Въведение

За много хора на планетата, компютърът става ежедневна необходимост. Той се явява инструмент, повишаващ интелектуалните ни възможности и средство за работа и развлечения.

Компютърът е сложно устройство, и за да работи ефективно са необходими съответните настройки, които да го приспособят към вашите изисквания.

Това ръководство е предназначено да ви въведе в “тайните” на компютъра. Да ви ръководи, при необходимост от решаване на проблеми и периодична профилактика.

Създаването на софтуерни ръководства е трудна задача, поради постоянно променящите се версии. От тази гледна точка е възможно някои от включените в ръководството указания  да не съответстват на операционната система, с която работите.

Това ръководство е опит за създаване на електронно ръководство със “зърнесто съдържание”. Всяка от командите представлява зърно “атом”, което може да се използва многократно, в зависимост от конкретната ситуация.

Използвани са следните обозначения:

u - приход или указание;

è - действие.

За изучаване на материята, Вие разполагата с три екрана:

Ляв - за обхождане и работа с  коннтента;

Десен горе - за избраната команда;

Десен долу - за команда, коята е включена в основната команда.