МОДЕЛ PER

(Process-Entity-Relationship - процеси, същности, връзки)

Основни понятия

Моделът PER  се явява развитие на популярния ER модел на д-р Чен. Като за изходно начало при него се използва бизнес процеса, реализиран в предметната област, за обслужване на която се изгражда БД.

Обектен модел PER

Интелектуално средство за структуриране и моделиране на данните от реалния свят. Съвкупност от всички обекти и връзките, които съществуват между тях. Типовете обекти  са подредени в йерархична дървовидна структура, съгласно специфични за модела правила.

Разработен е от д-р Тужаров;.

Обектна блок-схема

Визуално представяне на обектния модел с използване на определени символи и конвенции.

Използвани символи и конвенции

 

Символ

Значение

Описание

ОП

Обект  процес

Включва данни за процеса, предмет на моделиране. Изразява се с глагол -  продава, купува, поръчва.

ОО

 

Обект основен

Включва основни данни за обекти, които пряко или косвено участват в процеса.. Изразява се със съществително име -. клиенти, стоки, книги, автори.

ОПО

 

Основен подчинен обект

Представя подробни данни за основния обект. Изразява се с името на основния обект и пояснение - клиентФД, клиентКОМ, клиентИД.

ОС

 

Обект  справка

Включва данни с относително постоянен характер, явяващи се атрибут на основния обект. Изразява се със съществително - град, професия, социален статус, образование, отдел.

ОВ

Обект

връзка

Логическо свързване между два или повече типови обекта. Използва се при релации от тип “много към много”. Изразява се с израз - продажба на стока, изпит на студенти, заемане на книги.

Атрибут

Свойство на обект от реалния свят. Всеки атрибут съдържа значение, което помага да се идентифицира обекта - номер, име, цена, дата.

1:N

1:1

Отношения - връзки между типовете обекти

 

Обектна блок-схема

 

Нива на модела

Моделът се изгражда на четири йерархично подредени и свързани помежду си нива.

1-во ниво

Това е нивото на  данни с относително постоянен характер. Представлява картотека с данни, които поясняват и характеризират атрибути на обектите от  по-горните нива. В приложението те ще се явят, като комбо или лист боксове, от  които потребителя ще избира от списъци характеристиката, съответстваща на конкретния екземпляр от типа обект. Един път въведени данните на това ниво се използват многократно на по-горните нива

Примери: населени места, тип, вид, статуси, цвят  на коса, на очи и т.н.

2-ро ниво

Това е нивото на обектите участващи в процеса.  Тези обекти са основни поради ролята, която играят в процеса и се описват много подробно. Обикновено те се разделят на основни, подчинени и спомагателни..Това се прави с цел да се опростят таблиците в базите данни и да се направи приложението по-ефективно.

Основен обект -  обект, на който атрибутите участват в транзакциите

Пример: клиент, книга, манекен (№обект,  име, ЕГН и други).

Подчинени обекти – обекти, намиращи се в релация 1:1 с основния обект, атрибутите на които служат за извеждане на разнообразни справки за основния обект.

Примери:

Основен обект

Подчинени обекти

Клиент

Клиент/координати за връзка; Клиент/данни за фирмата; Клиент/други данни

Книга

Книга/УДК;  Книга /резюме;  Книга/други данни

Манекен

Манекен/снимка; Манекен/физически данни; Манекен/други данни

Спомагателни обекти - обекти, които съществуват относително самостоятелно в рамките на приложението и не участват в обекта процес. Те могат да бъдат напълно самостоятелни или обвързани с основните обекти.

Примери: автори на книги,  промишлен персонал и т.н.

3-то ниво

Това е нивото на обектите процеси. От тях зависят всички останали обекти и участието им на определено ниво на модела. В тях участват основни обекти, които са включени еднозначно в процеса. В някои случаи обектите процеси могат да липсват, когато програмното приложение представлява някакъв вид картотека – студенти, служители, книжен фонд и други. За да се определят атрибутите на този тип обекти е необходимо да се отговори на няколко основни въпроса – кой, кога, за кога, къде, с какъв документ и т.н.

Примери:  поръчка, доставка, заемане, изпит,

4-то ниво

Това е нивото на обектите връзки. Те реализират релации   “N: M” между два или повече обекта от по-долните нива. Биват дава вида – с участие на обекта процес или без него. Идентифицират се със съставен ключ от първичните ключове на обектите, между които се осъществява връзка. Ако е необходимо да се включат някои характеризиращи връзката атрибути, те най често биват: количество, единична цена  и други.

Примери за обекти връзка, в който участват обект процес и основен обект, реализиращ множествена връзка с обекта процес.: поръчка на стоки,  доставка на оборудване, заемане на книги, изпит на студенти.

Примери за обекти връзка, в които липсва обект процес: автори на книги, телефони на клиента, материали за рецепта, цветя в букет и други.