ТЪРСЕНЕ

 

Търсене / Активиране

Познатият от Windows 95/98 прозорец Find Files or Folders (Търсене на файлове и папки), в Windows 2000 и следващите версии е заменен с Web прозорец наречен Search (Търсене). Той има много повече възможности, но за да ги използвате ефективно, трябва добре да ги познавате.

u Start ( Старт) è Search ( Търсене) è For Files or Folders ( Файлове и папки) è

uЩракнете с десен бутон на мишката върху бутона Start (Старт) è Изберете команда Search (Търсене)è

uВсяка папка è Щракнете бутон Search (Търсене) от лентата с инструментитеè

uНатиснете клавишите Ctrl-F в която и да е папка è

u Натиснете клавиша F3  в Работния плот  или която и да е папка è

Отваря се диалогов прозорец Find (Резултати от търсенето)

Търсене / Действия

Колкото повече информация имате за даден файл, толкова по-лесно ще го откриете. Важно е да систематизирате тази информация и я зададете правилно.

Търсене/Активиране èВ  първите три полета можете да въведете критериите за търсене – по име на файл или папка, по текст съдържащ се във файл и търсене в определена папка или дял на диска. По подразбиране търсенето се прави във всички поддиректории на избраната папка или дял. от диска.uАко ви е необходимо  по-сложно търсене – по дата, тип или размер на файл è Щракнете върху Date (Дата) è Поставете отметка срещу съответния критерий.

uАко искате да ползвате други възможности - да спрете търсенето в поддиректориите, да разрешите да се прави разлика между малки и главни букви и да търсите за така наречените бавни файлове – файлове, които се съхраняват върху сменяеми носители. è Щракнете върху Advanced Options.

Търсене / Файлове

Търсене/Активиранеè Въведете в полето Named (Цялото име или част от името на файла) è Отворете списъка Look in (Потърси в) è Изберете Browse (Преглед) è В диалоговия прозорец Browse for folder (Преглед за папка) намерете търсената папка или устройство è ОК è След появяване името на папката в полето Look in (Потърси в) щракнете бутон Find (Търсене) è

uАко искате да търсите файлове не само в основната папка, но и във вложените в нея папки è Изберете Include subfolders (Търси в подпапки) в Advanced (по-разширени опции)

Търсене / По шаблон

Ако сте забравили името на файла или си спомняте само откъслечни данни, ползвайте шаблон.

uАко сте забравили някои от символите в името на файла è Използвайте  символите * и ?. Те могат да стоят в началото, в края или в средата на името, като звездичката замества един или няколко символа, а въпросителната само един.

uАко не знаете нито една дума от името на файла, но знаете неговото разширение è Въведете разширението с * отпред (*.doc)

Търсене / Запис на критериите

Ако често търсите определени файлове, можете да запишете вашите настройки за търсене и да повтаряте търсенето всеки път, когато това ви се налага по някаква причина.

След като приключите с въвеждането на заявка за търсенеè

98 uFile (файл) è Save search (запиши търсенето) è

XP uЩракнете с десния бутон на мишката в полето за резултати è От контекстното меню изберете Save Search (запиши търсенето) è

Задайте име и укажете къде да бъде записан файла с разширение .fnd.

Търсене/ Компютър в мрежата

Търсенете на сървър или компютри включени в локалната мрежа.

98 uStart èFindèComputer – трябва да знаете точното име на компютъра, не може да използвате заместващи символи.

Търсене/ В Internet

Търсенете на информация от Internet .

98 uStart èFindèOn the Internet – стартира се Internet Explorer и се извежда страницата за търсене, зададена по подразбиране.