ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

 

МИШКА

Мишка / Функции

Немислимо е да си представите работа с компютър без мишка. Ще я ползвате като основен инструмент и е необходимо добре да усвоите действията с нея.

Функция

Действие

Пример

Щракане

Установете показалеца на мишката се върху обекта è Натиснете и бързо отпуснете левия бутон на мишката.

q       Активиране на бутон

Двукрат­­но щракане

Установете показалеца на мишката  върху обекта è Два пъти  натиснете и бързо отпуснете левия бутон на мишката

Стартиране на програми

Щракане

 с десен

бутон

Установете показалеца на мишката върху обекта è Натиснете и бързо отпуснете десния бутон на мишката.

Активиране на контекстно меню

Влачене

 с ляв

 бутон

Маркирайте текста или обекта è Установете показалеца на мишката се върху обекта è Натиснете левия бутон на мишката  и без да го отпускате,  преместете  показалеца на новото място.

Преместване на маркиран текст, графични обекти и други елементи.

Влачене

с десен

бутон

Маркирайте текста или обекта è Установете показалеца на мишката се върху обекта è Натиснете десния бутон на мишката  и без да го отпускате,  преместете  показалеца на новото място. При отпускане на бутона се отваря контекстно меню è Изберете начина на копиране.

Преместване на обекти, файлове, папки и т.н.

Клавиши / Имитация на мишка

Можете да използвате цифровата клавиатурата, за придвижване по екрана или през документ, така както го правите с мишката.

98 Контролен панел/ Активиране è Accessibility OptionsèКликнете на Mouse èИзберете Mouse Keysè ОК.

uКогато задържате клавиша Ctrl, ще увеличавате скоростта, на курсора

uСъс Shift ще я намалявате.

XP Start (Старт) èAll programs (Всички програми) èAccesories (Принадлежности)èAccessibility (Достъпност)è Accessibility Wizard (Съветник за достъпност) èМожете да задавате множество настройки с помощта на съветника

КЛАВИАТУРА

Специални клавиши / Действия

Всеки странно надписан клавиш си има точно определе­на функция. Самостоятелно или в комбинация с други клавиши те са отличен инструмент в ръцете на опитните потребители.

Клавиш
Действие

Esc

q       За отменяне някакво действие на програма

q       За изход от нещо и т.н.

Enter

q       За завършване въвеждането на параграф или заглавия, преди преминаване на следващия.

q       За положителен отговор на въпрос

q       За извършване на действие по подразбиране

Tab

q       За формиране на  отстъпи в текста

За въвеждане на главни букви

Shift

Сменя регистъра на клавиатурата.

uАко Caps Lock  е  неактивен, натиснете едновременно  Shift  и клавиш, за да въведете символ от горния регистър

uАко Caps Lock  е  активен, натиснете едновременно  Shift  и клавиш, за да въведете символ от долния регистър

Ctrl

За подаване на команди към компютъра.  Командата се подава с едновременно натискане на клавиша Ctrl и някой от символите на клавиатурата

Alt

Предназначението му е аналогично на клавиша Ctrl.

Ins

q       За превключване в режим на  въвеждане на нов символ с изтриване на стар (заместване).

q       За добавяне елемент в списък и т.н.

Backspace

 За премахване на символа в ляво от курсора.

Del

q       Премахване на маркиран елемент или обект

Home

 За преход в началото на ред, списък и т.н.

End

За преход в края на ред, списък и т.н.

PgUp

За преместване на екрана надолу.

PgDn

За преместване на екрана нагоре

Стрелки

Служат за преместване на курсора - една позиция в съответната посока.

PrScr

Поставя снимка на екрана в Clipboard

Pause/Break

Спира за момент изпълнението на текущата операция

Клавиши / Звук

98 Контролен панел/ Активиране è Accessibility Options (Опции за достъпност) è Keyboard (Клавиатура) èUse ToggleKeys (Използвай... è OK.

Цифрова клавиатура / Действия

Имате възможност с едни и същи клавиши от клавиатурата  да въвеждате цифри или да управлявате курсора на мишката по екрана.

Натиснете клавиш Num Lock è Светва съответния светодиод è Можете да работите с цифровата клавиатура

uАко натиснете отново клавиш Num Lock, можете да ползвате тази клавиатура за преместване на курсора на мишката.

 Клавиш Shift / Действия

Ако имате навика да работите само с мишката или само с клавиатурата, изпускате много възможности, които ще ви улеснят, ако ги използвате заедно.

uБързо маркиране на текст

Поставете курсора в текста, който искате да маркирате è Натиснете Shift è Задържайки Shift докато натискате клавишите за движение (стрелките или Home, End, Page Up или Page Down) може да разширите маркираното поле в желаната посока.

uБързо маркиране на няколко файла

Изберете една икона è Натиснете и задръжте клавиша Shift è Щракнете върху друга икона , за да изберете както тези две икони, така и всички останали между тях.

uИзтриване веднага

Маркирайте файловете или папките, които искате да изтриете è

uНатиснете едновременно клавишите Shift и Delete è

u Натиснете клавиша  Shift докато влачите някоя икона към Recycle Bin è

Избраните файлове или папки ще бъдат изтрити без те да бъдат съхранени в Recycle Bin.

uБързо рестартиране

Отваряне на файл в друго приложение

Ако искате да отворите файл с някоя програма, различна от тази към която е причислен дадения тип файл è Щракнете с десния бутон върху него докато задържате клавиша Shift è. От контекстното меню изберете Open with è Укажете с коя програма желаете да отворите файла.

Натиснете клавиша Shift è Щракнете два пъти върху дадена папка, за да я отворите в прозорец на Explorer с две рамки.

uИзвеждане на контекстното меню

Еквивалент на щракване на десния бутон на мишката - натиснете клавиша Shift+F10

Клавиш Win / Действия

За да улеснят работата на потребителите на Windows, производителите на клавиатури са добавили клавиша. WIN

WIN

Отваря меню Старт

WIN+ E

Отваря Win Exploring 

WIN+ F

Отваря диалогов прозорец Търсене на файлове

WIN+ M

Затваря всички активни прозорци

WIN+ Shift+M

Отваря активните прозорци

WIN+ R

Отваря диалогов прозорец Изпълни

WIN+ Break

Отваря диалогов прозорец Системни опции

WIN+ Tab

Превключване на бутони в лентата със задачи

WIN+ F1

Отваря диалогов прозорец  Windows Help

Функционални клавиши/Действия

F1

Отваряте диалогов прозорец  Windows Help

F2

Маркирайте файл или папкаèЩракнете бутонаè Преименувайте файла или папкатаèEnter

F3

Отворете папкаèЩракнете бутонаèОтваря се диалогов прозорец Find èОсъществете търсене на файл или папка. 

F4

Показване на списъка от лентата Adress в My Computer или Windows Explorer

F5

Обновявате  съдържанието на папката 

F6

Превключване между панелите в WE

F10

Активирай меню

Диалогови прозорци/Действия с клавиши

Действията които извършвате с мишката върху диалоговите прозорци, може да осъществявате и с клавиатурата. Понякога това е по-ефектив­но.

ESC

Завършване на текущото задание

SPACEBAR

Натискане на бутон или поставяне на флаг

ALT+ подчертана буква

Натискане на бутон започващ със същата буква

ENTER

Натискане на избран бутон

SHIFT+TAB

Движение назад по управляващи елементи

CTRL+SHIFT+TAB

Движение назад по страници

TAB

Движение напред по управляващи елементи

CTRL+TAB

Движение напред по страници

BACKSPACE

Измества маркера на едно ниво по-високо в дървото на директориите

Клавиш Alt/ Действия

Както клавиша Shift, така и Alt може да ви даде много възможности, когато го използвате съвместно с клавиатурата.

Alt+Tab

Превключва задачите напред (с показване списъка на  задачите

Alt+Shift+Tab

Превключва задачите назад (с показване списъка на  задачите

Alt+Esc

Превключва задачите напред (без показване списъка на  задачите

Alt+Shift+Esc

Превключва задачите назад (без показване списъка на  задачите

Alt+F4

Затваряне на активен прозорец (ако няма активен прозорец – изход от Windows)

Клавиш Ctrl / Действия

Както клавиша Shift, така и Ctrl може да ви даде много възможности, когато го използвате съвместно с клавиатурата.

Ctrl+Shift+Клавишите за управление на курсора

 Маркиране на цели думи от текста

Ctrl+Z

 Отмяна действие на Windows

CTRL+ESC

Отваряне на меню Старт

CTRL+F4

Затваряне активния прозорец в програма

Натиснат клавиш CTRL  по време на преместване на файл

Копиране на  файл

Ctrl+C

uЗатваряне на блокирала програма

Ако не помогне è Натиснете клавиши Ctrl+Z.

uИзпълнява функцията “Copy

CTRL + A

Маркиране на всички обекти или целия текст /Select All/

CTRL+Home

Придвижване в началото на документа или прозореца

CTRL+End

Придвижване в края на документа или прозореца

CTRL+X

Изпълнява функцията “Cut/Преместване/

CTRL+V

Изпълнява функцията “Paste

Символ / Въвеждане без клавиатура

Ако пишете документ и ви е необходимо да използвате символ, който не присъства на клавиатурата, то използвайте програмата Character. Map.

Start (Старт)è Accessories (Принадлежности) è System Tools (Системни инструменти) è Character Map (Таблица на знаците) è Изберете символа, който ви трябва è Щракнете върху бутона Select (Избери) è Copy (Копирай) и прилепете (paste) символа в документа си.