АРХИТЕКТУРА НА MICROSOFT ACCESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обектен модел

В Access се използва термина обект за обозначаване на елементите на приложението. Отделните класове обекти формират йерархия, която започва със самото приложение и завършва с конкретни  управляващи елементи, чрез които се създават формите и отчетите.

Обекти на Аccess

Таблици

Table

Основен обект на базите данни. В тях се записват тематично обособени и характеризиращи отделните обекти данни.

Заявки

Query

Заявките извеждат необходимата на потребителя информация. С тяхна помощ се прави селекция, сортиране, актуализация, и свързване на данни от различни таблици.

Форми

 Form

Формите служат за улесняване въвеждането на данните. Те правят работата с базата данни достъпна за потребителя.

Отчет

Report

Отчетите са форми, готови за отпечатване.  Те правят системата завършена. 

Макрос Makro

Макросите представляват последователност от действия /макрокоманди/.  С помощта на макросите се автоматизират почти всички дейности, които можете да извършите с клавиатурата и мишката в среда на Аccess.  Чрез макросите се автоматизират операции, породени от множество събития, без да е нужно да изучавате програмен код.

Модул

 Module

Модулите са градивен елемент при създаване на програми с Access Basic.

Страници за достъп до данни

Pages

Страниците за достъп до данните осигуряват отдалечен Интернет достъп до данните. Те създават възможност на потребителите интерактивно да ползват данните си чрез своите браузъри.

Обекти за управление

Най-ниското йерархично ниво на Access включва обектите за управление, които са подчинени на обектите форми и обектите отчети. Елементите за управление включват всички контроли от инструменталната лента и се използват за създаване на отчети и форми - текстови контроли, комбо боксове, табели, управляващи бутони и т.н.

Те биват:

¨Свързани елементи за управление( bound controls) - имат връзка с конкретно поле на таблица, заявка или друг елемент от базата данни.

¨Свободни елементи за управление ( unbound controls) - използват се за изобразяване на информация, която не е свързана с елементите на базата данни.

¨Изчислителни елементи  ( calculated  controls) - представляват текстови контроли, които изобразяват резултат от конкретни изчисления, извършени с формули или изрази, които използват данни от основната таблица или заявка. Те могат да бъдат свързани или свободни.

¨Допълнителни елементи ( More  controls) - включват основно Active X елементите за управление.

Свойства на обектите

Всеки обект и елемент за управление в Access има определен списък от атрибути, наричани свойства, чрез които можете да се управлявате външния вид, функционалните възможности и поведението им.

Повечето от свойствата съдържат падащ списък от  варианти за настройка, специфични за конкретния обект.

Някои от свойствата, които изискват реализиране на процедура или създаване на израз ви изпращат към три типа конструктори - конструктор на програма (Code Builder), конструктор на изрази (Expression  Builder) и конструктор на макроси (Macro Builder ).

За удобство списъкът на свойствата се разделя на четири вида:

¨Формат (Format ) - изменение външния вид на елемента за управление

¨Данни ( Data) - определя източника на данни и възможните операции с тези данни

¨Събития (Event ) - определят реакцията на елемента за управление при възникване на събития.

¨Други (Other) - установява свойствата, които не подхождат на другите категории

Управление на обектите

Access е един от програмните езици четвърто поколение (4GL - forth generation languages).  Чрез тези езици се създават програмни приложения, които се явяват посредници между потребителите и генератора на програмата. Тези приложения създават програмен код във фонов режим за интерактивно изпълнение на въвежданите инструкции. Създаваните програми се управляват от събития. Такива програми пускат компютъра в безкраен цикъл, докато не се случи някакво събитие, по време на  което се обработва кода управляващ събитието. По този начин програмата директно реагира на събития предизвикани от потребителя, без да преминава през серия от диалози и менюта по строго определен начин.

Управлението на обекти в програмна среда на Access се извършва чрез процедури, предизвикани от събития.

Събития

Събитието представлява действие свързано с определен обект - щракане на мишката, изменение на данните,  отваряне на форма, затваряне на отчет и т.н. Събитията възникват по няколко причини:

¨Вследствие на определени действия на потребителя.

¨Предизвикани са от определена процедура или от самата система.

¨Вследствие на вътрешна реакция на някой от обектите.

В приложенията, управлявани от събития, при възникването на събитие се извършват определени действия. Най-често, като реакция на събитието се запуска процедура за обработката му  или метод.

 

Процедура за обработка на събитие

Представлява набор от действия, оформени като макрос или наименувана последователност от инструкции, написани на програмен език VBA.  За да реализирате конкретна процедура вие можете да ползвате помощниците за създаване на контроли, при което те генерират във фонов режим програмата  на VBA  или да напишете собствен код. Към писане на собствен код пристъпвайте, само ако липсва друго, предоставено от Access решение.

Метод

Действия, с които обекта реагира на събитието. За всеки обект съществуват набор методи, които могат да бъдат използвани. Ако потребителят не определи каква е процедурата за реакция на дадено събитие, то тогава обектът реагира по вградена в него процедура, определена за всеки тип обект.

Инструментариум за управление на обектите

Помощници - опростяват процеса на създаване на приложения. Всички помощници създават програма с VBA  във фонов режим, която след това може да се редактира или допълва.

Езици за програмиране -  Access разбира три езика за програмиране: SQL, VBA и макроси.

¨SQL ( Structured Query language) - език за обработка на данните, програмния код, на който се пише във фонов режим, по време на създаване на заявките.   

¨Макроси - представляват списъци от действия, които се описват с цел реализация на конкретна процедура.

¨VBA (Visual Basic for Applications) - съвременен обектно-базиран език, който може да бъде използван за реализация на всякакви действия в хода на разработката на приложението.

Избор на език за програмиране - всеки език за програмиране в Access има както специални, така и общи функционални възможности.

Заявка, която сте създали в прозореца Design View е написана на SQL, но тя може да бъде изпълнена и като обект на  VBA. Макросите могат лесно да бъдат преобразувани в процедура на VBA.

Все пак има функции, които трудно бихте реализирали без да се потрудите да изучите SQL и VBA. Естествено е да отложите тази задача за по късен етап. В началото е много важно да се прехвърлите от другата страна на бариерата, т.е от потребители на приложения да станете техни разработчици. За целта не е необходимо да можете да пишете програмен код на някой от посочените програмни езици. Достатъчно е да изучите набора от инструментални средства и техники, които Access ви предлага и да знаете как да ги използвате.

 

Програмен език

Приложение

Макроси

За разработка на локални приложения

VBA

За разработка на многопотребителски приложения.

За откриване и обработка на грешки.

За създаване на помощни инструментални средства и Active X контроли.