ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

Предназначение

 Предлаганата ви методологията е предназначена за създаване на програмно приложение и не обхваща изцяло дейностите по изграждане на една информационна система. Тя касае само един от елементите на информационната система  - компютърната технология. Ако ви е необходимо да направите анализ и проектиране на цялостна информационна система, ползвайте методологията описана в Л 5.

Цел

Да подпомогне крайните потребители в усилията им не само да употребяват, но и  да разработват конкретни информационни приложения.

За да сте в крак със съвременните тенденции на развитие на програмното осигуряване и ако искате да сте на добра позиция в условията на информационното общество, вие трябва да преминете от другата страна на “барикадата”, т.е от краен потребител да станете разработчик и потребител на информационни приложения.

Непрекъснато развитие

В приложението ви отсъства по­ня­тието ”крайна вер­сия”, като винаги съ­­ществува въз­можността да из­вършите ревизия на решенията си,  дори и когато приложението ви е внедрено.

Приложението ви непре­къс­нато се развива в процеса на жизнения си цикъл и  никога не “умира”. То се променя, за да удовлетвори динамично променящите се условия. Увеличеното време на разра­ботката трябва да разглеждате по-скоро като нещо позитивно, отколкото не­га­тивно. Промените, които се налага да извършвате периодично, са по-скоро необходимост, отколкото проблем. По този начин вие ще решите проблема с честите промени, което е мно­го съществено за динамичната среда, в която живеем.

Модулно изграждане

Изграждайте приложението си на модулен принцип. Всеки модул ще реализира един от основните процеси на вашето приложение. Разра­бот­вайте и внедрявайте модулите последователно, чрез използване на подхода за създаване на прототип. Възможно е за съкращаване на сроковете модулите да се раз­работват и внедряват паралелно от различни екипи.

 

 

Базата данни - основа за изграж­дане на приложението

 

Разглеждайте данните като основен ресурс за средата, в която работите. Веднъж разработена от вас, базата от данни  може да бъде използвана за създаване на мно­го и разнообразни приложения. Отчитайте факта, че дан­ните са отно­си­тел­но постоян­на величина в срав­нение с проце­сите, които постоянно се проме­нят. Ако проектирате и създадете предвидливо базата от данни, тя  може да задоволи както настоящите, та­ка и бъдещите ви нужди.

Анализ и моделиране на данните

Винаги започвайте разработката на приложение с анализ и моделиране на данните. Изграждайте базата данни в съответствие с описания в книгата обектен модел на данните. Чрез него обектите от реалния свят  намират своето оптимално място в базата данни.