ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ

 

Последователност на обучението

 

На фигурата е показана общата концепция за знанията, които трябва да получите, за да достигнете определено ниво на професионализъм при създаване на приложения.  На практика, ако започвате от началото ще са ви необходими  следните етапи на обучение:

Базови знания - тези знания се натрупват  непрекъснато след вашето раждане.Те стоят в основата на вашето развитие и от тях зависи  нивото, до което ще достигнете.

Специфични знания - те касаят изучаването на конкретна материя, в нашия случай това са техниките и средствата на програмната среда Access. Тези знания се натрупват вследствие на:

¨Уменията ви  да формализирате и разпределяте техниките по предназначение, така че когато ви потрябват, да ги вадите от съответната кутия на  паметта си. Предлаганият  в книгата  команден език има за задача да ви подпомогне в това занимание.

¨Натрупан практически опит, когато използването на набор от техники става интуитивно и не изисква от вас особено напрежение.  

Системни знания - това  са знанията ви за света, но от системна гледна точка.

¨Чрез тях вие ще можете да декомпозирате системата, наречена реален свят на много нива  и на много подсистеми.

¨Чрез тях ще можете да създавате завършени от начало до край приложения.

¨Чрез тях ще можете да интегрирате малките системи в по-големи, тях в още по-големи и т.н.

¨Практически знания - тези знания вие ще натрупате вследствие на непрекъснати опити да създавате нови приложения.

Системни и практически знания

В книгата се предвижда обучението ви да се осъществи на база конкретно приложение “Управление на производствена фирма”. В примера фирмата се занимава с производство и продажба на печатни издания - книги, брошури, рекламни материали и т.н., но практически това може да бъде всяка друга фирма, занимаваща се с производствена дейности и продажби.  Разликата ще се състои във въведените данни. Приложението ви ще се базира на трите основни процеса: доставка на материали è производство на стоки è продажба на стоки. Всеки един от тези процеси ще се яви, като един отделен модул, който последователно трябва да разработите в хода на обучението си. При разработка на приложения вие винаги трябва да се стремите да разбивате приложението на колкото е възможно повече модули, като при това отчитате  взаимните връзки по между им. Започнете от модула, който е най-монолитен и най-малко свързан. В примера това  е модула “Доставка на материали”.

В книгата ви се предлага пример с реализация на модул “Продажба на стоки”. Въпреки, че това решение противоречи на гореизложената логика, то се налага по следните причини:

¨Ако сте изучавали бази данни или чели някаква литература в тази област, навярно сте забелязали, че почти всички примери наподобяват реализирането на процеса “продажба на нещо”.

¨Голяма част от бизнес приложенията употребяват модела “продажба”.

¨Използването на модела продажба, улеснява демонстрирането на добри техники на проектиране и разработка на приложения с използването на бази данни.

¨В ядрото на модела ще откриете повечето от възможните ситуации за реализация на едно приложение.

Предлагаме ви, ползвайки изложения в книгата материал да преминете следните етапи на обучение:

1. На този етап вие ще разработвате модула “Продажби”, следвайки стъпка по стъпка указанията в книгата.

2. На този етап вие ще разработите модул “Доставки”, като в обектния модел замените клиент с доставчик, продажба с доставка и извършите същите действия, както при разработката на модула “Продажби“.

Ако чувствате, че добре сте усвоили техниките в модул “Про­дажби”, опитайте да копирате модула и да го доработите, чрез замяна на съответните наименования.

3. На този етап вие ще разработите модул ”Производство”, като ползвате дадените в приложение  обектен модел и речник  на данните.   

4. На този етап вие отново, но вече самостоятелно ще разработите модул “Продажби”,  като ползвате резултатите от разработката на предходните два модула.

5. До този етап вие трябва да обедините трите модула в едно приложение, като отделите обектите на всеки от модулите в групи и създадете общи заявки и отчети.

 

Ако този подход ви затруднява или ви се струва много продължителен, можете сами да осмислите и подберете етапите на обучение. Все пак важен е крайния резултат, а не пътищата за неговото достигане.