ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОМПЮТЪРА

 

Компютър/Изключване

Приключете работа с всички програми, като затворите съответните

файлове è Щракнете бутон Start (Старт) è Диалогов прозорец Shut down (Изключване на системата) è Изберете от списъка è

q       Shut down  - изключване на системата.

q       Restart - рестартиране на системата.

q       Stand by - привежда системата в режим на минимална консумация на енергия. Имайте предвид, че съдържанието на паметта не се записва и при евентуален срив се губи. Възможността за привеждане в Standby трябва да се поддържа от хардуера.

q       Hibernate - при изключване на компютъра, съдържанието на паметта се записва на твърдия диск така, че когато пуснете отново компютъра той се установява в работното положение от което сте го спрели. Възможността за hibernate трябва да се поддържа от хардуера.

èОК

Компютър/Блокировка

При несъвместим драйвер на устройство или лошо конфигуриран хардуер.

Ctrl+Alt+Delete  è  Диалогов прозорец  Windows security (Безопасност) è Щракнете бутон Lock computer (Блокировка) è Диалогов прозорец Unlock computer (Премахване на блокировката) è За да премахнете блокировката въведете името и паролата си в съответното поле

Компютър/Топъл рестарт

По този начин се рестартира само Windows, а не целия компютър

Щракнете бутон Start (Старт) è Диалогов прозорец Shut down (Изключване на системата) è Команда Restart (Рестартиране на системата) è Задръжте натиснат клавиш SHIFT èОК

Компютър/Авариен рестарт

Ако системата ви е блокирала и комбинация­та Ctrl+Alt+Del не помага.

Натиснете клавишите Ctrl+Esc è Отваря се менюто на бутон  Start (Старт) è Компютър/Изключване (Restart)