СЪОТВЕТСТВИЕ “РЕАЛЕН СВЯТ - БАЗИ ДАННИ”

Компоненти

Базите данни се изграждат като съвкупност от таблици, наричани често ре­лации. Те са необходими за съхранение а на­личните данни, в съответствие с  потребителските изисквания.

 

Реален свят

База данни

Типов обект

Релация  /таблица/

Атрибути

Колони на таблицата

Екземпляр

Един ред от таблицата със съответни стойности на атрибутите

Връзка между два обекта

Ключови атрибути в таблиците, които косвено изразяват връзката

 

 Таблици

Всяка таблица описва един типов обект чрез неговите атрибути (полета). Тя се представя чрез името на таблицата (типа обект), първичния ключ и атрибутите. При това първичният ключ е подчертан и се огражда заедно с атрибутите в скоби.

¨Всяка таблица  е двумерна.

¨Атрибутите определят колоните в таблицата и тяхното подреждане е про­из­­волно.

¨Елементите представляват редове в таблицата и съответстват на конк­ретни екземпляри от класа на типовите обекти. Всеки ред е последователност от стойности на отделните атрибути.

¨Всяка пресечна точка на колона и ред се нарича клетка и съдържа макси­мално една стойност на атрибут.

 

Характеристики

¨Домен на атрибута - стойности от едно множество стойности от общ тип. Например: Една заплата може да има домен, съставен от цели числа, които са по-големи или равни на 0.

¨Кортеж - отделен ред в таблицата. Не се позволява съществуването на два идентични реда в една таблица.

¨Степен па релацията - броя на атрибутите на един тип обект.

¨Мощност на релацията  - броя на редовете или кортежите на таблицата..

Изисквания

¨Освобождаване от изли­шество - данните се въвеждат и съхраняват само вед­нъж.

Непротиворечивост на данните - данните за един и същи атрибут на конкретен обект са винаги еднакви.