БУТОН СТАРТ (START)

 

Бутон Старт / Контекстно меню

Бутонът се явява една от важните входни артерии за компютъра. Чрез него вие стигате до базовите настройки, можете да намерите и активирате всяка една програма.

Щракнете с десен бутон на мишката върху бутон Start (Старт) è Отваря се контекстното меню със следните команди:

uOpen (Отвори) – отваря папката Старт меню

uExplore (Водач) – отваря програмата Windows Explorer

uSearch (Търси) – стартира се процедура по търсене на файлове, компютри в мрежата и др. по настройки, които се задават от потребителя в съответните полета.

uOpen all users (Отвори общото за всички меню) – Отваря папка в която се съдържат настройки за старт менюто, които са общи за всички потребители на системата

uExplore all users (Водач с общо за всички меню) – Отваря същата папка, като показва дървовидната структура

Меню  Старт / Команди

Менюто Start (Старт) включва команди и подменюта, чрез които можете да достигнете и използвате почти всички ресурси, с които разполага компютъра.

Щракнете бутон Start (Старт)èОтваря се меню Start (Старт) èЩракнете върху команда, за да извършите някое от по-долу описаните действия

uAccessories (Принадлежности) – инсталират се заедно с операционната система

uПрограми на потребителя – това са програми, които всеки потребител сам инсталира (офис пакети, приложения за обработка на звук, видео, бази от данни и др.)

uStartUp – приложения, които се стартират заедно с Windows.

uControl panel (Контролен панел)- отваря се Control panel (Контролен панел)

uNetwork and dual-up connections (Мрежови и комутируеми връзки) – отваря се  списък с мрежовите връзки на компютъра, както и помощник, който ще ви помогне да създадете нови такива.

uPrinters (Принтери) – съдържа списък с инсталираните принтери, както и помощник, който ще ви помогне да инсталирате нов принтер.

uTask bar&Start menu… (Лента със задачи) – позволява да персонализирате изгледа на старт менюто и лентата със задачи

uFor files or folders (За файловете или папките)- стартира процедура за търсене на файлове и/или папки по зададени от вас критерии

uComputer – търсене на сървър или компютри включени в локалната компютърна мрежа

uOn the Internet – търсене на информация от Internet(Стартира Internet Explorer  и извежда страницата за търсене по подразбиране).

uFor people-Търсене на хора по различни критерии на вашия компютър или в Internet

Меню  Старт / Настройка

Можете да извършвате различни настройки в меню Старт, да добавяте и да премахвате програми.

Бутон Start (Старт) èКоманда  Settings (Настройки) è Команда Task bar& Start (Лента със задачите и бутона старт)è Отваря се диалогов прозорец  è Страница Start menu programs (Програми на менюто старт) è

uАко искате да добавите програма è  Щракнете бутон Add (Добави) è Отваря се диалогов прозорец Create Shortcut (Създай пряк път) è Щракнете бутон  Browse (Път) è Отваря се диалогов прозорец Browse (Път) è Изберете програмата, която ще включите в  меню Старт è Open  (Отвори) èNext (Следващ) è Отваря се диалоговия прозорец Select Program Folder (Избери път) è Маркирайте мястото на новата  директория è Next èЗадайте име на новия Shortcut (Пряк път) è Finish  (Край)

uАко искате да премахнете програма è Щракнете бутон Remove (Премахни) è Отваря се диалогов прозорец Remove Shortcuts/Folders (Премахни пряк път/Папка) è Изберете програмата, която искате да отстраните è Close

uАко искате да разгледате по-подробно включените в меню Старт програми è Щракнете бутон Advanced (Разширени) è Отваря се папката Menu start (Меню Старт)

uАко искате да изтриете съдържанието на папка DocumentsèStart Menu ProgramsèDocuments MenuèClearèOK

Меню  Старт / Подреждане на програмите

Подменютата на програмите в менюто Start (Старт) стават все повече и все по-неподредени, колкото повече програми добавяте в системата си. Входовете към програмите се появяват не в азбучен ред, а по реда на инсталирането им.

Бутон Start (Старт) è Команда Programs (Програми) è Щракнете с десен бутон на мишката върху списъка с програмите è Отваря се контекстно меню (Икони/Контекстно меню) è Команда Sort by Name (Сортирай по имена) è Групи или подменюта ще се появят в началото на списъка (азбучно подредени) и индивидуалните обекти ще ги следват – също в желания ред.