ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Команден език

Описва действията включени в конкретните техники на Access.

Цели

¨Да се избегне повторяемост на описанието на едни и същи действия.

¨Да се създаде възможност за описание на едно завършено в общи линии приложение в рамките на една книга.

¨Да ви подпомогне при  възприемане, запомняне  и впоследствие, търсене на конкретни техники.

¨Да ви съдейства при усвояване на  програмни техники, т.е мисловно да изграждате програмни конструкции ( набор от команди) при създаване на приложения.

¨На някакъв етап на развитие да облекчи процесите по автоматизирано създаване на приложения.

Структура

Име на обект / Име на техниката ( пояснителен текст)

Име на обект - някой от обектите на Access (Таблица, Контрола  и т.н. ).  

Име на техниката - кратко наименование на съответната техника (Създа­ва­не,  Свойства, Нов и т.н. )

Пояснителен текст - в зависимост от командата,  конкретизира насочеността на техниката (конкретен обект, свойство, функция и т.н. )

 

Именоване на обектите

При създаване на едно приложение ще ви се наложи да работите с много     (от 100 до 500 обекта на базата данни). Ще ви бъде много трудно да обхванете и управлявате работата по създаване на приложението, ако нямате някаква система за наименоване  и чрез нея за подреждане на това множество от обекти,. Това налага още при обучението си,  да обмислите детайлно този проблем и да намерите подход за реализирането му.

По-долу е описан един опит за структуриране на обектите чрез техните имена. Той е базиран на разширено с добавки име и използване на български език.

Структура на името

Access установява определени правила за именоване на променливите и константите. Те са вализни при използване в разработката на VBA.

¨Всички имена трябва да започват с буква.

¨Името може да съдържа само букви, числа и символ за подчертаване. Пунктуални знаци и пробели не се допускат.

¨Името може да съдържа до 255 символа.

¨Името не може да включва ключови или други за резервирани  думи, използвани от Access.

В допълнение към тези правила, програмистите са приели ред споразумения за именоване, които опростяват разшифровката на програмен код.

 Най известно е споразумението за именоване на Лежински, което се използва във VB  от 1995г.

Пример:

Обект

Приставка

Форма

frm

Отчет

rpt

Заявка

qry

Таблица

tbl

Бутон

btn

Комбо бокс

cbo

Контрол

ctl

Образ

img

 

Предлаганата в книгата методология се отклонява от тези споразумения за наименоване. Това е оправдано от целите, които си поставя книгата: Да обучи в създаване на собствени приложения потребители, които не владеят английски, не са програмирали и значително по-добре ще се оправят в едно множество от български вместо английски наименования.

Този подход не влияе върху качеството на приложението. Достатъчно е когато ползвате имената на обектите, да ги поставяте в квадратни скоби.

Предлаганата ви структурата на името включва пет части и има следните характеристики:

¨Не е задължително всички части да присъстват в името.

¨Използват се български наименования, написани на кирилица.

¨За разделител между отделните части се използва наклонена черта.

¨Името трябва да бъде кратко и изразително.

 

[префикс] [приставка] Базово име [класификатор]  [суфикс]

 

q           Базово име - започва с главна буква и е желателно да съответства на обектния модел.

q           Префикс -. идентифицира класа на обекта в обектния модел.

q           Приставка - идентифицира класа на обекта в програмната среда.

q           Класификатор - явява се допълнение на базовото име и служи за описание на обекта в контекст.

q           Суфикс - добавя по-детайлна информация за обекта.

Обозначения на отделните части на името

 

Префикс

Прис­тавка

Базово име

Класи-фикатор

Суфикс

ОВ обект за връзка

ОП обект процес

ОО основен обект

ОПО подчинен обект

 ОС обект справка

Т  таблица

З заявка

Ф форма

О отчет

М макрос

ХххххХ

По избор

По избор