ДИСКОВЕ

 

Диск / Контекстно меню

Контекстното меню за различните типове дискове, с малки изключения е едно и също. То съдържа основните команди за работа с един диск, за неговото управление и диагностика.  

uЗа да отворите контекстното меню на флопи диск è Поставете дискетата в устройството è

Отворете папката My computer (Мой компютър) è Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на съответния  диск è Щракнете върху някоя от следните команди, за да извършите съответното действие

Дискети / Копиране

Можете да копирате съдържанието на една диската върху друга.

Диск/ Контекстно меню è Команда  Copy Disk… (Копиране) è Отваря се диалогов прозорец è Бутон Start (Старт) è Дискетата, която сте поставили в устройството се копира в компютъра è Получавате съобщение да поставите новата дискета è Поставете дискета è Щракнете бутон ОК è След като спре копирането è Щракнете бутон Close (Затвори).

Диск / Форматиране

Чрез форматиране вие подготвяте дискетата или диска за  работа с компютъра. Извършват се следните действия:

q       Проверява се целостта на магнитното покритие.

q       Създават се електронни табели, позволяващи да се записват данните в определено място.

q       Дефектните области се маркират, за да се изключи запис на информация в тях.

При форматиране съхраняваната в диска информация се унищожава

Затворете всички файлове и папки от диска, който ще форматирате è

Диск/ Контекстно меню  è Команда Fotmat (Формат) è В диалоговия прозорец Fotmat (Формат) направете, ако е необходимо промени спрямо зададеното по подразбиране както следва:

uCapacity (Капацитет) – изберете подходящия за вас вариант от списъка

uФайлова система – оставете по подразбиране

uLabel (Етикет на том) – въведете име на дискетата. Ще се появява, като допълнителна информация

uQuick format (Бързо форматиране) – Ако активирате тази опция, ще се извършва изтриване съдържанието на дискетата без да се проверява повърхността й. За предпочитане е бавният способ, при който си гарантирате сигурен запис.

uFull (Пълен формат) – По този начин се форматира цялата повърхност на диска като се проверява повърхността за грешки. Ако се намерят грешки, съответните области се маркират като bad (неизползваеми).

uCopy system files only (Създай стариращ диск за MS-DOS) – Ако изберете тази опция, ще създадете системен диск със запис на съответните файлове.

  è Щракнете бутона Start (Старт) è Потвърдете изтриване на съдържанието на дискетата è ОК

Диск / Свойства

Всеки диск притежава собствени свойства  – капацитет, свободно дисково пространство, файлова система и т.н.

Диск/ Контекстно меню  è Команда  Properties (Свойства) è Отваря се диалогов прозорец è

uСтраница General (Общи) è Запознайте се с параметрите на диска è Въведете или променете името му.

uСтраница Tools (Инструменти)è Щракнете съответния бутон, за да извършите някоя от следните операции

q       Check Now - Диск/Сканиране за грешки

q       Backup  Now - Архивиране/Системна конфигурация

q       Defragment Now - Диск/ Дефрагментация

Диск / Настройки

Компютър /Свойстваè Страница Performance (Производителност) è Щракнете бутон File system (Файлова система) è Отваря се диалогов прозорец за настройка параметри на дисковите устройства: è Страница Hard disc (Твърд диск)  è Плъзгача Read-ahead optimization (Оптимизация на четенето) трябва да е установен в максимално положение.è Отворе­­те страница CD-Rom (Компакт-диск) è

uСтойността Supplemental cache size (Допълнителна кеш памет) трябва да е в положение Large (Голямо), ако работите с мултимедия или бази от данни.

uПроверете, дали стойността Optimize access pattern for (Оптимизация достъпа отговаря на скоростта на вашия CD-ROM)

Диск / DMA

Ако вашата дънна платка и HDD и CD-ROM устройства поддържат режим на директен достъп до паметта, то неговото включване ви позволява да увеличите трансфера на данни и да разтоварите процесора  от излишни операции по време на четене/запис на данни. Имайте в предвид, че ако вашият компютър е нов може Windows  автоматично да включва този режим, като ви отнема възможността да го изключите.

98 Компютър /Свойства è Изберете Device Menager (Диспечер на устройствата) è Избирате диска (HDD или CD-ROM) è Бутон Properties (Свойства) è Отваря се диалогов прозорец със свойствата на диска è Отворете страница Settings (Свойства)è Активирайте опцията DMA è ОК

Диск / Сканиране за грешки

Сканирането на диска е важна процедура за безплоблемна работа с компютъра. Добре е да сканирате диска след всяка забелязана нередност в системната работа на компютъра.

98uИнструменти/Активиране è Scan Disk (Проверка за грешки) è

uДиск/ Свойстваè Tools (Инструменти) è Scan Disk (Проверка за грешки)è

В диалоговия прозорец Сканиране на диска  активирайте според ситуацията опционните бутони:

u Automaticlly fix errors (Поправяй автоматично грешките във файловата система)

uThorough (Сканирай за повредени сектори и опитай възтановяването им) – в този режим, освен че се отстраняват системните грешки, се анализират лошите сектори и се възстановява информацията, която е било възможно да бъде прочетена.

è Старт è Сканиране на диска è Диалогов прозорец, показващ резултатите от сканирането è ОК

Диск / Сканиране на повърхността

В този режим се проверяват повредените сектори и се прави опит за възстановяване на данните от тях.

Диск/ Сканиране за грешки è Изберете опцията Thorough (Сканирай за повредени сектори и опитай възтановяването им) от началното меню на ScanDisk

uАко искате само да откриете повредени сектори è Щракнете бутон  Options (Избор) è Активирайте опцията Do not perform write-testing (Не прилагай тест за запис) è

 uАко искате да откриете и изолирате повредените сектори è Щракнете бутон Options (Избор) è Активирайте опцията  System and data areas (Състемни полета и полета с данни) è Деактивирайте опциите Do not perform write-testing (Не прилагай тест за запис) и Do not repair bad sectors in hidden and system files (Не поправяй лоши сектори върху скрити или системни файлове)

è Старт è Сканиране на диска è Диалогов прозорец, показващ резултатите от сканирането èОК

Сканиране на диска / Съобщения

При сканиране на диска ви се предоставят резултатите от проверката, които можете да ползвате, за да прецените следващите си действия.

Диск/ Сканиране за грешкиèСлед приключване на проверката се появява съобщениеè

u Загубени клъстери (lost clusters) – файловата система на Windows е загубила дирите на някой клъстер и не знае къде попада той è Изтрийте гиuМожете да ги запазите във файл, но за да се опитате да възстановите загубените данни е необходимо да работите с програма на ниско ниво като Norton Diskedit.

u Невалидни клъстери и загубени файлови фрагменти (invalid clusters and lost file fragments) – част от файла е била отделена от останалата част от файла è Изтрийте ги

u Кръстосано свързани клъстери (cross-linked clusters) - няколко файла ползват един и същи клъстерè Опитайте се да възстановите файловете, като използвате софтуера, с който те са създадени Другият вариант е да накарате ScanDisk да създаде файлове, които съдържат първоначалните данни като запише резултатите в CHK файлове в главната директория на устройство С.

uФизическа повреда на диска (Bad sectors). Системата трябва да разпознае и маркира повредените сектори от диска, така че Windows да не записва данни върху тях è Диск/ Сканиране на повърхността

uАко при тестване на системните файлове Scan Disk открие грешки в тези сектори, където се съхранява master boot record и друга критична за диска информация е налице сериозен проблем.è Направете резервно копие на информацията на диска веднага и си купете нов твърд диск.

Сканиране на диска / Настройка

Сканирането на диска може да се извършва автоматично или по ваша преценка.

Системни файлове / Редактиране (MSDOS.SYS) è Задайте съответното значение на Autoscan=?:

u Autoscan=0 – изключено. Използвайте тази опция, ако имате друга програма за проверка на диска или сам ще извършвате проверката на дисковете.

u Autoscan=1 - по подразбиране. След неправилно или аварийно изключване се извършва проверка на дисковете.

 u Autoscan=2   проверкате се извършва без разрешение на потребителя. Препоръчва се за начинаещи потребители.

Диск / Дефрагментация

При често записване, изтриване и коригиране на файлове, в диска ви се появяват хаотично разположени участъци от свободно дисково пространство. В резултат след известно време файловете и промените в тях започват да се записват на участъци хаотично разположени по повърхността на твърдия диск. За тяхното четене е необходимо многократно препозициониране на четящите глави на диска, което съществено намалява бързодействието му. Поради това е необходимо регулярно да преподреждате файловете си чрез дефрагментиране на диска.

uДиск/ Свойства è Tools (Инструменти) è Defragment Now (Дефрагментиране) è

uИнструменти/Активиране è Disk Defragmenter (Програма за дефрагментиране на диска) è Изберете диск è ОКè

Диск / Подреждане на файловата система

Наред с дефрагментирането е полезно и да оптимизирате файловата система. Това става като файловете се подреждат по степен на използване от участъци с по-бърз трансфер на данни към участъци с по-бавен трасфер.

Заредете Norton Speed Disk è С този пакет едновременно ще извършвате дефрагментация на диска и подреждане на файловата система.

Файлова система / Конвертиране

Данните се записват в магнитните дискове върху пътечки (окръжности), разделени на сектори. Секторите са обединени в клъстери. Един файл се записва в един или в групи от клъстери наречени вериги (chains).

FAT16  форматира диск с капацитет до 2 МВ на клъстери с големина 32 КВ.

FAT32 - форматира диск с капацитет до 2000 МВ на клъстери с големина 4 КВ.

uПроверете дали харддискът ви е снабден с възможност за FAT32 формат è В Explorer, от контекстно меню на съответния диск è Команда Properties (Свойства) è Страница General è Проверете какво е записано за файловата системаè

uАко дискът ви е разделен с FAT16 è Конвертирайте дяловете в FAT32 èИнструменти/Активиранеè Drive Converter

uМожете да конвертирате FAT в NTFS – по-надеждната файлова система за Windows 2000/XP

Диск / Разделяне на дялове

Производителите на компютри обикновено оставят диска неразделен. Това може да се окаже за вас неприемливо, тъй като: един огромен дял от 10 или 20 МВ създава затруднения в процеса на работа. Значително време ще ви отнема проверката на грешки със Scandisk, както и  дефрагментирането на диска. Препоръчваме ви да разделите диска си на 4 гигабайтови части.

uАко правите това с Fdisk, ще трябва наново да инсталирате Windows и другите приложения, както и да направите backup на данните си.

uЗа да  спестите време, опитайте със специализирана програма за разделяне, каквато е Fips (www.tux.org/pub/dos/partition-programs/fips, freeware, 173 KB)

Диск / Обозначение на дяловете

Windows поставя букви на устройствата, като първо се слагат букви на устройствата, контролирани на ниво BIOS, включително повечето EIDE твърди дискове.

uАко искате да инсталирате втори харддиск è За да не се объркат при това буквите за различните устройства е необходимо да знаете, как DOS ги подрежда è Първичния (primary) дял на първия диск получава C è След това идва първичния дял на втория диск – D è Следват буквите за логическите устройства на допълнителните дялове.

uИначе è Не правете първичен дял на новия диск, а само допълнителен.

Трансфер на данни / Оптимизация

Ускорете вашите IDE устройства – харддиск, CD-ROM и CD записващо устройство. BIOS чете в случая от firmware-a (софтуер записан в интеграл­ните схеми на диска) на IDE устройствата и ги свързва по оптимален начин.

BIOS/Настройкаè

uАMI è Standard CMOS Setup è

uAward è "Standart CMOS Setup" или в "Integrated Peripherals" è

uPhоеnix-BIOS è"Main" è

Щракнете на съответната IDE връзка и настройте "Type" на "Auto

Диск / Трансфер на блокове

В режим Blockmodus (Режим на блокове)  контролерът на харддиска прехвърля данните между диска и оперативната памет не като пакети от 512 байта в секунда, а ги опакова по 32  в един блок. Така се осъществява  по-бърз трансфер на данни.

BIOS/Настройкаè

uAMI è Standart CMOS Setup è BLK Mode è Enabled

uAward èBios Features SetupèIDE HDD Block Mode è Enabled

uPhoenix è Advanced è IDE Configuration è Multi Sector Trans­fersè Enabled

Диск / Наблюдение от BIOS

Ако в BIOS-а ви има опцията "HDD SMART capability", то е добре да я активирате ("Enabled"). При активиране на SMART (Self Monitoring, Analysis and Reporting Technology – технология за наблюдение, анализ и известяване) BIOS ви информира за грешки на диска, които са открити при стартирането на компютъра. Това предполага обаче, че дискът ви поддържа Smart и че сте инсталирали програма от рода на Norton System Doctor от пакета Norton Utilities, която да чете данните за диска.

BIOS/Настройкаè

uAMI è Advaned CMOS Setup è HDD SMART capability è Enabled

uAward è  Bios Features Setup è HDD SMART capability è Enabled

uPhoenix è Тук функцията е включена по подразбиране

Дискове / Свързване

Понякога при работа на CD-ROM твърдия диск е принуден да престоява, като са възможни паузи в работата на Windows.

Свържете твърдия диск и CD-ROM към два кабела по различни канали – твърдия диск  на Primary Master, а CD-ROM на Secondary Master.

Дисково пространство / Почистване

Твърдият ви диск може да се окаже задръстен с потънали в забрава, неизползвани файлове. Редовното почистване на диска се отразява върху производителността му..

Инструменти/Активиране è Disk Cleanup (Почистване на диска) è

Отваря се прозорецът на програмата Disk Cleanup (Почистване на диска)è

uАко искате да почистите ненужните файлове è Windows открива всичките ви свободни файлове и ви ги показва във вид на списък è Марки­райте групата от файлове, които искате да изтриете è OK è

uАко искате да почистите неизползвани компоненти на Windows è Щракнете полето More Options (Още опции) è Щракнете бутона Clean up (Почистване) за компоненти на Windows или за други инсталирани програми è Опцията Windows Setup (Компоненти на Win­dows) ви предлага списък с категории и компо­ненти с кутии за активиране è За да премахнете някой компонент или категория, щракнете на кутията му, така че да изчезне утвърдителната човчица è Щракнете бутона Apply è Windows ще деинсталира софтуера

u Ако по-късно се сетите, че ви е нужен някой от компонентите на Windows, можете по всяко време да го преинста­лирате като кликнете на кутията до съответния компонент.

uАко искате да почистите диска от неизползвани програми, можете да използвате възможността, която ви предоставя Windows 2000/XP èТой подрежда програмите според това колко често ги използвате, като ги степенува между “често” и “рядко”è Почти сигурно е, че при едно такова претърсване ще откриете софтуер, който въобще не използвате è Изтрийте го по указания по-горе начин.

Дисково пространство / Ръчно Почистване

Вие можете ръчно да почистите диска си. В някои случаи това почистване се явява по-ефективно от това със програмата Disk Cleanup.

Start (Старт) è Find (Търсене) è Files or folders (За файловете или папките) è Търсете:

u~MSSETUP.T  временна директория, създавана от някои програми за инсталиране. След приключване на инсталирането можете спокойно да изтриете директорията, заедно с файловете в нея.

u BOOTLOG.*  файл, който носи информация за това какво се случва при зареждане на компютъра. Ако наскоро не сте имали проблеми с зареждането на компютъра, спокойно можете да изтриете тези файлове, които съдържат остаряла информация.

u FILE00x._DD Загубени файлови връзки, създадени от ScanDisk. Обикновено е безопасно да изтриете тези файлове, тъй като не можете да определите към кой файл принадлежат.

u*.GID Помощни файлове, създадени при първото ви отваряне на Help файл. Ако често се обръщате към даден Help файл, не изтривайте неговите GID файлове. Windows ще трябва да възстанови тези файлове следващия път, когато отворите същия Help файл. Но често пъти GID файлове на дадена програма остават след нейното деинсталиране. В този случай е препоръчително да ги изтриете.

u*.OLD Backup файл, създаден при инсталирането на нов софтуер. Често пъти backup файлът е старо копие на системен файл като CONFIG.SYS или AUTOEXEC.BAT.

u MSCREATE.DIR Непотребни файлове, създадени от Microsoft Office при неговото инсталиране. Файл с нулев обем, който ще заеме цяло разделение от дисковото пространство. Ако хард-дискът ви е разделен на големи части, този файл може да изяде доста пространство.

u README*.* Информационен файл за даден софтуер. Ако инфромацията не ви интересува, тогава изтривайте.

u*.TMP Временни файлове. Не изтривайте временни файлове, които носят днешна дата.

u~*.*, _*.*, *.??_ и *.??~.   Остатъци от предишни инсталации

u*.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.pcx и *.tif. видео ефекти и “красиви картинки”

зле компресираните видео avi и .mov файлове

u BAK, DL_, EX_, NCH, OLD, TMP, SIK и WBK, както и файлове със знака “~” резервни файлове

u*.$$$ Backup файл

*.--- Backup файл

*.BAK Backup файл

è Щракнете на бутон Find Now è От появилия се списък маркирайте всички файлове è Натиснете Delete и преместете файловете в Recycle Bin è Кликнете с десен бутон на мишката на Recycle Bin и изберете Empty Recycle Bin, за да се освободите от тях окончателно.

Дисково пространство / Интернет файлове

Web браузърът ви също може да ви затрупа с излишни файлове. Той съхранява купища временни интернет файлове в своята кеш папка.

uInternet Explorer èЩракнете Tools (Инструменти) è Internet Options (Опции за интернет) è Щракнете бутон Delete Files (Изтрий файловете) è OK.

uNetscape Communicator è Щракнете Edit (Редактиране) è Preferences (Възможности) è Отворете  Expand (Разшири) è Изберете опцията Cache (Кеширане)èВ диалоговия прозорец щракнете бутон Clear Disk Cache/Delete all offline documents (Изчисти дисковия кеш).

CD-ROM / Полуавтоматично четене

Ако Вашият CD-player не чете от аудио CD автоматично, можете поне да го накарате да чете от тях полуавтоматично.

Щракнете с десния бутон на мишката върху Desktop (Работен плот) è Изберете New (Нов)èShortcut (Пряк път) è Въведете командата C:\Windows\cdplayer.exe /Play è Натиснете NextèДайте име на прекия път è Натиснете Finished è Вкарайте CD в съответното устройство è Щракнете два пъти върху новия shortcut.

CD-ROM / Без автоматичен старт

 Често автоматичният старт на някое CD продължава няколко секунди. Ако сте нетърпеливи и това ви дразни, изключете функцията Autostart

Компютър /Свойства   è Device Manager (Диспечер на устройствата) è Кликнете два пъти на “CD-ROM è Properties (Свойства) è Деактивирайте Auto insert notification (Автоматично стартиране на CD) è OK

u Ако искате да отмените автоматичният старт само на определено CD, натискайте Shift след като го сложите в устройството.

CD-ROM / Обозначаване

Когато инсталирате CD-ROM или CD-записващо устройство, трябва да му изберете подходяща буква.

98 CD-ROM/Настройки è Изберете от списъка Start drive letter (Начална буква за устройствато) една от последните букви (напр. Х или W)èТака няма да се налага смяна на буквата при инсталиране на ново устройство.

CD-ROM / Свързване на записвачка

Повечето записвачки не работят коректно, когато им определите Slave роля

Конфигурирайте вашето записващо CD като Master на вторичния IDE канал è Master/Slave настройките ще осъществите с помощта на джъмперите, намиращи се в задната част на устройството (вижте в ръководството къде и как).