ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МОДЕЛА

Всеки един от типовете обекти включени в модела трябва да отговаря на правилата за нормализация на данните, описани от д-р Код.

Основни принципи

¨Уникалност – всеки атрибут на типовия обект  трябва да представя уникална информация

¨Идентификация – всеки обект трябва да съдържа уникален идентификатор, който включва един или повече атрибута.

¨Функционална зависимост – атрибутите, включени в типовия обект трябва да го описват напълно и  да зависят  единствено от идентификатора на обекта.

¨Независимост на данните – промяната на данните в един обект (без тези на идентификатора)  не трябва да се отразява на данните в другите обекти от модела.

Правила

¨Първичният ключ  на типов обект от  по долно ниво се явява външен ключ на типов обект от по - горно ниво.

¨Връзката на обекта от по-долно ниво е в отношение 1 към N с обекта от по-горно ниво.

¨Обектът за връзка притежава съставен ключ от  първичните ключове на два или повече обекти от по - долни нива.

Последователност при създаване на модела

¨Определяне на обектите  процеси, ако съществуват такива.

¨Определяне на основните обекти които участват в обекта процес.

¨Определяне на подчинените обекти, ако е необходимо..

¨Определяне на обектите справки за всички останали обекти.

¨Определяне на обектите за връзка

Външни ключове и домени

¨Външен ключ -  стойност която се явява поле (свойство) за една таблица и първичен ключ за друга таблица.

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Външните ключове са   основата за формиране на релационните връзки.

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Външните ключове трябва да са в една и съща област (домен), със съответстващите им първични ключове.

 

 

 

 
Домените са съвкупност от възможните стойности,  на една колона.

Примерна обектна блок–схема на процес “Поръчка на стоки”