ЕТАПИ НА  РАЗРАБОТКАТА

 

Оформяне на изискванията

Преди започване разработката на едно приложение е важно да определите детайлно изискванията към него. Дори и да сте много добре запознати с проблема, който ще решавате, навярно освен вас ще има и други потребители на приложението. Добре е изискванията да са оформени писмено във вид на задание и утвърдени от шефа ви. Добре е също така предварително да сте получили одобрението на колегите си и съгласието им да работят заедно с вас. Обърнете особено внимание на средата в която ще работи приложението и на интерфейса с други програмни приложения. Стремете се още на този етап да уточните основните функции, които ще реализирате и базовите характеристики. При оформяне на изискванията към приложението имайте предвид следните ключови думи: производителност, функционалност, сигурност, мащабируемост,  съвместимост, използваемост, разбираемост и т. н.

Създаване на обектен модел и речник на данните

Това е най-важния етап в разработката. Вие може много добре да владеете техниките на Access или на друга програмна среда, но това определено няма да ви помогне да реализирате функционално и ефективно приложение, ако не можете да правите добър анализ и моделиране на данните. По същия начин както една не добре конструирана сграда се руши при първото земетресение, така и вашето приложение може да рухне, ако не сте го изградили на здрава основа  -  добър обектен модел на данните. Вие ще станете добър разработчик на приложения само, ако успеете да настроите начина си на мислене към аналитично и детайлно осмисляне на нещата от заобикалящия ви свят. Естествено е това да става на базата на определен обектен модел. Помъчете се  да работите с речник на данните. Това ще ви подпомогне не само в хода на разработката, но и в следващи разработки. Ще се убедите че съществува повторяемост на обекти и атрибути  дори при качествено различни разработки.

Създаване на таблиците

Ако сте се отнесли сериозно към създаването на обектен модел и съпътстващия го речник на данните, този етап ще бъде лесен за изпълнение. Важно е да не забравяте, че  всяка грешка на този етап в определяне типа на данните, дефинирането на релациите и индексирането, може сериозно да забави разработката ви.  

Създаване на заявките

За да получавате необходимата ви информация е необходимо да създавате заявки. Тази дейност ще ви съпътства през целия жизнен цикъл на приложението. При създаване на формите ще са ви необходими заявки, чрез които да вадите различни сечения на данните, както и да направите процеса на въвеждане на данните по ефективен. Основно на база на заявки, вие ще създавате отчети. Заявки ще са ви необходими при архивирането на данни, както и при други административни дейности. По време на експлоатация на приложението ще ви се налага да създавате заявки за задоволяване на ваши и на колегите ви потребности от нова информация.

Създаване на формите.

Този етап ще изисква определени  усилия от ваша страна и ще ви създава най-много главоболия. Пред вас стои задачата да организирате удобен потребителски интерфейс и ефективно управление на приложението. Дейностите са  разнообразни и изискват добро познаване и комбиниране на техниките за работа с контроли, макроси и заявки. Често се налага да се реализират сложни процедури, чиято ефективност ще зависи от начина ви на логическо мислене. 

Създаване на отчетите.

Отчетите имат представителен характер и от тях до голяма степен ще зависи мнението на по-високостоящите за вас и вашето приложение. Така че на този етап освен на добра функционалност,  трябва да заложите и на добър дизайн.

Общи действия

На този етап има да изпълнявате цял куп разнородни дейности - създаване на менютата осигуряване на сигурността, стартиране на приложението, съхраняването му, архивиране на данните и други.

Въвеждане на стари данни

Много рядко някое приложение стартира от нула, т.е. няма стари данни, които ще са необходими. Този етап може да бъде много обременителен, ако трябва да се въвеждат данни за период от една, две години. При такава ситуация могат  да ви помогнат възможностите, които предоставя Access за изтегляне на данни от други програмни продукти. 

Тестване

Ако вие ще употребявате разработеното от вас приложение, не е необходимо много сериозно тестване, тъй като винаги ще можете да отстраните възникнала неизправност. В противен случай е задължително да  отделите внимание и време за тестване на приложението.

Интегриране на  приложението

На този етап вие трябва да създадете интерфейса с други програмни продукти във вашата организация, ако те съществуват. Ако ви липсват знания за решаване на този проблем, потърсете помощта на системния администратор.