РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ

Този модел е приложен за пръв път от д-р Код през 1970 г. във фирмата ІВМ. Много е важно  да ви стане ясно по-какъв начин релационния модел на данни се явява модел от реалния свят.

Реален свят

Фундаменталното допускане при анализа и моделирането на данни е, че може да  разглеждате света, като конструкция от три типа компоненти - типове /класове/ обекти, атрибути на тези обекти и връзки между обектите.

 

 

 

Типов обект

Нещо, което може да съществува самостоятелно и за което вие може да пожелаете да поддържате данни. Типът обект е абст­рактно понятие, на което съответстват конкретни реализации в реалния свят.

Примери:  книга, читател, служител, поръчка, академичен курс и др.

 

Връзка

Описва взаимодействието между отделните типове обекти. Не е задължително всички обекти да имат връзки помежду си. Наиме­нува се по подходящ начин.

 

 

Типове връзки

 Връзка 1:1на всеки елемент от първото множество отговаря един елемент от второто множество (и в двете посоки).

Клиентът има име, ЕГН и други основни данни.

Същият клиент има адрес, телефон и други персонални данни.

 

Връзка 1:Nна всеки елемент от първото множество отговарят N елемента от второто множество и на всеки елемент от второто множество - само един елемент от първото множество.

В едно населено място могат да живеят много клиенти.

Един клиент може да живее само в едно населено място.

 

Връзка N:Mна един елемент от първото множество отговарят N елемента от второто множество и обратно.

Един клиент може да купи много стоки.

Една стока може да се купи от много клиенти.

Атрибут

Свойства на типовете обекти, приложими за конкретната среда.



Ключов атрибут - атрибут, който еднозначно идентифицира един обект.

Пример:  ЕГН, факултетен номер , инвентарен номер

Различаваме следните видове ключови атрибути:

 

Първичен ключ - когато обектът се идентифицира с един ключов атрибут.

 

Съставен ключ­ - когато обектът се идентифицира с няколко ключови атрибута.

Външен ключ - когато ключът е първичен за един обект и атрибут за друг обект.