РАБОТА С КОМПЮТЪР

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения / Работен екран

С малки разлики, работните екрани на приложенията работещи в среда на Windows си приличат и използват еднотипни елементи за управление.

 

q       Системно меню - Всеки прозорец в Windows притежава системно меню. За да го покажете щракнете с левия бутон на мишката върху горния ляв край на прозореца или използвайте клавишната комбинация Alt+Space.

q       Заглавен ред - Показва името на отворения документ и съответното приложение.

q       Системни бутони -Изпълняват функции по управление на прозорците, които се дублират с тези от системното меню.

q       Ред за менюта - Съдържа командите на приложението. Организирани са йерархично чрез падащи менюта. Командите са специфични за всяка програма.

q       Инструментални ленти - Те представляват набор от бутони, които при натискане активират съответна функция (дублиращи се с команди от реда за менюта). Всяка програма може да има няколко инструментални ленти. Една от лентите стояща непосредствено под реда с менютата се нарича стандартна и често е една и съща за различни програми.

q       Ленти за превъртане (Scroll bars) - При работа с голям документ се случва така, че на екрана се изобразява само част от него. За превъртане на изображението в екрана се използват специални ленти, представляващи хоризонтален и вертикален правоъгълник, в краищата на които има стрелки а вътре в тях правоъгълен плъзгач. Има няколко начина за превъртане:

u Щракнете с левия бутон върху плъзгача и като задържите го преместете там където желаете

u Позиционирайте показалеца на мишката някъде в лентата за превъртане è Натиснете и задръжте левия бутон è Изчакайте плъзгача да заеме желаното от вас положение.

       uЩракнете върху съответната стрелка, намираща се в края на лентата èЗадръжте è Изчакайте плъзгача да заеме желаното от вас положение

q       Ред за състояние (Status bar) - В най-долната част на главния прозорец на приложението се разполага ред за състоянието в който се извежда информация за текущото състояние на процесите и друга служебна информация.

Системно меню / Команди

Щракнете върху иконата è Отваря се системното меню è Използвайте някоя от командите:

q       Restore (Възстанови) – ако прозорецът е макси­мизи­ран възстановява началния размер.

q       Move (Премести) – режим на преместване на прозо­реца. Esc –  изход от режима

q       Size (Размер)- режим на промяна размерите на прозореца.   Esc – изход от режима.

q       Minimize (Минимизирай) - прозорецът е активен само в лентата със задачите (Task bar).

q       Maximize (Максимизирай) – установяват се максимални размери на прозореца.

q       Close (Затвори) – затваря прозореца

Системни бутони / Действия

Minimize  Alt+Space+N (Минимизирай)

Свиване на прозореца така, че той да се вижда само в лентата със задачи

Maximize Alt+Space+X (Максимизирай)

Разпъване на прозореца до максимално възможния размер

Close Alt+F4 (Затвори)

Затваря прозореца на активното приложение(примерно документ на Word) или на самата програма.

Restore (Възстанови)

Чрез този бутон се задават нормалните по подразбиране размери на прозореца

 

Приложения / Отваряне с бързи клавиши

Меню Start (Старт) è Намерете  програмата è Щракнете върху нея с десния бутон è Изберете Properties (Свойства) è В диалоговия прозорец  изберете бутона Shortcut (Пряк път) è Изберете полето Shortcut key (Клавишна комбинация è Натиснете избраната комбинация от клавиши, с която искате да задействате програмата. uКомбинациите от клавиши не трябва да са еднакви за различни програми è OK

Приложения / Затваряне на блокирала програма

При възникване на проблем, докато работите в дадена програма клавиатурата и /или/ мишката стават неактивни се налага да затворите или да излезете от програмата.

Натиснете клавишите Ctrl+C,

uАко не помогнеèНатиснете клавиши Ctrl+Q.

uАко не помогнеèНатиснете клавиши Ctrl+X.

uАко не помогнеèНатиснете клавиши Ctrl+Alt+DelèОтваря се прозорец “Close ProgramèИзберете /маркирайте с мишката/ блокиралата програма è End Task /край на задачата/; Shut Down /спиране на компютъра/ или повторно натискане на клавишната комбинация Ctrl+Alt+Del /рестартиране на компютъра/.

Диалогов прозорец / Компоненти

За повече от настройките се използват диалогови прозорци. Те ви дават възможност да пригодите работната среда на Windows към собствените изисквания.

q       Заглавен ред - в него е разположено заглавието на прозореца и системните бутони за затварянето му и за търсене на помощ.

q       Опционни бутони - чрез тях се активират или деактивират конкретни функции, характеристики, програми и други параметри.

 

q       Поле за стойност - служи за въвеждане конкретна стойност за даден параметър. Стойностите  могат да се въвеждат директно от клавитурата или чрез помощните странични показалци.

q       Списъчно поле - чрез него се въвеждат данни от списък. Списъкът се отваря като щракнете върху стрелката в дясната страна на полето.

q       Текстови полета - въвежда се текст, за търсене , сравняване и т.н.

q       Командни бутони - чрез тях се стартира определена процедура, като най-често се използват за отваряне и затваряне на прозорци.

Програма Paint / Активиране

Бутон Start (Старт)èКоманда Programs (Програми) è Команда Accessories (Принадлежности) è Програма Paint (Художник) è Отваря се работния екран на програмата.

Програма Paint / Преместване ИЛ

Щракнете над (по дължината) на инструменталната лентаèОколо нея се появява рамка. Издърпайте рамката там, където ви харесва да се намира и пуснете бутона на мишката.

Програма Paint / Действия с екрани

Ако създавате ръководства или документация за работа в среда на Win­dows, тази програма ще ви бъде изключително полезна. Чрез нея вие може­ да копирате даден екран, да го отпечатате, да изрежете части от него и т.н.

uАко искате да разпечатате активния екран èНатиснете клавиша Print Scrn èПрограма Paint/ АктивиранеèМеню Edit (Редактиране)è Команда  Paste (Вмъкване)è Отговорете с Yes è Екрана се появява в Paint è Разпечатайте копирания екран

 uАко искате да отрежете част от екрана (примерно икона или меню) è Щракнете върху бутонаèПоказалеца се преобразува в кръстчеèОчертайте частта от екрана, която искате да копирате è Меню Edit (Редактиране)è Команда Copy (Копирай) èВмъкнете изображението в документ на Word.

Телефонен разговор / През модем

Имате ли тонколони, модем, микрофон или телефонна линия, свързана към компютъра ви? Ако отговорът е да, то тогава можете да се обадите по телефона, дори без да вдигате слушалката!

Щракнете бутона Start (Старт) è Изберете Programs (Програми) è Accessories (Принадлежности) è Phone Dialer (Телефон) è В прозореца Number to Dial (Избери номер) напишете номера, който желаете да наберете è Щракнете върху Dial (Набери) è Телефонът иззвънява, през тонколоните на другия край чувате човек и отговаряте през микрофона è За да затворите, кликнете върху Hang Up (Вдигни).