СТАРТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРА

 

Компютър /Старт

С натискане на бутон Power (Захранване), включете компютъра. Стартират тестове за проверка на основните компоненти. Активизира се BIOS, който конфигурира системата и зарежда операционната система

uАко по време на тестването се открие грешка, се появява съответно съобщение.

uАко на компютъра са инсталирани повече ОС, се появява меню за избор на ОС, която да се стартира.

Натиснете F8 за избор на специфичен режим на стар­тиране на ОС.

uАко в зададеното време (настройка на стартирането) не укажете ОС, по подразбиране се стартира първата ОС в списъка.

uАко са зададени няколко апаратни конфигурации за работа на компютъра,  се появява меню за избор.

uАко използването на компютъра е защитено с парола, се появява диалогов прозорец за въвеждане името на потребителя и паролата му.

uМожете да започнете работа с компютъра

Компютър/Лош старт

Ако ОС не се стартира в нормален режим е необходимо да изберете някой от специфичните режими за стартиране и да се опитате да установите причината за лош старт.

Компютър /Старт è Поява на меню за избор на ОС è Натиснете F8 è В диалоговия прозорец изберете някой от специфичните режими за стартиране

uSafe mode (Безопасен режим) – зареждат се минималното количество файлове и драйвери, необходими за работа на ОС

uSafe mode with Networking (Безопасен режим + зареждане на мрежовите драйвери )

u Safe mode command prompt (Безопасен режим + команден ред) – Вместо графичен интерфейс се използва команден ред.

uEnable boot logging (Режим при който се създава файл  ntblog.txt в който се записват устройствата и драйверите които се зареждат по време на стартиране. Различните безопасни режими също добавят информация в него. Използва се за определяне на причините довеждащи до проблеми в стартирането на системата)

uEnable VGA mode (Стартира системата с разделителна способност на екрана 640x480 точки, използва се стандартен VGA драйвер за монитора)

uLast know configuration (Стартиране на последната сполучлива конфигурация)

uDirectory services restore mode (Режим при който се настройват някои специфични за Windows 2000 Server възможности)

uDebugging mode (Режим на настройка – информацията за настройките се предава по сериен канал на друг компютър)

uBoot normally (Обикновено стартиране на ОС)

uReturn to OS choices menu (Връщане към избор на ОС)

Лош старт/Възстано­вяване на системата

Особено неприятни са моментите, когато Windows отказва да се зарежда по стандартния начин, като ви показва само командния ред. Предоставените помощни програми с Windows са скромни по възможности. Някои по-често от използваните са:

SCANDISK - за диагностика на диска и файловата система

SYSTEMS FILE CHECKER – проверка на системните файлове

SCANREG - за диагностика на базата от данни съдържаща системната информация Registry.

uАко Windows след два или три опита отказва да се зареди, дори в безопасен режим (Safe Mode) è Заредете системата в команден режим (Command Prompt) è Изпълнете командата Диск/ Сканиране за грешки  è Регистри / Сканиране SCANREG è При отсъствие на големи повреди SCANREG с голяма вероятност изправя грешките и работоспособността на системата.

uАко с помощта на SCANREG не успеете да възстановите системата, потърсете помощта на квалифициран специалист.

Windows/ Ускоряване на стартирането

Старт/Изчистване на автоматично стартирани програми è Старт/Премахване на излишни шрифтове è Старт/Премахване на ненужни драйвери è Старт/Намаляване на времето за изчакване   è  Старт /Настройка на Msdos.sys è Старт/Оптимизация на BIOS è Старт / Без проверка на Floppy B

Старт/Изчистване на автоматично стартирани програми

Намалете количеството на приложенията, които се стартират по време на зареждането на Windows. Тази процедура значително ще ускори времето на зареждане. Имайте предвид, че не всяка програма, която се зарежда при стартиране на компютъра ви е необходима.

Натиснете CTRL+ALT+DEL веднага след зареждане на системата è Установете програмите, които се зареждат автоматично с Windows è Премахнете излишните è

uЗа да премахнете иконите на ненужните програми è Щракнете с десен бутон на мишката бутон Start (Старт) è От контекстното меню изберете команда Open (Отвори) èВ диалоговия прозорец намерете папка Startup  (Стартиране при зареждане) è Унищожете ненужните програми

uЗа да премахнете временно  ненужните ви програми è Програма/ Настройка на системата MSCONFIGè В работния прозорец отворете страница Startup (Стартиране при зареждане) è Виждате списък на приложенията, които се стартират автоматично è Деактивирайте чрез премахване на съответния флаг всяка от програмите, която считате че няма да ви е необходима.

q       Findfast - Индексира от време на време всички Office документи на твърдия ви диск.

q       Office Startup (или osa.exe) -  помага на Office приложенията да се зареждат по-бързо, но не чак дотолкова, че да си заслужава RAM паметта, която поглъща.

q       Бърз старт на Microsoft Office – по-добре е за програмите, с които работите често да си създадете собствени икони в Desktop

Старт/Изчистване на програми от System Tray

В лентата System Tray (Системна лента) (редичката малки икони до часовника на Windows в десния край на лентата със задачи ) са включени иконите на редица програми, които много рядко ще използвате. Препоръчваме ви да изчистите всички икони, с изключение на кирилизиращите програми.

Поставете показалеца  на мишката върху всяка от иконите è След известно време се появява помощен текст, който указва коя е програмата è

uАко искате да я изключите è Щракнете с десен бутон върху иконата è От контекстното меню изберете опцията, която я изключва – обикновено Exit (Изход) или Close (Затвори)

Старт/Без проверка на нови FD (Гъвкави дискове)

Рядко ще ви се наложи да включвате нови флопи дискове. Проверката при всяко стартиране за наличието на такива устройства е напълно излишна.

Компютър /Свойства   è Страница Performance (Бързодействие) è Щракнете бутон File system (Файлова система) è Отваря се прозорец File system properties (Свойства на файловата система)  è Страница Floppy disk (Гъвкави дискове) è Изключете опцията Search for new floppy disk (Търси за нов диск всеки път когато се включва компютъра).

Старт/Премахване на излишни шрифтове

 Избавете се от излишните шрифтове. Ако техният брой е прекалено голям, това ще доведе до забавяне работата на системата ви. Реално на един домашен компютър се използват само няколко шрифта.

Внимавайте да не изтриете системните шрифтове, обозначени с червено.

uЗа да премахнете шрифтовете ръчно è Контролен панел/ Активиране è Щракнете двукратно върху иконата Fonts (Шриф­тове) è Отваря се диалоговия прозорец Fonts (Шрифтове) è Маркирайте иконата на шрифта è File (Файл)è Delete (Изтрий) è Отговорете утвърдително на въпроса дали наистина искате да унищожите маркирания шрифт

uЗа да се предпазите от премахване на шрифтове, които са необходими на системата или приложенията è Използвайте Програма де инсталатор, която автоматично проверява използването на всички ТТF файлове (например  Norton Clean Sweep)

Старт/Премахване на ненужни драйвери

 Премахнете ненужните драйвери. При стартиране на Windows се зареждат много програми, които управляват различни виртуални или физически устройства. Повечето от тях не са ви необходими при ежедневната ви работа с компютъра.

uЗа да премахнете драйверите на неизползвани от вас устройства è Стартирайте системата в защитен режим, като при старта държите натиснат клавиш F5 è Компютър /Свойства  è Страница Device manager (Диспечер на устройствата) è Внимателно анализирайте предложения ви списъкè Деактивирате устройствата, които реално не използвате

uЗа да премахнете ненужните ви 16-разрядни драйвери за използване в среда на DOS è Програма/ Настройка на системата MSCONFIG è В страниците  Autoexec.bat и Config.sys са включени всички командни редове, осигуряващи автоматичното стартиране на драйверите за  DOS è Дезактивирайте драйвера чрез флага, намиращ се на съответния ред.

Старт/Намаляване на времето за изчакване   

 Процедурата на стартиране на компютъра преминава през различни етапи при които потребителя трябва да въведе информация за съответните режими на работа. Съкратете това време за изчакване за да накарате вашия компютър да стартира по-бързо

uЗа да се намали времето за изчакване на меню за избор на ОСè Компютър /Свойства  è Страница Advanced (Допълнително) èБутон Startup and Recovery (Стартиране и възстановяване) è Задайте Default operation system (Операционната система, която ще се стартира по подразбиране)  è Задайте в Display list of operating systems for (времето  за изчакване стартирането на ОС) секундите за реакция на потребителя.

uЗа да се намали времето за изчакване меню за избор на режим на работа è Системни файлове / Редактиране   (Msdos.sys) è В раздел [Options] добавете ред BootMenu=0

uЗа да се намали времето за изчакване натискането на функционален клавиш  è Системни файлове / Редактиране   (Msdos.sys) è Добавете ред Switches= /f.

Старт /Настройка на Msdos.sys

Системния файл Msdos.sys включва основните параметри на стартирането на  компютъра. Чрез редактиране на файла вие можете значително да съкратите времето за стартиране.

Системни файлове / Редактиране è

uЗа да избегнете стартовото лого на Windows è В Options добавете реда Logo=0

uЗа да предотвратите изчакването на натискане на клавишa F8 за поява на меню с избор на опции, как да се стартира Windows è В Options добавете реда BootDelay=0 è Изтрийте реда BootMenuDelay

uАко няма да използвате компресиране на данни в диска è В Options добавете редовете Dblspace=0, Drvspace=0

uАко не искате автоматичното стартиране на ScanDisk (в случаите, когато системата не е била изключена правилно) è В Options добавете реда  AutoScan=0

uАко искате да изключите протоколирането на стартовия процес в bootlog.txt è В Options добавете реда DisableLog=0

uАко не работите в мрежа è В Options добавете реда Network=0

Старт/Оптимизация на BIOS

BIOS е другото място от където можете да оптимизирате старта на компютъра.

BIOS/Изходно състояние è Старт/Без проверка на нови FD è Старт /Бърз тест è Старт/ От диск Сè Старт / Без проверка на EIDE контролера

Старт/Без проверка на Floppy B

Не  проверявайте несъществуващи или несвързани флопита или твърди дискове

BIOS/Настройкаè

uPhoenix è Mainè Diskette BèNone

Старт/Без инициализи­ране на флопи­та­­та

BIOS/Настройка è

u AMI è Advanced CMOS Setupè Floppy Drive Seekè Disabled

uAward è BIOS Features Setupè Boot Up Floppy Seekè Disabled

uPhoenix è Тестът е деактивиран по принцип

Старт/Бърз тест

Деактивирайте проверката на оперативната памет. BIOS няма да проверява голяма част от хардуерните компоненти. Модулите RAM обикновено имат работен живот колкото и животът на самото PC.

BIOS/Настройка è

uAMI или Phoenix è Advanced CMOS Setup è Quick Boot è Enabled

uAward èFeatures Setup è Quick Power On Self Test è Enabled

Старт/Ръчен бърз тест

Можете да прескочите тестването на оперативната памет, когато пускате компютъра. Така ще спестите няколко секунди при зареждането.

Проверката на оперативната памет (RAM check) можете да прекъснете и ръчно с клавиша Esc.

Старт/От диск С

Не е необходимо да правите опити за стартиране на операционна система от устройство, на което тя не е инсталирана.

BIOS/Настройка è

uAMI èAdvanced CMOS Setupè

uPhoenixèMainè

В "Boot Sequence" задайте на първо място устройството, на което се намира операционната ви система - обикновено това е С.

Старт/ Без проверка на EIDE контролера

BIOS/Настройка è

uAMIèMainèНенужния каналè None

uAwardèStandard CMOS SetupèНенужния каналèNone

uPhoenixèBootèНенужния каналè None

Временни файлове/Изчистване при стартиране

От временните файлове обикновено няма нужда и трябва периодично да се изтриват,  за да не отнемат ресурси на компютъра.  Тази операция можете да извършвате автоматично при стартиране на компютъра.

Във файла autoexec.bat  въведете следните редове:

set tmp=c:\tmp

set temp=c:\tmp

set pktmp=c:\tmp

del c:\tmp\*.tmp>nul

Старт/Клавиши

С натискане на клавишите Esc, Ctrl и Shift можете ръчно да ускорите стартирането на компютъра.

uРъчно прекъсване проверката на оперативната памет

Проверката на оперативната памет (RAM check) можете да прекъснете и ръчно с клавиша Esc.

uБез програмите в Startup (Стартиране при зареждане) - По време на старта на Windows дръжте натиснат клавиша Ctrl

uБез Драйверите - По време на старта на Windows дръжте натиснат клавиша Shift