ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ

Съвкупност от взаимосвързани данни, относно някаква сфера на дейност (конкретна информационна система), която сте организирали по начин, даващ ви възможност за обработка на данните с цел извличане на полезна за вас информация.

База данни - таблици, където в определен порядък съхранявате всички необходими за вашата дейност данни.

Система за управление на база данни СУБД - сложни софтуерни пакети, които ще използвате за поддържане на базата от данни и осигуряване на интерфейс с потребителите и потребителските програми. Те ви осигуряват средствата за въвеждане и обработка на данните. Почти всички съвременни СУБД съхраняват и обработват данни, използвайки релационен модел за управление на базите данни.

Програмен модул - реализира конкретна процедура по обработка на данните. Можете да го създадете чрез използване на програмен език от четвърто поколение (Visual Basic, Delphi  и др.) .

Езици за запитване (SQL, QBE) -  специализирани програмни езици, които ще използвате  за обработка на данните под различни сечения и критерии.

Формуляри (форми) - обекти на програмната среда за разработка, чрез които ще осигурявате интерфейс с потребителя за въвеждане на входните данни.

Отчети - периодично извеждана  на печат, конкретна информация за нуждите на потребителите.