable virtual memory (Няма файл за виртуалната памет) è Компютър/Топъл рестарт è  Диск/ Дефрагментацияè Деактивирайте опцията Disable virtual memory (Няма файл за виртуалната памет) и отново  рестартирайте è Компютър/Топъл рестарт

 

BIOS / Включена кеш памет

Проверете, дали е включена опцията за използване от процесора на кеш паметтаè Включете параметрите CPU Internal Cache и External Cache в положение Enable.

 

Кеш памет / Включване от BIOS

Кеш паметта съхранява често използвани инструкции и данни. По този начин тя ускорява процеса на обмен на данни между процесора и външната памет.

Проверете, дали е включена опцията за използване от процесора на кеш паметта è Включете параметрите CPU Internal Cache и External Cache в положение Enable.

 

Кеш памет / Настройка Network Server

Ако компютърът ви е с повече от 32 МВ оперативна  памет, има смисъл да се изменят параметрите му от  Настолен компютър (Desktop Computer) на Сървър на мрежа (Network Server). При тази настройка Windows кешира в оперативната памет по-голяма количество данни, което ускорява работата на  системата.

98 Компютър /Свойства è Изберете Performance (Производителност) è Щракнете бутон File system (Файлова система) è Отваря се диалоговия прозорец File system Properties (Свойства на файловата система) è От списъка изберете Network Server (Сървър).

 

Кеш памет / Ръчна настройка

Освобождавате Windows от необходимостта всеки път да настройва  кеша до нужния размер.  

Системни Файлове/ Редактиране(system.ini)èНамерете  надпис [vcache] uАко надписът [vcache] не съществува, го създайтеèЗапишете под надписа стойностите в зависимост от оперативната памет с която разполагатеè

uЗа 32 MB RAM:

[vcache]

MinFileCache=2048

MaxFileCache=6144

uЗа 64 MB RAM:

[vcache]

MinFileCache=2048

MaxFileCache=10240

uЗа 128 MB RAM:

[vcache]

MinFileCache=4096

MaxFileCache=16384