СЪЩНОСТ

Що е методология?

Методологията е набор от процедури, техники, средства заедно с до­ку­ментацията към тях, която ви подпомага  в усилията да изградите нова информационна система.

Методологията се състои от фа­зи, които ви водят в из­бора на най-под­ходящите техники за всяка фаза на разработката и могат да ви подпомогнат в плани­рането, управлението, контрола и оценката на проекта.

 

 

Философияобикновено всяка методология се базира на определена фи­лософия, в противен случай тя щеше да се нарича метод.

Предлаганата ви методология се базира на разбирането, че най-добри резултати биха се получили при активното участие на потребителите не само в процеса на проектирането, но и в разработката на информационната система.  Тя защитава тезата, че възможностите, които предлага съвременният програмен инструментариум (в частност Access), дават възможност на потребителите да създават собствени приложения.  

Техника - начин за извършване на определена дейност в процеса на разработка на програмното приложение.

Средства (речници на данни, инструментални ленти, диалогови прозорци, помощници, конструктори и др.) са инс­тру­мен­­­ти, с които се реализират техниките. Всяка техника може да включва едно или повече средства.